Ви є тут

Головна

Кафедру створено 01.09.2017р. (Наказ №311 від 11.07.2017р.) шляхом поєднання кафедр «Композиційних та порошкових матеріалів і технологій» і «Хімії та екології».

Кафедра «Композиційних та порошкових матеріалів і технологій» була створена в 2014 р., коли було прийнято рішення співробітниками кафедри «Технологія металів» (ТМ), про відкриття на базі цієї кафедри нової спеціальності «Композиційні та порошкові матеріали, покриття». В свою чергу кафедра «Технологія металів» була відкрита у далекому 1968 р. шляхом розділу кафедри «Технологія металів та металознавство», очолюваної професором Б.С. Натаповим, на 2 кафедри: «Технологія металів» і «Металознавство та термічна обробка металів». Значна частина історичного шляху кафедри «Технологія металів» пов'язана з доцентом П.О. Аверченком – її фундатором, організатором і керівником від дня заснування і до 1980 р. У 1980 р., у скрутний для кафедри час, коли готувався наказ про її розформування, кафедру очолив д.т.н., проф. І.П. Волчок, який до сьогодні плідно працює на посаді професора. У період роботи І.П. Волчка на посаді завідувача кафедра технології металів отримала нове дихання. В той час у коло важливих питань увійшла не лише навчально-методична, але й наукова робота, без якої неможлива підготовка інженерних кадрів. При кафедрі працювала ГНДЛ-5 підвищення стійкості склоформувального інструменту (склоформ), у спеціалістів якої були реальні наукові результати, статті в наукових журналах та економічна ефективність від втілення в виробництво наукових розробок. За матеріалами наукових досліджень в ГНДЛ-5 та за результатами втілення їх в виробництво на склозаводах України, Білорусі, Молдови та Росії захистили кандидатські дисертації Трескунов Г.О., Колотілкін О.Б., Лісовський А.В., Бабарикін С.В., Шейко С.П., Єгоров А.О., Кузнецов С.В. В 2005 р. Колотілкін О.Б. захистив докторську дисертацію «Розробка матеріалів для склоформуючого устаткування з урахуванням дії силікатних розплавів». Подальшому розвитку наукових досліджень на кафедрі ТМ сприяло створення при ній нової ГНДЛ-8 – лабораторії матеріалознавства за проханням Міністерства будівництва в районах Далекого Сходу та Забайкалля. За матеріалами досліджень в цій лабораторії захистили кандидатські дисертації Гладкий І.А., Кудін І.В., Степанова В.В., Шевченко В.Г. Незважаючи на скрутні часи після розпаду Радянського Союзу кафедра ТМ продовжувала активно займатися педагогічною та науковою роботою. Тільки за останні 15 років підготовлено 4 підручники, 4 навчальні посібники, 18 методичних посібників, 4 конспекти лекцій; під керівництвом І.П. Волчка захищено 4 докторських та 6 кандидатських дисертацій. В 2014 р. кафедра технології металів із загальнотехнічної була перетворена у випускову та одержала назву «Кафедра композиційних та порошкових матеріалів і технологій» (КПМТ). В цьому ж році кафедра здійснила перший прийом студентів на спеціальність «Композиційні та порошкові матеріали, покриття». Це рішення було прийнято, виходячи з наступних міркувань. Традиційні сплави на основі заліза (сталі та чавуни), титану, алюмінію, нікелю та інші майже повністю вичерпали ресурс підвищення механічних та службових властивостей за рахунок термічної, хіміко-термічної, термомеханічної та інших видів обробок. На зміну їм свого часу прийшли композиційні матеріали. Сучасні досягнення людства у космосі, авіації, машинобудуванні та в інших галузях значною мірою стали можливими завдяки широкому використанню композиційних матеріалів (КМ). Поєднання в композиційному виробі різних за фізичними і механічними властивостями матеріалів дозволяє одержувати КМ з унікальними властивостями, які перевищують властивості окремих компонентів. В останні 2-3 десятиріччя ця галузь науки і техніки набула нового напряму – створення нанотехнологій, які надають можливості атомно-молекулярного конструювання матеріалів з невідомими раніше властивостями. Вважається, що XX століття починалося як атомне, продовжувалося як космічне, закінчилося як століття інформації, а XXI почалося як століття наноструктурних матеріалів і покриттів. Зараз нанотехнології інтенсивно розвиваються. Про це наочно свідчить сучасна динаміка світових ринків збуту: металургія -5 %, сировинний комплекс -3 %, паливо +2 %, сільське господарство +4 %, машинобудування +5 %, приладобудування +8 %, мікроелектроніка і ПЕОМ +18 %, нанотехніка +35 %. Річний обсяг ринку нанотехніки перевищив 1 трлн. доларів США (більше ніж сталі).

На думку вчених, подальший розвиток нанотехнологій приведе до кардинальних змін у численних середовищах людської діяльності: матеріалознавстві, медтехніці, електроніці, інформатиці, машинобудуванні, сільському господарстві, екології та інших.

Фахівці зі спеціальності «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» потрібні у сфері фундаментальних і прикладних наук та в промисловості різних форм власності: на АТ «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Івченко-Прогрес», ВАТ «АвтоЗАЗ», ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», науково-дослідному інституті «УкрНДІспецсталь». В Запорізькому регіоні підготовка таких спеціалістів здійснюється тільки у ЗНТУ.

Навчальний процес на кафедрі здійснюють 3 професори, 6 доцентів, 2 старших викладача та 2 асистента. На кафедрі діють аспірантура та докторантура, які є кращими в ЗНТУ. Тільки під керівництвом професора Волчка І.П. захищено 4 докторські та 40 кандидатських дисертацій. В навчальній та науковій діяльності кафедра плідно співпрацює з запорізькими промисловими підприємствами, а також з вищими навчальними закладами Придніпровського регіону, Білорусі та Польщі.

Ряд дисциплін на кафедрі викладається з елементами наукових досліджень та англійською мовою. Це дозволяє студентам отримати навички наукової праці, поступити до аспірантури та захистити кандидатську дисертацію.

Кафедра хімії та екології – одна з найстаріших в університеті, їй понад 65 років. 1946 рік – рік заснування кафедри. Засновником кафедри та першим її завідувачем був кандидат хімічних наук доцент М.Ф.Скалозуб. У надзвичайно скрутні повоєнні роки завдяки відчайдушним зусиллям М.Ф.Скалозуба та його колег кафедра почала повноцінно діяти. За ті роки, що вона існує, керівництво кафедрою припадало на долю різних вчених, але кожен з них вкладав свою частку у розвиток кафедри, завдяки чому було створено сучасну навчально – лабораторну базу. Т.Т.Буравльов, О.С. Гарбузов, Б.Б. Гавриленко – провідні вчені, відомі в Україні та в ближньому й дальньому зарубіжжі.

До 2017 р. колектив кафедри очолював к.х.н., доцент О.В.Капітан. На кафедрі працюють: д.ф.н., професор Б.Б. Гавриленко, доценти, кандидати наук Л.П.Осаул, Н.І.Пономаренко, ст.викл. В.М.Повзло та Л.М.Незгода, асистенти О.О.Швець та М.Ф.Гапоненко. Також на умовах сумісництва кафедра залучає провідних фахівців з науковим ступенем та вченими званнями з кафедр університета та інших установ.

Кафедру хімії та екології акредитовано за ІV рівнем, що надає право працювати не тільки з майбутніми бакалаврами, а й з магістрами.

Місія кафедри – сприяти підготовці висококваліфікованих фахівців різних спеціальностей, підвищуючи їх обізнаність в таких дисциплінах, як хімія та екологія, підвищити зацікавленість до екологічних проблем, сприяти розвитку системного мислення, що є необхідним для розуміння глобальних взаємозв'язків між різними аспектами людської діяльності та змінами, що відбуваються на Землі. Викладачами кафедри підготовлено монографії та навчальні посібники: «Концепція сучасного природознавства», «Економіко-правові важелі раціонального природокористування», «Очерки о проблемах экологии», «Соціальна екологія», підручник з дисципліни «Екологія рідного краю» для 11-го класу школи та методичні посібники, контрольні роботи з хімії, екології, концепції сучасного природокористування, корозії та захисту від корозії та аналітичної хімії для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету.

Кафедра підтримує дружні стосунки із спорідненими кафедрами інших навчальних закладів України, Китаю, Польщі, Білорусі та інших країн. Викладачі систематично підвищують свою кваліфікацію на провідних підприємствах України та вищих навчальних закладах Запоріжжя.

З червня 2017 р. у керма кафедри «Композиційні матеріали, хімія та технології» стоїть д.т.н., проф. О.А. Мітяєв.