Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок дослідження електромеханічних перехідних процесів, застосування математичних методів в розрахунках стійкості паралельної роботи електростанцій та енергосистем.

Завдання: глибоке засвоєння студентами знань з причин  виникнення електромеханічних перехідних процесів та їх фізичної природи, вивчення заходів щодо збереження стійкості енергосистем і математичних методів її дослідження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • фізичні основи і закономірності розвитку  перехідних процесів в синхронних та асинхронних електричних машинах;
  • математичні моделі елементів енергосистеми в розрахунках перехідних процесів, статичної та динамічної характеристики навантаження;
  • критерії статичної та динамічної стійкості та їх нормування;
  • технічні засоби по забезпеченню стійкості роботи енергосистем та навантаження.

 

вміти:

  • розраховувати електромеханічні перехідні процеси, з використанням ЕОМ;
  • вибирати моделі і методи для оцінки якості перехідних процесів в електроенергетичних системах;
  • розраховувати запаси стійкості енергетичних систем;
  • визначати оптимальні заходи для забезпечення стійкості при розрахункових та нормативних збуреннях в електроенергетичній системі.
  • аналізувати отримані результати та давати їм відповідну фізичну інтерпретацію;
  • оцінювати до яких похибок можуть призвести ті чи інші  припущення та спрощення.

Провідний викладач дисципліни: Шрам О.А.  доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4,5

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

Нормативна

 

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Модулів – 1

Спеціальність

(професійне спрямування):

8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

Семестр

Загальна кількість годин – 162

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

32 год.

16 год.

Практичні, семінарські

16 год.

4 год.

Лабораторні

16 год.

6 год.

Самостійна робота

98 год.

136 год.

Індивідуальні завдання:    год.

Вид контролю: екзамен