Ви є тут

Головна

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення способів визначення внутрішніх силових факторів в елементах будівель пі дією зовнішніх навантажень.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що передують вивченню цієї дисципліни – «Опір матеріалів», «Теоретична механіка»; дисципліни, вивчення яких спирається на цю дисципліну – «Проектування металоконструкцій».

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Будівельна механіка – як теоретична основа проектування споруд

2. Статично-визначені системи

3. Статично-невизначені системи

4. Основи динаміки конструкцій

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Будівельна механіка” полягає а тому, щоб ознайомити студента з методами визначення внутрішніх силових факторів, що викликають в елементах споруд під дією зовнішніх навантажень.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Будівельна механіка” полягає в тому, щоб майбутній дипломований бакалавр

 

знав: які основні елементи є основою для будь-якої металоконструкції ПТДБМ машин, як визначити найбільші розрахункові внутрішні силові фактори в елементах споруди, що виникають під дією зовнішніх навантажень;

 

вмів: розбивати складні металеві споруди на прості елементи, визначати внутрішні силові фактори в цих елементах,які виникають від дії експлуатаційних навантажень.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 кредити ECTS.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

  • Змістовий модуль 1.

Вступ до дисципліни

 

  • Змістовий модуль 2.

Розбір найскладніших конструкцій на елементарні складові

Принципи побудови та аналіз розрахункових схем. Поняття про розрахункові схеми

Визначення зусиль в елементах конструкцій при нерухомих навантаженнях

Використання методів наскрізних перерізів, вирізання вузлів, діаграм Максвела-Кремона для розрахунку плоских ферм

Просторові ферми

Визначення зусиль в стержнях просторових ферм методами наскрізних перерізів, вирізання вузлів та розкладання на плоскі системи

Визначення внутрішніх силових факторів в елементах конструкцій при рухомих навантаженнях

Найбільш невигідне навантаження л.в. перерізуючих сил згинаючих моментів максимальні в балках

Побудова ліній впливу для стержнів і опор решітчастих конструкцій (ферм)

Основні теореми розрахунку пружних систем

 

  • Змістовий модуль 3.

Метод сил, ступінь статичної невизначеності

Метод переміщень, ступінь статичної невизначеності

 

  • Змістовий модуль 4.

Металоконструкції, як складова частина динамічної системи підйомно-транспортної, будівельної та дорожної машини

Динамічні схеми металічних конструкцій

Приведення мас, коефіцієнтів жорсткостей в динамічних навантажень в металічних конструкціях (на прикладах конкретних машин)

 

Рекомендована література

 

Основна

1. Дарков А.В., Кузнецов В.И. Строительная механика. – М.: Высш. шк., 1976. – 600 с.

2. Дыховичный А.И. Строительная механика. – М.: Высш. шк., 1966.

3. Кубланов Н.П., Спенглер И.Е. Строительная механика и металлоконструкции кранов. – Киев: Будывельник, 1968. – 268 с.

4. Вершинский А.В. Гохберг М.М., Семенов В.П. Строительная механика и металлоконструкции. – Л.: Машиностроение, 1984. – 232 с.

 

Додаткова 

1. Строительная механика. Руководство к практическим занятиям / Под ред. Ю.И. Бутенко. – Киев: Вища шк., 1984. – 328 с.

2. Методичні вказівки до виконання РГР. /Укл. Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Г.В. Клименко. – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014.

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

 

Засоби діагностики успішності навчання включають:

  • захист розрахунково-графічного завдання;
  • тестування з кожного змістовного модулю.

Викладачі:

доц. Мартовицький Леонід Максимович;
Лятуринський Василь Олександрович.