Ви є тут

Головна

Прізвище: Шиян

Ім'я: Дмитро

По батькові: Сергійович

 

Посада: доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORSID): 0000-0002-2057-6942

 

Освіта: вища

 • Запорізький юридичний інститут МВС України, підготовки слідчих, рік закінчення – 2000, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 7.060101 «правознавство», кваліфікація за дипломом – «юрист»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»:
  «Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид кримінального покарання», рік захисту – 2008, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Наукові інтереси:

 • кримінальне право, господарське право

Дисципліни, які викладає:

 • кримінальне право
 • господарське право
 • складання господарсько-процесуальних документів

Основні наукові роботи (публікації):

 • Шиян Д. С. Загальні засади призначення покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю / Д. С. Шиян // Вісник Кримінологічної асоціації України № 1 (12) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 118-130.
 • Шиян Д. С. Проблема правових підстав призначення позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю / Д. С. Шиян // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – № 1. – С. 188-195.
 • Шиян Д. С. Проблема змісту позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю / Д. С. Шиян // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – № 3. – С. 211-218.
 • Шиян Д. С. Проблема цели наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью / Д. С. Шиян // Современные проблемы уголовно-правового воздействия : межгос. сб. науч. ст. / редкол. : Е.А. Письменский (отв. ред.) [и др.] ; МВД Украины, Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко, Волгогр. гос. ун-т. – Луганск : РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2013. – С. 232-242.
 • Шиян Д. С. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в українському радянському кримінальному законодавстві // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2. – С. 155-162.
 • Шиян Д. С. Застосування позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при звільненні засудженого від покарання та його відбування // Вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4. – С. 269-277.
 • Шиян Д. С. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид покарання за кримінальним законодавством України: [монографія]. 2010, 221 с.

Участь у конференціях (публікації):

 • Шиян Д. С. Запобігання вчиненню злочинів покаранням у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю / Д. С. Шиян // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст]: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 25 берез. 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. кол.: В. В. Чернєй, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.]. – Ч. 2. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 31-34.
 • Шиян Д. С. Проблема призначення покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за сукупністю вироків / Д. С. Шиян // Кримінальне право : традиції та новації : матеріали міжнародного круглого столу, присвяченого 90-літтю з дня народження видатного вченого, героя України, академіка В. В. Сташиса, 9-10 липня 2015 р. – Полтава, Х., 2015. – С. 307-311.
 • Шиян Д. С. Проблема дефініції покарання / Д. С. Шиян // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– Т. 3. – С. 276-277.
 • Шиян Д. С. Актуальні проблеми застосування звільнення від відбування додаткового покарання з випробуванням / Д. С. Шиян // Юридична наука та практика у третьому тисячолітті : Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції [27-28 лютого 2015 року, м. Кошице, Словацька Республіка] / Університет Павла Йозефа Шафарика. – Кошице : Університет Павла Йозефа Шафарика, 2015. – С. 162-165.
 • Шиян Д. С. Актуальні проблеми застосування звільнення від відбування з випробуванням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю / Д. С. Шиян // Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [23 травня 2014 року, м. Харків] / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Том І. – Х. : ХНУВС, 2014. – С. 180-185.
 • Шиян Д. С. Проблема поняття позбавлення права займатися певною діяльністю / Д. С. Шиян // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 5 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 149-151.
 • Шиян Д. С. Проблема змісту позбавлення права займатися певною діяльністю / Д. С. Шиян // (Правова держава : історія, сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції : матеріали укр.-польськ. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 15 листоп. 2013 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – С. 191-193.
 • Шиян Д. С. Проблема строків покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю / Д. С. Шиян // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2013. – С. 307-311.

Рік початку діяльності в університеті: 2011.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 4 корпус, кабінет 390
тел.: +38(061)27698537

Відзнаки та нагороди:

 • Нагороджений нагрудним знаком «Пам’ятна медаль «10 років МВС України»» (Наказ Ректора ЗЮІ МВС України від 28 грудня 2001 року № 308), 2001
 • Нагороджений відзнакою МВС України – медаллю «За сумлінну службу» ІІІ ступеня (Наказ Начальника ЗЮІ ДДУВС від 12 грудня 2006 року № 271), 2006
 • Нагороджений відзнакою МВС України «За відзнаку в службі» ІІ ступеня (Наказ Начальника ЗЮІ ДДУВС від 30 жовтня 2008 року № 277), 2008