Ви є тут

Головна
Метою курсу «Документознавство та архівознавство. Книгознавство та бібліотекознавство» є надати цілісне уявлення про документознавство та архівознавство як науку та навчальну дисципліну; сформувати у студентів необхідні теоретичні і практичні знання про документознавство та архівознавство як галузь діяльності документно-комунікаційного циклу та практичні навички використання архівних документів.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Документознавство та архівознавство. Книгозавство та бібліотекознавсатво» є: 
- надати знання, необхідні для теоретичного уявлення про документознавство та архівознавство як наукову дисципліну; 
- висвітлити основні етапи виникнення і розвитку документів різних типів і видів;
- розкрити природу, сутність, соціальну роль, ознаки і властивості документа як системного об’єкту документознавства та архівознавства;
- розглянути основні типи і види документів, їх характерні ознаки, структуру;
- визначити прикладне значення документознавства та архівознавства, окреслити сфери застосування основних властивостей документу та його значення у подальшому розвитку системи комунікацій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати :
- документознавчу та архівознавчу термінологію;
- властивості, ознаки та функції документа;
- методи, способи та засоби документування;
- види й типи документів;
- структуру документа;
- правила роботи з документами як джерелами інформації для журналіста;
- особливості періодичних видань як виду документа;
- історію архівної справи в Україні, систему архівних установ; 
- структуру Національного архівного фонду України;
- класифікацію архівних документів;
- умови забезпечення збереженості документів;
- форми використання архівних документів.
уміти:
- застосовувати на практиці набуті в курсі теоретичні знання;
- використовувати можливості офіційних джерел інформації;
- складати й оформлювати документи у відповідності до державних стандартів України;
- працювати із різними видами документів як джерелами інформації;
- визначати інформаційну цінність документів;
- працювати з архівними документами.
Дисципліна «Документознавство та архівознавство» (4 кредити; 120 год.) вивчається магістрантами V курсу протягом 10 навчального семестру. Аудиторна робота становить 32 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді практичних занять (14 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 86 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Тонкіх Ірина Юріївна.