Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Факультет будівництва, архітектури та дизайну

Кафедра охорони праці і навколишнього середовища

Завідувач кафедри доц. Нестеров О.В. виконував наукові дослідження як  провідний науковий співробітник за держбюджетними темами:
 
1. ДБ 02109 «Розробка  корозійностійких сталей та вольфраморенієвих порошкових волокон  для високотемпературних метало композитів”
Основні наукові результати. В роботі обґрунтовані:
– принципи створення економнолегованих сталей феритного класу, які здатні до використання замість більш коштовних традиційних жаростійких та корозійностійких сталей;
– технологія вироблення листового металопрокату із запропонованої жаростійкої сталі і технологія виготовлення виробів з цієї сталі;
– технологія ефективного засобу підвищення корозійної та зносостійкості поверхні виробів із запропонованої сталі.
 
2. ДБ 02812 «Розробка та дослідження економнолегованих жаростійких листових сталей з підвищеними корозійно- та зносостійкостю».
Основні наукові результати.
- розроблені та обгрунтовані теоретичні положення вибору елементів багатокомпонентного легування залізохромистої матриці, що дозволяє розширити можливості створення жаростійких сталей різних структурних класів та призначень;
- розроблено спосіб підвищення корозійної стійкості та зносостійкості поверхні виробів з економнолегованих жаростійких листових сталей, що містять хром, алюміній, кремній, шляхом іонного азотування з можливістю управління структурою азотованих шарів.
 
Доцент кафедри Петрищев А. С.
Проводив дослідження як совиконавець науково-дослідної роботи в Запорізькому національному технічному університеті за темою «Стратегічні та тактичні напрямки розвитку промислового підприємства та підприємництва» (№ держрегістрації 0109U007676).
 
Основні результати роботи. На основі промислових випробувань: побудовано математичні моделі виробництва сплаву для легування та розкиснення швидкоріжучих сталей на основі техногенних відходів, за допомогою побудованих моделей знайдено найбільш вигідні межі технологічних параметрів, що забезпечують підвищення ефективності вилучення легувальних елементів із техногенних відходів, що в свою чергу призводить до зниження екологічної напруженості у регіоні. 

Петрищев А. С. Развитие ресурсо- и энергосбережения в металлургии тугоплавких элементов и специальных сталей / А. С. Петрищев / Запорожье : ЗНТУ, 2016. – 284 с.

Инновационные подходы к развитию техники и технологий. В 2 книгах. К 2.: монография / [авт. кол.: Б.В. Егоров, А.А. Косолапов, О.Б. Ткаченко, Е.Л. Скуйбеда и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. – 171 с.

Григорьев С. М. Физико-химические основы получения металлизованных металлокомпозиций на основе молибдена, вольфрама, хрома и ниобия и их эффективность: Монография / С. М. Григорьев, И. Ф. Червоный, А. С. Петрищев, А. М. Ковалёв. – Запорожье: ЗГИА, 2014. – 282 с.

Григорьев С. М. Губчатые и плавленные лигатуры из рудного и техногенного сырья (термодинамика, фазовые и структурные превращения, технологии получения и использования, повышение степени утилизации, экономика): Монография / С. М. Григорьев, А. С. Петрищев, А. М. Ковалёв. – Запорожье: Запорожский национальный университет, 2013. – 306 с.

НАУКОВІ ПРАЦІ НЕСТЕРОВА О.В.

 1. Грешта В.Л. Вдосконалення технологічного процесу виготовлення листового металопрокату з феритних корозійностійких сталей, стабілізованих титаном [Текст] / В.Л.Грешта, О.В.Климов, О.В.Нестеров // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-Запоріжжя:ЗНТУ, 2005.-№ 1.-С. 114-116.
 2. Климов О.В. Перспективи використання корозійностійких феритних сталей в сучасній промисловості [Текст] / О.В.Климов, В.Л.Грешта, О.В.Нестеров, О.В.Сазонова // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів. Х Міжнародна науково-технічна конференція. –Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.-С. 7-9.
 3. Патент 15168, Україна, МКВ С22С 38/18. «Феритна жаростійка сталь» [Текст] / Ольшанецький В.Ю., Климов О.В., Нестеров О.В., Грешта В.Л.; заявник та патентовласник ЗНТУ.- № u200512448; заявл. 23.12.2005; опубл. 15.06.2006 р., Бюл. № 6. – 4 с.
 4. Нестеров А.В. Универсальное применение ферритных жаростойких сталей в различных отраслях промышленности [Текст] / А.В.Нестеров, А.В.Климов, В.Л.Грешта // Металловедение и термическая обработка металлов.- М:»Машиностроение».- 2008.-№ 1.- С. 41-44.
 5. Нестеров О.В. Дослідження можливості підвищення експлуатаційних характеристик феритних жаростійких сталей методом іонно-плазмового азотування [Текст] / О.В.Нестеров, О.В Климов, В.Т.Рубан // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів: ХІI міжнародн. наук.-техн. конф., 06-08 жовтня 2010 р.:тези докл. – З., 2010. – С.31-33.
 6. Дурягіна З.А. Використання іонно-плазмового азотування для підвищення корозійно-механічної тривкості деталей машин  [Текст] / З.А. Дурягіна, О.В.Нестеров, Н.В.Щербовських // Восточно-европейский журнал передових технологий. –  2010. - № 6/5 (48). – С. 21-30.
 7. Нестеров О.В. Перспективи розширення марочного складу феритних корозо-жаростійких сталей для вирішення практичних задач енергетичного машинобудування / О.В.Нестеров, О.В.Климов, В.Л.Грешта // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2010.-№2-С.68-71.
 8. Патент  60658 Україна, МПК С22С 38/18. Жаростійка сталь [Текст] / Нестеров О.В., Грешта В.Л., Климов О.В. та інші. Заявл. 01.12.2010; опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12. – 3с.
 9. Патент  61987 Україна, МПК С22С 38/18. Жаростійка феритна сталь [Текст] / Грешта В.Л., Нестеров О.В., Климов О.В. та інші. Заявл. 27.12.2010; опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15. – 3с.

НАУКОВІ ПРАЦІ ШМИРКО В.І.

 1. Шмырко В.И. Цветоимпульсная офтальмотерапия аппаратом Асир в комплексном лечении синдрома хронической усталости [Текст] / В.И. Шмырко, Т.И. Михайлова // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., – Запоріжжя, ЗНТУ, 2008. – Т. 1.– С. 215-216
 2. Шмирко В.І., Дуднік Г.І., Лавренко А.С. Дослідження опору тіла людини єлектричному струму. Методичні вказівки 2005р. 0,375 д.а.
 3. А.Д. Коваль, В.И. Шмирко. Комплексные исследования свойств жаропрочных сплавов ЖС6К, ВЖЛ-12У, ЭП-957ВД, ЗМИ-3, ЗМИ-3У. Вестник двигателестроения № 1/2006. стр. 143-146с.
 4. Патент на винахід № 80699, Украина, С 22.19.2005. Ливарний жароміцний корозійностійкий нікелевий сплав / А.Г. Андрієнко, С.В. гайдук, В.В. Кононов, В.І. Шмирко та ін.,-Заявл.21.10.04, № 20041008594 – опубл. 25.10.07. – Бюл. № 17
 5. Ольшанецкий В.Е., Лавренко А.С., Коробко А.В., Шмирко В.И. О модернизации технологии изготовления образцов и деталей из листовых металлокомпозитов с целью улучшения качества материала и повышения безопасности процесса. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя, ЗНТУ-2009. - № 1 – С.137-138
 6. Дуднік Г.І., Шмирко В.І., Писарський А.О. Гигиена зрительной работы оператора ЭВМ. Вісник національного технічного університету «ХПІ». Збірник тематичних праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях Харків: НТУ”ХПІ”– 2009.–№16– 104с. (9-13)
 7. Лавренко А.Д., Дудник Г.И., Шмирко В.И. К вопросу о прогнозировании долговечности безопасной работы лопаток газовых турбин в сульфидно-окисной среде. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2007.-№1
 8. Лавренко А.Д., Варинская Л.А., Шмирко В.И. Высокотемпературное термоциклирование – способ повышения прочностных свойств лопаток ГТД с целью обеспечения их безопасности эксплуатации. Вісник двигунобудування, 2007. - № 1.
 9. Шмирко В.І. Дуднік Г.І. Труфанов І.Д. Информационные технологии гигиены зрительно-психологической работы оператора ЭВМ.  2010г. 12c

 На вузівський етап Всеукраїнських наукових робіт 2018-2019 н.р. подані наступні роботи:

- Сучасний стан інформаційного забруднення та підходи до мінімізації йото негативного впливу на психологічний стан людини. Станчева Т.В., студ. гр. ГФ-933м-гд. Науковий керівник – старший викладач Журавель С.М.

- Стрес як основна причина зниження працеспроможності робітника. Щербанюк А.К., студ. гр. ГФ-216. Науковий керівник – старший викладач, ктн, Якімцов Ю.В.

 

Сторінки