Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни

Ознайомити студентів з основними питаннями експлуатації електрообладнання, допомогти їм вивчити накопичений досвід сучасних методів організації та виконання робіт по технічному обслуговуванню електроустановок промислових підприємств на основі діючих нормативних документів, правил безпеки, улаштування і технічної експлуатації.

Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • структуру та основні задачі, які ставляться перед службами, відповідальними за експлуатацію;
  • організацію та управління етапами технічного обслуговування при експлуатації основного електрообладнання;
  • основну технічну та директивну документацію;
  • відповідні основні технічні параметри електрообладнання, яке знаходиться в експлуатації;
  • періодичність та методи контролю за ними; виміри та випробування, які проводяться;
  • техніку безпеки при експлуатації електрообладнання;
  • сучасний досвід технічного обслуговування та шляхи удосконалення.

вміти:

  • користуватися технічною та директивною документацією;
  • визначати відповідність технічних параметрів електрообладнання потрібним значенням.

Провідний викладач дисципліни: Авдєєв І.В. доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

За вибором

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

7(8).05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

Рік підготовки:

Змістових модулів – 12

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

Семестр

Загальна кількість годин – 144

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента 9,6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

36 год.

10 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

12 год.

8 год.

Самостійна робота

96 год.

126 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: екзамен