Ви є тут

Головна » Інститути » Машинобудівний інститут » Машинобудівний факультет

Кафедра деталей машин і підйомно-транспортних механізмів

Спеціальні крани.

Вивчає конструкція спеціальних кранів. Їх розрахунок та проектування, спеціальні вантажозахватні пристрої, металургійні спеціальні крани, козлові спеціальні крани, портальні крани, баштові крани, стрілові крани та кабельні крани, плавучі крани та крани-штабелювальники.

Машини безперервного транспорту.

Вивчає класифікація машин безперервного транспорту. Характеристика та властивості вантажів, властивості насипних та штучних вантажів. Дослідження конструкції стрічкового, пластинчастого, ковшового, підвісних конвеєрів, підвісні канатні дороги. Дослідження швидкості транспортування вантажу.

Комплексна механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних, транспортних та складських робіт.

Вивчає Навантажувальні-розвантажувальні засоби. Транспортно-складські та основні складові транспортно-складських комплексів. Комплексна механізація та автоматизація транспортних та навантажувально-розвантажувальних робіт, як основа організації сучасного виробництва, стадії механізації та автоматизації транспортних робіт, організація навантажувально-розвантажувальних робіт. Транспортно-складські комплекси та зв'язок складів з технологічними процесами виробництва.

Ліфти та підйомники

Вивчає ліфти та підйомні механізми, загальні відомості про підйомники. Види та конструкції ліфтів.

Основи автоматизації ПТБД машин

Вивчає види електроприладів та їх механічні та швидкісні характеристики. Режими роботи електродвигунів. Роль автоматизації та удосконалення машин, види електроприводів, апаратура керування та захисту, кнопкові станції та командо контролери.

Основи динаміки та міцності машин

Викладабться базові підходи до розрахунку машин і конструкцій з метою забезпечення їх міцності, стійкості, довговічності та безпеки, забезпечення надійності і зносостійкості вузлів і деталей машин.

CAD/CAE системи підйомно-транспортних, дорожніх машин.

Вивчає автоматизоване проектування підйомно-транспортних, дорожніх машин, системи автоматизованого проектування ПДБД машин. Створення 2-D та 3-D моделей. Моделювання елементів конструкцій за допомогою чисельних методів механіки твердих тіл.

Основи мехатроніки.

Вивчає поєднання та синтез передових досягнень в механіці та електроніці, щодо створення оптимальних машин ПТМ.

Діагностування фактичного стану ПТБД машин.

Вивчає теоретичні положення та прилади для проведення діагностування ВПМ, нормативна база для ВПМ. Теоретичні положення діагностування. Методи неруйнівного контролю, прилади для проведення неруйнівного контролю вантажопідйомних кранів. Нормативна база для різних типів вантажопідйомних машин.

Дослідження напружено-деформованого стану металоконструкції ПТБД машин.

Вивчає методи експериментального визначення напруження елементів металоконструкції, теоретичні методи розрахунку напруження і переміщення елементів металоконструкції. Методи FMEA дослідження напруження і деформаційного стану. Теоретичні та експериментальні методи розрахунку та визначення напруження та переміщення металоконструкцій.

Експлуатація та обслуговування машин

Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка

Машини для земляних робіт

Дорожні машини

Метою дисципліни є надання студенту знань з основ конструкції та експлуатації дорожньої техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
Знати:
– основні необхідні силові і кінематичні розрахунки приводів та елементів конструкцій дорожніх машин;
– типологію та умови роботи дорожніх машин;
Вміти:
– аналізувати умови роботи дорожніх машин;
– оцінювати рівень впливу експлуатаціних факторів на їх працездатність;
– обирати матеріали та конструкцію деталей та вузлів дорожніх машин;
– користуватися довідниковими посібниками та іншою технічною літературою.

Нормативна база створення та експлуатації машин

Робототехніка

Мета викладання навчальної дисципліни “Робототехніка” полягає а тому, щоб ознайомити студента з основами синтезу та динамічних досліджень маніпуляцій них систем промислових роботів, проектування ПР, основами проектування робото технічних комплексів та автоматизованих систем.

Аналіз умов експлуатації деталей машин та інструменту

Ремонт підйомно-транспортних, дорожніх, меліоративних машин

Будівельна механіка

Мета викладання навчальної дисципліни “Будівельна механіка” полягає а тому, щоб ознайомити студента з методами визначення внутрішніх силових факторів, що викликають в елементах споруд під дією зовнішніх навантажень.

Виробництво підйомно-транспортних машин

Предметом вивчення навчальної дисципліни є типові та спеціальні технологічні процеси, інструменти, обладнання по виробництву ПТМ.

Проектування металевих конструкцій

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи проектування, розрахунку, конструювання металоконструкцій ПТДБМ машин.

 

Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів і студентів є бібліотека з її фондами та електронними засобами інформації.

Список наявної навчальної літератури з дисциплін навчального плану  спеціальностей 7.05050308, 8.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» подано у таблиці 1.2.

Таблиця 1.1

Перелік основної навчальної літератури в бібліотеці ЗНТУ  (для спеціалістів)

 

№ п/п

Назва дисципліни за навчальним планом

Автор та назва підручника (навчального посібника)

Видавництво, рік видання

 

 

1

Організація, планування та управління промисловим підприємством

 

 

 

 

 

Кохман В.Е., Мицкевич В.А., Минеева И.А. Организация, планирование и управление промышленным предприятиями

М.: Машиностроение, 1989

 

Курочкин А.С.

Организация производства:

Учебное пособие

К.: МАУП, 2001г.

 

Фатхудинов Р.А.

Организация производства:

Учебник для вузов

М.: ИНФРА-М, 2001г.

 

Цигилик І.І. Економіка й організація виробництва: Навчальний посібник у схемах, формулах і таблицях

К.: Центр навч. літератури,

2006 р.

 

Манін З.О.,

Луцький І.М.

Економіка підприємства:

Навчальний посібник

К.: Знання,

2004 р.

 

2

САПР ПТДМ машин

Каплун А.Б. ANSYS в прикладах і задачах.

М. 2003.

 

3

Спеціальні крани

Петухов П.З. и др. Специальные краны.

1985

 

Никитин К.Д. и др. Специальные металлургические краны. Учебное пособие.

1989

 

4

Комплексна механізація та автоматизація вантажо-розвантажувальних, транспортних та складських робіт

Гриневич Г.П. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте.

М.: Транспорт, 1981

 

Гриневич Г.П. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады на транспорте.

М.: Транспорт, 1987

 

5

Машини безперервного транспорту

Дьяков В.К. Машины беспрерывного транспорта

М.: Машгиз., 1961

 

Зенков Р.Л., Ивашков И.И., Колобов Л.Н. Машины непрерывного транспорта.

М.: Машиностроение, 1980

 

Зенков Р.Л. Машины непрерывного транспорта.

М.: Машиностроение, 1987

 

Спиваковский А.О. и др. Теоретические основы расчета ленточных конвейеров.

М.: Наука, 1977

 

6

Основи автоматизації  ПТДМ

машин

Аннинский Б.А. Погрузочно-разгрузочные работы. Проектирование и расчет систем комплексной механизации

Л., 1975

 

Казак С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин.

М., 1989

 

7

Ліфти та підйомники

Ушаков П.Н. Краны и лифты промышленных предприятий.

М.: Металлургия, 1974

 

Іванченко Ф.К. Підйомно-транспортні машини.

К.: Вища школа, 1993

  8   Проектування металлоконструкцій   Мартовицький Л. М. Курсове проектування металлоконструкцій : Навч. посібник    Запоріжжя : Кругозір, 2016. - 418 с.  

 

Список наявної навчальної літератури з дисциплін навчального плану магістрів зі спеціальності 8.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» подано у таблиці 1.2.

 

        Таблиця 1.2

Перелік основної навчальної літератури в бібліотеці ЗНТУ (для магістрів)

 

п/п

 

Назва

дисципліни за

навчальним

планом

 

Автори, назва підручника (навчального

посібника, практичного посібника), видавництво, рік видання

 

 

1

Спеціальні крани

Петухов П.З. и др. Специальные краны.

1985

Никитин К.Д. и др. Специальные металлургические краны. Учебное пособие.

1989

2

Машини безперервного транспорту

Дьяков В.К. Машины безпрерывного транспорта

М.: Машгиз., 1961

Зенков Р.Л., Ивашков И.И., Колобов Л.Н. Машины непрерывного транспорта.

М.: Машиностроение, 1980

Зенков Р.Л. Машины непрерывного транспорта.

М.: Машиностроение, 1987

Спиваковский А.О. и др. Теоретические основы расчета ленточных конвейеров.

М.: Наука, 1977

3

Комплексна механізація та автоматизація вантажо-розвантажувальних, транспортних та складських робіт

Гриневич Г.П. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте.

М.: Транспорт, 1981

Гриневич Г.П. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады на транспорте.

М.: Транспорт, 1987

4

Ліфти та підйомники

Ушаков П.Н. Краны и лифты промышленных предприятий.

М.: Металлургия, 1974

Іванченко Ф.К. Підйомно-транспортні машини.

К.: Вища школа, 1993

5

Методологія наукових досліджень

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень.

К.: 2009

Цехмістрові Г.С. Основи наукових досліджень.

К.: 2004

6

Теорія 3D моделювання

Маров М. Энциклопедия 3D Studio MAX3 СПБ.

М.: Харьков, Минск. 2000

Темин Г. 3D Studio MAX5 СПБ.

2002

7

Сучасні технології матеріалізації комп’ютерних моделей

Корнієнко С.К. Системи баз данних: Організація та проектування

Запоріжжя: ЗНТУ, 2006 р.

8

Основи мехатроніки

Исли Т., Симояма И., Иноуэ Х.

Мехатроника, М.: 1988

9

Основи автоматизації ПТДМ машин

Аннинский Б.А. Погрузочно-разгрузочные работы. Проектирование и расчет систем комплексной механизации

Л., 1975

Казак С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин.

М., 1989

10

САПР ПТДМ машин

Каплун А.Б. ANSYS в прикладах і задачах. –

М. 2003.

11

Діагностування фактичного стану вантажопід-

йомних кранів

Иванов В.Н. Техническое диагностирование подъемно-транспортных машин и оборудования. – Х.: Индустрия, 2009. – 204 с.

12

Дослідження напружено-деформованого стану металоконст

рукцій ПТМ

Когаев В.П. Расчеты на прочность при напряжениях, переменных во времени./Под ред. А.П. Гусетрова.

М.: Машиностроение, 1993

Гузь А.Н. Технологические напряжения и деформации в композиционных материалах. Учеб. пособие/ А.П. Гузь и др.

К.: Высш. шк., 1988.

 

Напрям наукової діяльності та характеристика наукової школи
 
Кафедра «Деталі машин та підйомно-транспортні машини» (ДМ і ПТМ) має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-
 
педагогічні кадри на кафедрі сформовані напрями наукових та прикладних досліджень, які співпадають з напрямом підготовки фахівців:
 
 • теорія, методи та обладнання діагностування дійсного стану та прогнозування можливості подальшої експлуатації вантажопідйомних кранів;
 • дослідження впливу асиметрії циклу на опір втоми конструкційних матеріалів;
 • дослідження контактної витривалості матеріалів для зубчастих коліс та підшипників кочення;
 • дослідження напружено-здеформованого стану та розробка методів технічного діагностування фактичного стану елементів металоконструкцій вантажопідйомних кранів;
 • вирішення проблеми якості деталей з листових матеріалів методами змін їх механічних та фрикційних властивостей;
 • дослідження та розробка конічних трибосистем гідротранспорту високого тиску;
 • дослідження і розробка методів отримання порошкових конструкційних виробів з підвищеними механічними властивостями у машинобудуванні;
 • вирішення проблеми оптимізації пружного тіла граничним напруженим станом;
 • дослідження коливань елементів конструкцій вантажопідйомних кранів для вирішення проблем вібродіагностики;
 • підвищення втомної стійкості металоконструкцій вантажопідйомних кранів.
Очолює ці напрями к.т.н., доц., ДМ і ПТМ Л.М. Мартовицький.
 
На кафедрі існує разова аспірантура за спеціальністю 05.05.05 «Підйомно-транспорті машини». В 2008р. захищена одна кандидатська 
 
дисертація М.В. Сидоренко. Науковий керівник О.М. Руднєв. В 2009 р. захищена одна докторська дисертація Г.І. Камель.
 
На кафедрі ДМ і ПТМ виконуються госпдоговірні науково-дослідні роботи. Обсяг роботи у 2004-2008 рр. складав близько 243 тис.грн. 
 
Виконуються науково-дослідні роботи: 03313 «Дослідження напружено-здеформованого стану елементів вантажопідйомних кранів» (2003-
 
2006 рр.), 03316 «Розробка методів технічного діагностування фактичного стану металоконструкцій вантажопідйомних кранів» (2006-2009 
 
рр.), 03319 «Розробка нових підходів щодо дослідження збільшення витривалості деталей машин» (2009-2012 рр.).
 
Кафедра «Деталі машин і ПТМ» була організатором проведення та приймаючою стороною 10 Ювілейного з’їзду Підйомно-транспортної 
 
академії наук України (2006 р.) і методичної Ради з підйомно-транспортних машин при Міністерстві освіти і науки України.

На кафедрі ДМ і ПТМ за результатами науково-дослідної діяльності підготовано та видано монографії / підручники:

2020 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

2019 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

2018 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

2017 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

2016 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 1
-з них за авторством молодих учених 0
 1. Мартовицький Л.М. Курсове проектування металоконструкцій : Навч. посібник / Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко. - Запоріжжя : Кругозір, 2016. - 418 с.
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

2015 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

2014 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

2013 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

2010-2012 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 1
-з них за авторством молодих учених 0
 1. Павлов В.А. Обработка давлением порошков цветных металлов. – Монография. – Запорожье: Издательский комплекс ОАО «Мотор Сич», 2010 г. – 347 с.
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

 

На кафедрі «Деталі машин і ПТМ» постійно проводиться науково-дослідна робота студентів, що приймають також участь у держбюджетних та госпдоговірних роботах. Щорічно на науково-технічній конференції. День Науки ЗНТУ заслуховуються 10-15 доповідей студентів. Найкращі результати студентських робіт доповідаються на науково-технічних конференціях.

Результати наукових досліджень студентів та магістрів публікуються у фахових наукових журналах та збірках праць конференції:

 • Мартовицький, Л.М. Проектування механізмів підйому кранів граничної вантажопідйомності [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, С.А. Луговський (студ. гр.М-319м) //Підйомно-транспортна техніка.?Одеса, 2016.?№1(49).?С.32-37. 
 • Мартовицький, Л.М. Подовження ресурсу важкозавантажених прогінних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, О.М. Руднєв, Г.В. Клименко, М.С. Мулін (студ. М-320м), О.П. Коваленко (студ. М-319м) // Підйомно-транспортна техніка.?Одеса, 2016.?№3(51).?С.27-35. 
 • Лятуринский В.А. Напряженно-деформированое состояние сварных крановых балок при их изготовлении / В.А. Лятуринский, С.С. Горбачев // Збірник тез доповідей НПК «Тиждень науки», ЗНТУ, 2014, том 1, с.115-116.
 • Мартовицький, Л.М. Вплив зміни циклічності роботи поясів кранових балок на їх витривалість / Мартовицький Л.М., Руднєв О.М., Коваленко О.П. // Збірник тез доповідей НПК «Тиждень науки», ЗНТУ, 2014, том 1, с.117-118.
 • Камель Г.І. Особливості компенсації спрацювання в конічному з’єднанні/ Г.І.Камель, Г.Г.Яковлєва // 7-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей нучн. техн. конф. – Львов. – 2005. – с. 118.
 • Нечаєв Г.І. Закономірності зміни конусності в конічних трибоузлах при експлуатації/ Г.І.Нечаєв, Г.І.Камель, Г.Г.Яковлева// 5-та Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми технічного сервісу сільськогосподарської техніки». – Харків. – 2006. – с.5.
 • Смир Т.Ю. Вплив форми та поперечного перетину кранових стріл на їх несучу здатність/Т.Ю.Смир // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2009.
 • Чуєв О.М. Проектування деталей машин у системі Компас 3D /О.М.Чуєв // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2009.
 • Кузьменко І.В. Діагностика і контроль металоконструкцій вантажопідйомних кранів / І.В.Кузьменко // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2009.
 • Капітан Ю.І. Особливості спарцювання деталей конічних трибо систем в екстремальних умовах / Ю.І.Капітан // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2009.
 • Панченко В.О. Шарнірні з’єднання кранових металоконструкцій /В.О.Панченко, О.М.Семенчук// Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2009.
 • Коваленко О.П. Приближенные методы решения вариационных задач / О.П.Коваленко, С.А.Луговський// Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2010.
 • Гуленко А.С. Несучі кранові конструкції із змінною геометрією/А.С.Гуленко // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2010.

Кафедра ДМ і ПТМ приймає активну участь в роботі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Деталі машин та основи конструювання», м.Харьків, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка. Ст.гр. М-713 Карзов Д.В. – ІІ місце (2006р.), ст.гр. М-714 Крітчін С.В. – ІV місце (2007р.) – студенти нагороджені дипломом та почесною грамотою.

 • Задоя Н.О. Радіаційна обробка в технології виготовлення виробів із склопластиків[Текст] / Н.О. Задоя, Н.Г. Рудик // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒ ЗНТУ, 2018.‒№2.‒ С.62-67.
 • Носенко М. І. Дослідження методики вимірювання зношування деталей конічних трибовузлів [Текст]/   М.І. Носенко,А.В. Лаговський, Г.І. Камель,  Д.Р. Карамушка //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.96-98 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Носенко М. І. Особливості зварювання литого сталевого корпусу зі втулкою з монель-металу, отриманої відцентровим литтям [Текст]/   М.І. Носенко,П.С. Сезоненко, Г.І. Камель,  В.С. Коляда //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.94-96 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Мартовицький Л. М. Спосіб відновлення і зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин [Текст]/   Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель,  З.М. Шаніна, Д.В. Гаврилов, Б.С. Онежко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.93-94 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Волков Г. П. Парк меліоративних машин в аграрному секторі України[Текст]/  Г. П. Волков, Л. О. Тарабан //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.91-93 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Руднєв О. М. Дослідження роботи редукторів з великим передатним числом в механізмах підйому при екстремальних умовах експлуатації[Текст]/  О.М. Руднєв, А. О. Путятін//Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.89-91 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Лятуринський В. О. Раціоналізація перетинів кранових рейок [Текст]/  В. О. Лятуринський, М. Д. Стефаник //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.88-89 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Носенко М.І. Дослідження процесу ущільнення порошкового титану при гарячому деформуванні [Текст]/М.І. Носенко, О.В. Зирянова //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.255 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Фролов Р.О. Модернізація системи керування дослідних стендів МКВ-К [Текст]/Р.О. Фролов, М.В. Сидоренко,О.О. Зборовський //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.254 -255 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Руднєв О.М. Вплив стану екології в металургійному виробництві на корозію металоконструкцій[Текст]/О.М. Руднєв, Л.М. Мартовицький, О.Е. Гришун //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.252-253 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Задоя Н.О. Радіаційна обробка в технології виготовлення виробів із склопластиків [Текст]/Н.О. Задоя, К.С. Петрик //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.251-252 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Мартовицький Л.М. Дослідження доцільності різноманіття металоконструкцій козлових перевантажувачів[Текст]/Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, А.А. Мураховський //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.251 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Мартовицький, Л.М. Стійкость стінок коробчатих пролітних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, З. М. Шаніна, Є. В. Коцюк, А.Г. Зеленська //Підйомно-транспортна техніка.‒Одеса, 2017.‒№1(53).‒С.36-41.
 • Носенко, М.І. Особливості формування структури порошкового титану в процесі гарячої деформації [Текст]/ М.І. Носенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒  ЗНТУ, 2016.‒№2.‒ С.55-65.
 • Сочава, А.І. Вплив асиметрії циклу на величину ефективного коефіцієнта концентрації напружень [Текст]/ А.І. Сочава, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Є.С. Кримов, Р.О. Фролов  //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒ЗНТУ, 2017.‒№1.‒С.70-76.
 • Фролов, Р. А.  Наследственное модифицирование вторичных алюминиевых сплавов [Текст] / Р. А. Фролов,  А. А. Митяев, И. П. Волчок, А.С. Петрашев (каф. ККМХТ) // Строительство, материаловедение, машиностроение :  сб.  науч.  тр. /Днепр. нац. ун-тет железн. трансп. им. ак. В. Лазаряна – Вып. 95. –Днепропетровск, 2017. – С. 142–148.
 • Мартовицький, Л.М. Проектування механізмів підйому кранів граничної вантажопідйомності [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, С.А. Луговський (студ. гр.М-319м) //Підйомно-транспортна техніка.?Одеса, 2016.?№1(49).?С.32-37.
 • Мартовицький, Л.М. Подовження ресурсу важкозавантажених прогінних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, О.М. Руднєв, Г.В. Клименко, М.С. Мулін (студ. М-320м), О.П. Коваленко (студ. М-319м) // Підйомно-транспортна техніка.?Одеса, 2016.?№3(51).?С.27-35.
 • Лятуринский В.А. Напряженно-деформированое состояние сварных крановых балок при их изготовлении / В.А. Лятуринский, С.С. Горбачев // Збірник тез доповідей НПК «Тиждень науки», ЗНТУ, 2014, том 1, с.115-116.
 • Мартовицький, Л.М. Вплив зміни циклічності роботи поясів кранових балок на їх витривалість / Мартовицький Л.М., Руднєв О.М., Коваленко О.П. // Збірник тез доповідей НПК «Тиждень науки», ЗНТУ, 2014, том 1, с.117-118.
 • Мартовицький Л.М. Sin-приводи в машинобудуванні / Мартовицький Л.М., Курлаєва Ю.С., Кутєпов Б.М., Дубов А.В. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія. ? Вип. 137. ? 2013. ? С. 294?298.
 • Мартовицький Л.М. Важільний привід для ділильних столів / Мартовицький Л.М., Курлаєва Ю.С., Кутєпов Б.М., Мельник Д.О. //          Нові матеріали і технології в металургії та машинобудува-нні, ЗНТУ. ? 2012. ? №1. ? С. 130?132.
 • Нечаев Г.И. Влияние на уровень щелочи в питательной трубе рабочих параметров транспортной системі непрерывной варки целлюлозы / Г.И.Нечаев, Г.И.Камель, А.Г.Яковлева // Вестник СНУ им.В.Даля.- 2005.- №10. – с.156-161.
 • Нечаев Г.И. Особенности расчета производительности оборудования транспортной системы установок непрерывной варки целлюлозы /Г.И.Нечаев, Г.И.Камель, А.Г.Яковлева // Вестник СНУ им. В.Даля.- 2005.- №7. – с.165-170.

Сторінки