Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Факультет економіки та управління

Кафедра економічної теорії та підприємництва

Кафедра економічної теорії та підприємництва – важливий підрозділ Факультету післядипломної освіти ЗНТУ, має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. Науково-дослідна діяльність кафедри вносить важливий внесок в розвиток економічної науки і спрямована як на теоретичну оцінку поточних та довгострокових викликів глобальної економіки, так і на підготовку пропозицій з реалізації практичних заходів на різних рівнях економіки: національному, регіональному, галузевому, окремого підприємства.

На кафедрі кожні три роки розроблюється та затверджується науковою радою факультету тематичний план науково-дослідних робіт, які виконуються в межах другої половини робочого дня викладачів. Зокрема на 2012 – 2015 роки було затверджено та виконано співробітниками кафедри економічної теорії та підприємництва науково-дослідну роботу на тему «Модернізація національної економіки в умовах глобалізації», процес виконання якої очолював доктор економічних наук, проф. В.Г. Прушківський.

На 2015-2018 н.р. було затверджено тему НДР "Перетворення в транзитивній економіці: вітчизняний та світовий досвід". Метою даної роботи є обґрунтування основних напрямків економічних реформ в економіці транзитивного типу з урахуванням світового та вітчизняного досвіду, аналіз особливостей розвитку національної економіки України на сучасному етапі. Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань:

- обґрунтувати потреби реформування національної економіки на всіх рівнях господарювання;

- визначити роль та значення економічних реформ для розвитку держави;

- виявити основні проблеми та тенденції розвитку економіки України;

- проаналізувати значення інноваційно-інвестиційної політики для національної економіки;

- розкрити необхідність реформування фінансової сфери;

- розглянути головні напрямки реформування інституціонально-соціальної сфери.

Об'єкт дослідження - сукупність економічних процесів, пов'язаних з реформуванням транзитивної економіки.

Предмет дослідження - сучасні напрямки реформування економіки України.

Особливе місце «інноваційної складової» у дослідженнях викладачів кафедри зумовлено визначальною роллю інновацій у соціально-економічному розвитку підприємств та країни в сьогоднішніх умовах, оскільки тільки інноваційний розвиток економіки дозволить Україні зайняти гідне місце у світовому рейтингу інноваційно-орієнтованих країн, здатних не тільки відтворювати науково-технічні ідеї, але й втілювати їх всередині самої держави,на підприємствах, забезпечуючи високий рівень і якість життя.

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на розвиток і удосконалення освітнього процесу та підвищення якості підготовки спеціалістів не лише економічного, а й технічного напрямків. Цим обумовлений фундаментальний та прикладний характер більшої частки науково-дослідних робіт, які значною мірою сприяють збереженню і укріпленню позицій кафедри у системі вищої економічної освіти як на факультеті, так і у межах вузу. Результати фундаментальних та прикладнихнауково-дослідних робіт кафедри широко використовуються при розробці нових навчальних курсів і програм, підготовці підручників та навчальних посібників, курсових робіт.

Поряд з теоретичними фундаментальними та прикладними дослідженнями, кафедра проводить і пошукові роботи, які сприяють розвитку інноваційної діяльності факультету.

За останні 3 роки  закінчили своє навчання у аспірантурі  ст. викладачі кафедри Бурма С.І. та Сиволап Т.Г. 

Монографії:

1. Прушківський В. Г. Реструктуризація промисловості в регіоні: теорія, методологія, практика : монографія / В. Г. Прушківський; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. - Донецьк : Юго-Восток, 2008. - 443 c. - Бібліогр.: с. 386-411.

2014-2015 н.р.

 1. Афендікова Н.О. Протидія рейдерству на ринку землі в контексті забезпечення економічної безпеки національної економіки / Н.О. Афендікова // м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський аграрний університет: ТОВ «ДКС Центр" "Агросвіт". - № 13, липень 2015. – С. 28-32.
 2. Юрченко В.І. Державне регулювання сільського господарства в напрямку забезпечення зростання прибутковості сільськогосподарських підприємств / В.І. Юрченко // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – 2014. - № 2. – С. 169-177.
 3. Чумак О.В., Федорченко О.В. Особливості інноваційного розвитку економіки України: регіональний аспект. / Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. 2015 №1(221) – С. 139-155.
 4. Бурма С.І. Економічна сутність та характеристики технологічних укладів постіндустріального суспільства / С.І. Бурма // [подано до друку].
 5. Лу`кяненко Н. Е. Проблеми ефективності диверсифікації діяльності промислових підприємств на регіональному рівні/Н. Е. Лу`кяненко // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles (збірник включено до РИНЦ та CPCI-SSH). - Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2015.- 332 p. – P.107-110.
 6. Лу`кяненко Н. Е. Чинники ефективності диверсифікації діяльності підприємств/Н. Е. Лу`кяненко // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles (збірник включено до РИНЦ та CPCI-SSH). - "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015.- 260 p.- P.95-97.

2013-2014 н.р.

 1. Чумак Е.В. Информационная культура как составляющая инновационной культуры общества / Е.В. Чумак // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. – Серия 1. История и археология. Философия. Политология: сборник научных трудов. – Гродно: Изд-во ГНУ им. Янки Купалы, 2014. – №1 (166) – С.113-119.
 2. Чумак О.В. Особливості функціонування інноваційних кластерів в Україні / О.В. Чумак, С.Ф. Горбань // Наука й економіка: збірник наукових праць. – Хмельницький: ХЕУ, 2014. – Вип. 3 (35). – С. 224-230.
 3. Чумак О.В. Шляхи забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського сектору економіки України / О.В Чумак., С.Ф. Горбань // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – № 92. – С.101–115.
 4. Сиволап Т.Г. Аналіз ефективності формування та використання фінансової реструктуризації промислового комплексу регіону / Т. Г. Сиволап // Економіка та держава. − № 12 . – 2013. – С. 10-16.
 5. Бурма С.І. Аналіз передумов формування регіонального агропромислового кластеру / С.І. Бурма // Економічний вісник Національного гірничого університету – 2013 – №1 (41) – С. 58 – 64.
 6. Бурма С.І. Упровадження безготівкових розрахунків із використанням платіжної картки в Україні / С.І. Бурма, В.Г. Прушківський, К.В. Шумакова // Банківська справа – 2014 – №1-2 (121) – С. 100 – 107.
 7. Лу`кяненко Н. Е. Особливості диверсифікації виробництва підприємств машинобудування в Україні / Н. Е. Лу`кяненко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. (постанова президії ВАК №1-05/1 від 10 лютого 2010 р.). - Серія: Економічні науки – 2013. – Вип. 4 (58), Ч. 1. – С.317-319.

2012-2013 н.р.

 1. Прушківський В.Г. Проблеми і перспективи інвестування глобальних проектів у посткризовий період/ В.Г. Прушківський, А. Рибчук // Вісник Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченко.Економіка. № 139– Київ.- 2012. – С.10-14.
 2. Прушківський В.Г. Наукові підходи до формування регіонального інноваційного кластеру / В.Г. Прушківський, С.І. Бурма, В.І. Колесников // Інвестиції: практика та досвід — К.: ТОВ «ДКС центр», 2013 — №9 — С. 28–32
 3. Юрченко В.І. Макроекономічна політика сприяння міжрегіональній економічній інтеграції в напрямку розвитку національної економіки / В.І. Юрченко // Державне управління : удосконалення та розвиток [Електронний ресурс]. – 2012. - Режим доступу до журналу: http://www.dy.nauka.com.ua.
 4. Лук’яненко Н.Е. Аналіз методичних підходів щодо оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємств машинобудування / Н.Е. Лук’яненко // Економічний простір: збірник наукових праць. - Дніпропетровськ: Приднепровська державна академія будівництва та архітектури. - № 66. - 2012. - С.232-240.
 5. Прушківський В.Г. Особливості реструктуризації промислового комплексу регіону на засадах інноваційної моделі розвитку економіки / В.Г. Прушківський, С.І. Бурма // Наукові праці НДФІ. — К. : НДФІ, 2012. — №3 (60). — С.186-191
 6. Пуліна Т.В. Діагностика передумов утворення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості в Запорізькому регіоні / Т.В. Пуліна, С.І. Бурма // Вісник Хмельницького національного університету — Хмельницький: ХНУ, 2012. - №4. - Т.3 (190). — С. 95-99
 7. Бурма С.І. Перспективи розвитку неіндустріальних кластерних об’єднань у Запорізькому регіоні / С.І. Бурма // Вісник Тернопільського національного економічного університету — Тернопіль: Економічна думка, 2012. - №5-1. - С.201-210.
 8. Прушківський В.Г. Наукові підходи до формування регіонального інноваційного кластеру / В.Г. Прушківський, С.І. Бурма, В.І. Колесников // Інвестиції: практика та досвід — К.: ТОВ «ДКС центр», 2013 — №9 — С. 28–32
 9. Бурма С.І. Аналіз передумов формування регіонального агропромислового кластеру / С.І. Бурма // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2013. — №1 (41). — С. 58–64.
 10. Афендікова Н.О. Тенденції, чинники та перспективи розвитку сільських територій у контексті євроінтеграції / Н.О. Афендікова // Економіка. Фінанси. Право. – К.: Аналітік. - 2012. - № 10. - С. 13-15.
 11. Сиволап Т.Г.Сутність фінансової реструктуризації промислового комплексу в регіоні та її місце в сучасній економіці./Т.Г.Сиволап //Інвестиції:практика та досвід. ТОВ. «ДКС Центр» №7.-2012-С.50-54
 12. Сиволап Т.Г.Аналіз ефективності формування та використання фінансової реструктуризації промислового комплексу. / Т.Г.Сиволап// Держава та регіони.Серія: Економіка і підприємництво. КПУ– Запоріжжя, 2012 № 9. – С 10-16

З метою виявлення здібних студентів, які здатні творчо мислити, залучення їх до різних форм наукової діяльності, розвитку їх здібностей, дослідницьких умінь і методів наукового пошуку викладачами кафедри економічної теорії та підприємництва організована науково-дослідна робота студентів. У системі організації науково-дослідної роботи студентів на кафедрі важливе місце займають олімпіади, конференції, конкурси студентських наукових робіт, науковий гурток.

Щорічно викладачами кафедри проводиться олімпіада з «Економічної теорії»  з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді.

В грудні 2014 року в рамках проведення І етапу (вузівського) Всеукраїнської студентської олімпіади 2014/2015 навчального року кафедрою була організована та проведена олімпіада з «Економічної теорії» в якій прийняло участь 40 найкращих студентів як економічних, так і технічних спеціальностей.

Переможцями І етапу (вузівського) Всеукраїнської студентської олімпіади 2014/2015 навчального року (секція «Економічна теорія») стали:

І місце –  Москаленко Г. О. (МТУ-213, 89 балів); Донець М. О. (ФЕУ-124, 89 балів); Наливайко К. В. (ФЕУ-113, 89 балів);

ІІ місце – Ковальчук Е. В. (ФЕУ-124, 87 балів);

ІІІ місце – Резнік С. І. (МТУ-213, 86 балів); Ожго О. С. (ФЕУ-113, 86 балів).

В квітні щорічно в університеті проводиться науково-технічна конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів «Тиждень науки».

Кафедра економічної теорії та підприємництва щорічно приймає участь у конференції, представляючи як наукові роботи викладачів і аспірантів, так і студентські наукові роботи під науковим керівництвом викладачів кафедри.

У 2015 році від кафедри на конференцію «Тиждень науки» (секція «Економічна теорія та підприємництво») було представлено 58 наукових робіт студентів з актуальних напрямів наукових досліджень, таких як «Проблема антимонопольної політики в Україні», «Процеси підвищення продуктивності праці в сільському господарстві України», «Проблема нерівномірності фінансових надходжень з областей України до державного бюджету», «Інфляція в Україні 2014 рік» тощо.

Тези доповідей наукових робіт було опубліковано у збірнику тез доповідей конференції. Десять наукових робіт було відзначено подякою, зокрема за І-ІІІ місця наступні п'ять:

І місце - Я.М. Фесечко, Тема "Аналіз експортної політики України: стан і можливості", студ. гр. ФЕУ-414, наук. керівн. – старш. викл. О.В. Чумак;

ІІ місце - А.М. Шиблова, Тема "Трудова міграція в україні: тенденції та наслідки", студ. гр. ФЕУ-113, наук. керівн. - старш. викл. О.К. Федорченко; А.А. Зацева, Тема "Проблеми зайнятості молоді в українській економіці", студ. гр. МТУ-214, наук. керівн. - доц. Т.Б. Кригульська;

ІІІ місце - А.В. Остапченко, Тема "Виникнення рабства в стародавньому світі та розповсюдження в наші дні", студ. гр. ФЕУ-123, наук. керівн. – старш. викл. О.К. Федорченко; К.О. Кісельова, Тема: "Падіння рівня життя як чинник демографічної кризи в Україні", студ. гр. ФЕУ-414, наук. керівн. – асист. Н.Е. ЛУК’ЯНЕНКО.

Вузівський етап Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову студентську роботу, розробку, проект в номінації «Економіка» Традиційно кафедра економічної теорії та підприємництва щорічно приймає участь у вузівському етапі Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову студентську роботу, розробку, проект в номінації «Економіка», представляючи студентські наукові роботи з актуальних напрямів розвитку науки.

Діяльність наукового гуртка «Економікс» спрямована на формування наукового світогляду та основ загальної наукової культури, а також та популяризацію науково-дослідної роботи серед студентів. На засіданнях гуртка розглядаються найактуальніші проблеми економічної теорії, наприклад, такі як: підприємництво та перешкоди на шляху його розвитку в Україні, влада у соціально-економічній системі, психологічний фактор в економічній політиці, науково-технічна співпраця та інтеграція України у світовий науково-технологічний простір, інноваційна реструктуризація та її необхідність в сучасній Україні. Керівники гуртка «Економікс»: ст.викл. Домбровська С.І. та ас. Сиволап Т.Г.

 

Керівництво науковою роботою студента на всеукраїнський конкурс студентських робіт2016-2017 (керівник Чумак О.В).

- 2016р.: у квітневому Тижні науки: 1-ше місце студ. гр. КНТ-713 Леміш Кирил Анатолійович і 3-тє місце студ. гр. ФЕУ-514 Амелькіна Анна Олегівна.

У грудні 2016 р. робота студента IV курсу гр. Е-313 Мельника Опанаса Володимировича на тему: „Вторинне використання сміття: проблеми і можливості для розвитку економіки Украни ” під девізом „В природі не існує відходів” була відібрана до участі у вузівському етапі конкурсу на кращу наукову студентську роботу 2016-2017 рр., яка зайняла призове 1-ше місце.

Підготовлено студентську наукову роботу до участі у конкурсі Запорізької обладміністрації студента IV курсу гр. Е-313 Мельника Опанаса Володимировича на тему: „Вторинне використання сміття: проблеми і можливості для розвитку економіки України »

 

Список наукових публікацій студентів

 

Сторінки