Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення методів і засобів підвищення ефективності використання традиційних і нетрадиційних енергоресурсів у виробничих системах - в технологічних установках та будівлях по галузям економіки.

Завдання вивчення дисципліни:

       Досягти чіткого розуміння законів, категорій, принципів, механізмів та методів і засобів підвищення ефективності використання традиційних і нетрадиційних енергоресурсів у виробничих системах - в технологічних установках та будівлях по галузям економіки.

       Формування навичок самостійно застосовувати отриманні знання в практичній реалізації енергозбереження в технологічних установках та будівлях та забезпечен­ня необхідних професійних знань в галузі ефективності економії енер­горесурсів в виробничих процесах..

Рекомендації до вивчення дисципліни

Вивчення дисципліни «Енергозбереження в технологічних установках та будівлях» базується на підготовці студентів, яку вони одержують під час вивчення дисциплін «Електропостачання», «Основи теплопостачання», «Основи енергоменеджменту» «Основи енергозбереження».

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

  • термінологію в об­ласті енергоспоживання та енергозбереження;
  • види економічних ефектів і методи визначення ефективності нововведень по економії енергоносіїв;
  • методи аналізу; види енергобалансу і методи його розрахунку;
  • методи дослідження ефективності використання енергоносіїв; нормування витрат енергоносіїв і розрахунок витрат;
  • методи та засоби підвищення  ефективності роботи щодо зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів на опалення та вентиляцію споруд;
  • стан і основні напрямки розвитку енергетики України.

вміти:

  • обґрунтовувати положення з економії енергоносіїв;
  • розраховувати витрати енергоносіїв і оцінювати економічну ефективність від проведення заходів, щодо економії енергоносіїв в системах енергопостачання промислових підприємств та інших об'єктів;
  • надавати належні пропозиції щодо розробки і впровадження заходів щодо утеплення зовнішніх огородждуючих конструкцій, вікон та модернізації існуючих теплових систем;
  • застосовувати отриманні знання в практичній реалізації енергозбереження в технологічних установках та будівлях.

Провідний викладач дисципліни: Заболотний А.П. доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5,5

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

7(8).05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

7(8).05070108 Енергетичний менеджмент

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання курсовий проект

Семестр

Загальна кількість годин - 198

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента – 7,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

48 год.

12 год.

Практичні, семінарські

16 год.

2 год.

Лабораторні

16 год.

6 год.

Самостійна робота

64 год.

124 год.

Індивідуальні завдання: 54 год.

Вид контролю: екзамен