Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Факультет соціальних наук

Кафедра соціальної роботи

Кафедра соціальної роботи була створена у вересні 2007. Кафедра соціальної роботи є структурним підрозділом факультету соціальних наук Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету. Підставою для відкриття спеціальності «Соціальна робота» був, в першу чергу, аналіз дефіцитності і, як наслідок, затребуваності фахівців з соціальної роботи в Запорізькому регіоні і в цілому по країні. Оцінка матеріальної бази кафедри свідчила про її достатність для відкриття спеціальності. Спеціальності «Соціальна робота», «Соціологія», «Соціальне забезпечення» є престижними, актуальними й затребуваними у сучасному українському суспільстві. 
 
Організатором і першим завідувачем кафедри був д.пол.н., професор Олег Анатолійович Агарков. З січня 2019 року кафедрою завідує к.філос.н., доцент Василь Михайлович Попович.
 
Діяльність кафедри соціальної роботи спрямована на практичну підготовку кваліфікованого фахівця, що забезпечить якісну й швидку допомогу клієнтові на основі глибокого вивчення його життєвої ситуації й підбору найбільш адекватної соціальної технології для розв’язання його життєвих проблем. Соціальний працівник – це соціолог, соціальний психолог та соціальний менеджер, що налагоджує роботу з людьми із розрахунку на найбільш оптимальний соціальний результат.
 
Сильний та компетентний професорсько-викладацький склад кафедри веде роботу по підготовці кадрів для: органів державного та регіонального управління; державних центрів зайнятості; відділів соціального захисту населення; громадських та благодійних організацій; територіальних центрів соціального обслуговування населення; соціологічних, психологічних та реабілітаційних центрів; кадрових служб в державних та комерційних організаціях; рекламних агенцій та відділів; рекрутингових компаній; соціальних служб; закладів освіти; центрів соціальної роботи та практичної психології; політичних партій та організацій; медіа-служб, добродійних організацій та ін.
 
Кафедра здійснює підготовку за спеціальностями: 
231 - «Соціальна робота», (з 2007 р. - про рівень підготовки здобувачів бакалаврського та магістерського освітніх ступенів на кафедрі переконливо свідчить той факт, що студенти кафедри є учасниками і переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад, переможцями всеукраїнських і міжнародних турнірів, переможцями престижних конкурсів наукових студентських робіт, неодноразовими учасниками та стипендіатами програми фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» тощо. Вони активно беруть участь у міжнародних конференціях, є авторами наукових публікацій);
232 - «Соціальне забезпечення» (з 2015 р. - актуальність відкриття магістратури зі спеціальності "Соціальне забезпечення" зумовлена вимогами щодо підвищення ефективності соціальних послуг, які висувають різні групи зацікавлених осіб, починаючи від урядових структур і закінчуючи клієнтами та широкою громадськістю. Ці вимоги зобов’язують керівників та працівників соціальних закладів звертати особливу увагу на організацію роботи та на процес управління всередині організації. В сфері управління на сучасному етапі особливого значення набуває також людський фактор, орієнтація на розкриття та використання творчого потенціалу управлінців. Це особливо важливо в соціальній сфері, бо вона була і залишається гуманістично-спрямованою за своєю суттю, змістом та особливостями функціонування); 
054 - «Соціологія» (з 2017 р. - затребуваність професії соціолога не підлягає сумніву. В основному до послуг соціологів звертаються торгові фірми, представники передвиборчих штабів – з метою вивчення думки виборців і побудови кращої стратегії передвиборчої кампанії, організації засобів масової інформації, для складання рейтингів друкованих видань і телеканалів).
 
З 2016 року при кафедрі відкрито денну аспірантуру за спеціальністю 231 - «Соціальна робота».
 
За останні роки (2010–2019) аспірантами кафедри захищено 5 кандидатських дисертацій, а викладачі кафедри захистили 3 докторські дисертації, що є безумовним свідченням високого наукового потенціалу випускової кафедри соціальної роботи. 
 
Висока якість освітнього процесу на усіх рівнях вищої освіти забезпечується завдяки високваліфікованому викладацькому складу кафедри соціальної роботи, залученню до викладання провідних фахівців з інших навчальних закладів та інститутів України, а також провідних зарубіжних фахівців; участі кафедри в міжнародних освітніх і наукових проектах, а також співпраці із зарубіжними вишами. Неухильному підвищенню фахової освіти на кожному з освітніх рівнів сприяє впровадження збалансованих між собою і скоординованих із досвідом західних університетів бакалаврських, магістерських і докторських програм; творча адаптація західних взірців організації навчального процесу й сучасних освітніх технологій, що виховують культуру мислення і дозволяють випускникові гнучко реагувати на потреби ринку праці; а також орієнтація кафедри на тісне поєднання викладацької та наукової діяльності.
 
Навчальний процес на кафедрі соціальної роботи забезпечується завдяки висококваліфікованим фахівцям, які розробляють навчальні посібники, є авторами численних монографій, статей, у тому числі надрукованих у зарубіжних виданнях і таких, що індексуються в наукометричних базах даних (зокрема, Web of Science, Scopus). Наукові інтереси викладачів цілком індивідуальні та охоплюють як проблематику соціології, соціальної роботи, так і дослідницькі ділянки, пов’язані з педагогікою, психологією, тощо.
 
У штаті кафедри – 7 викладачів, серед яких 6 кандидатів наук, доцентів. Детальнішу інформацію про викладачів, їхній науковий доробок та викладацький досвід можна знайти на сайті кафедри.
  
Викладачі спільно зі студентами кафедри щороку організовують міжнародні наукові конференції, завдяки яким колектив кафедри, включно зі студентами, тісно інтегрований у світову соціальну науку.
 
На сьогодні в Запорізькій області підготовку фахівців у сфері соціального управління здійснює лише кафедра соціальної роботи ІУП ЗНТУ. Основний напрям діяльності кафедри вбачається в оптимізації структури закладів з надання соціальних послуг, які мають оперативно реагувати на зміни в зовнішньому середовищі. В цьому контексті особливий акцент робиться на недержавних організаціях, які перебувають в кращій ситуації, ніж державні. Менеджери таких організацій повинні вміти організувати роботу, знати форми і методи управління соціальним закладом, ефективно застосовувати делегування повноважень.
 
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Попович Василь Михайлович д.філос.н., професор

завідувач кафедри

Баршацька Галина Юріївна к.соц.н., доцент

доцент кафедри

Дударьов Віталій Валентинович к.політ.н., доцент

доцент кафедри

Кузьмін Віктор Володимирович к.соц.н., доцент

доцент кафедри

Турба Оксана Олексіївна к.соц.н., доцент

доцент кафедри

Щербина Сергій Степанович к.соц.н.

доцент кафедри

Кузьміна Марія Олегівна  

аспірант кафедри

Новак Тетяна Олександрівна

аспірант кафедри

Серга Тетяна Олексіївна к.соц.н., доцент

доцент кафедри

Балухтіна Олена Миколаївна к.іст.н., доцент

доцент кафедри

Таран Володимир Олександрович д.філос.н., професор

професор кафедри

 

На базі кафедри функціонує навчальна лабораторія «Соціально-психологічних досліджень», яка є місцем для організації практичних занять зі студентами, виконання курсових, дипломних, творчих робіт, для самостійної роботи студентів. Тут проводяться лабораторні навчальні заняття, які дозволяють поглиблювати й закріплювати теоретичні знання, одержувані студентами на лекціях, перевіряти науково-теоретичні положення, вивчати на практиці методи наукових досліджень, розвивати самостійність студентів і індивідуалізацію навчання.

У наявності лабораторії є:

 • робочі програми всіх дисциплін, за якими проводяться заняття;
 • графіки виконання робіт;
 • методичні вказівки й рекомендації для студентів;
 • тематика курсових і дипломних робіт зі списками літератури;
 • методика керівництва лабораторними заняттями з боку викладача.
СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Анотації дисциплін нормативної частини ОПП (бакалавр)
 
Анотації дисциплін нормативної частини ОПП (магістр)
Інтелектуальна власність
Цивільний захист і охорона праці в галузі
Управління соціальними процесами
Переддипломна практика (стажування)
 
 
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Анотації дисциплін нормативної частини ОПП (магістр)
 
 

 

Напрями підготовки та спеціальності:
СОЦІАЛЬНА РОБОТА
 
Підготовка за освітнім ступенем «бакалавр» здійснюється за напрямом підготовки:
231 – «Соціальна робота» (Д,З)
Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється за спеціальністю:
231 – «Соціальна робота» (Д,З)
Підготовка за освітнім ступенем «магістр» здійснюється за спеціальністю:
231 – «Соціальна робота» (Д,З)
 
Студенти отримують необхідні знання в галузі соціальної роботи та інших наук про людину і суспільство. Особлива увага в навчанні звертається на вивчення сучасної методології наукових досліджень. Ґрунтовне засвоєння, в тому числі із широким застосуванням практичної підготовки, методик збору емпіричної інформації, її опрацювання із використанням сучасних спеціалізованих програмних продуктів, методів аналізу та презентації отриманих результатів, визначення сфер їх прикладного застосування дозволяє сформувати висококваліфікованого фахівця — практика у галузі соціальної роботи.
Фахівці здатні досліджувати явища, факти, проблеми в суспільстві, спільнотах, соціальних групах з метою діагностування, пояснення, прогнозування, оптимізації соціальних процесів, їх регулювання та управління; вивчати поведінку людей, їх потреби та мотивацію з метою надання допомоги у прийнятті компетентних рішень у складних ситуаціях повсякденного життя; організовувати роботу на основі розуміння закономірностей і мотивів людської поведінки та соціальних явищ у їх взаємозв’язку для визначення найбільш ефективної стратегії дій; здійснювати професійну діяльність, що ґрунтується на етичних принципах і спрямована на відстоювання соціальної справедливості, дотримання прав людини, сприяння соціальним змінам, вирішення проблем у стосунках між людьми, підвищення рівня їх благополуччя.
Характерною ознакою програми професійної підготовки магістрів соціальної роботив ЗНТУ є спрямованість на застосування випускниками програми інноваційних технологій роботи з людьми (окремими особами, родинами, групами та громадами), управління процесами запланованої соціальної зміни, планування та виконання соціальних програм, сприяння формуванню мережі соціальних послуг у громаді, активна громадянська позиція фахівця.
 
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
Підготовка за освітнім ступенем «магістр» здійснюється за спеціальністю:
232 – «Соціальне забезпечення» (Д)
 
Мета підготовки магістрів зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» - здійснити формування управлінської компетенції, необхідної для керівництва соціальними закладами різного типу.
Глобальні тенденції трансформації ринкових відносин актуалізують застосування маркетингу в соціальному управлінні. До розвитку соціальної сфери має бути залучене корпоративне управління соціальними процесами, що створить умови для вдосконалення механізмів муніципального, регіонального розвитку та підвищення конкурентоспроможності громад.
За цією спеціальністю готуються керівники соціальних закладів, які будуть компетентні в питаннях теорії та практики управління соціальним закладом, здійснюватимуть організаційні дії з планування, координації, регулювання та контролю взаємодії соціального закладу з іншими зацікавленими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності та соціального розвитку закладу.

На кафедрі соціальної роботи ведеться активна наукова діяльність. Співробітники кафедри приймають участь у всеукраїнських та міжнародних  конференціях, проводять дослідження, публікують наукові статті, захищають  дисертації.

 

 • Правові засади соціальної роботи: Посібник. Навчальний посібник / Запоріжжя: «Просвіта», 2011. (Гриф МОН лист №1/11-6699 від 20.07.    2010р
 • Politické rozdelenie vyvoleného národa. Pravoslávny teologický zborník XXXII(17). – Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 2007. –– S. 130-171.
 • Соціально-трудові конфлікти в Україні з періоду розпаду. Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики. // Международный межвузовский сборник научных работ / Киев – Москва – Одесса – Запорожье, 2008. – С. 352-356.
 • Trinitárne východisko kres?anskej sociologii. Pravoslávny teologický zborník XXII/19. – Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 2008. –– S. 75-84.
 • Sociálna práca pravoslávnej Cirkvi v dnešnej Europe. Pravoslávny teologický zborník XXXII/24. – Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 2009. –– S. 119-130.
 • Планування і розвиток кар’єри в контексті організаційного простору. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: збірник наукових праць донецького державного університету / гол. ред. О.С. Поважний, Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк: ДУУ, 2009. – Том XIV. - С. 108-112.
 • Зв’язки з громадськістю: історико-теоретичні аспекти: Монографія. Запоріжжя: «Просвіта», 2013. – 262 с.
 • Принцип людино центри-зму в соціальній роботі: мотиваційні фактори професійної діяльності соціальних працівників. Нова Парадигма: журнал наукових праць / голов. ред. В.П. Бех., Нац. пед. ун-т М.П. Драгоманова; творче обєднання «Нова парадигма». – Вип. 113. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 186-195.
 • Моделі соціальної роботи в громаді: можливості розвитку в Україні. Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / гол. ред. С.А. Квітка, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – 2013. - №3 (95). – С. 127-131.
 • Соціальне партнерство як філософська категорія. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. - К.: ВІРУАН, 2013. - Випуск 68 (№1) – С. 837-842.
 • Соціальна служба вищого навчального закладу як суб’єкт соціальної роботи з молоддю. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць / голов. ред. Д.М. Ядранський, Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – Випуск 57. – С. 165-175.
 • Соціальна робота в контексті становлення громадянського суспільства в Україні. Вісник Львівського університету: серія соціологічна / голов. ред. Н.Й. Черниш, Львівський нац. ун-т. – Львів:Львівський національний університет ім. І.Франка, 2013. – Випуск 7. – С. 106-115.
 • Профілактика девіантної поведінки, як технологія соціальної роботи з підлітками. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: збірник наукових праць донецького державного університету / гол. ред. О.С. Поважний, Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк: ДУУ, 2014. – Том XIV. - С. 237-248
 • Особливості вуличної соціальної роботи: регіональний аспект. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: збірник наукових праць донецького державного університету / гол. ред. О.С. Поважний, Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк: ДУУ, 2014. – Том XIV. - С. 147-160.
 • Розвиток системи православної богословської освіти в Україні: ретроспективний аналіз. Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / гол. ред. С.А. Квітка, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – 2014. - №5 (109). – С. 6-12.
 • Православна духовна (богословська) освіта в Україні: аналіз сучасних проблем. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. - К.: ВІРУАН, 2014. - Випуск 82 (№3) – С. 335-338.
 • Концептуальне становлення соціального вчення і богословської освіти православної Церкви в Київський період. Acta patristica: Vedecký recenzovaný akademický ?asopis / Šéfredaktor Pavol Kochan. – Prešov, Vydavyte?stvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. – Ro?ník V. - ?islo 10/2014. - S. 41 - 53.
 • Сучасна Православна богословська освіта в Україні: проблеми модернізації і реформування. Релігія та Соціукм. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. - № 3 (15). – С. 145-151.
 • Соціальне вчення християнства: порівняльний аналіз різних конфесій. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. - К.: «Видавництво «Гілея», 2015. - Випуск 93 (2). – С. 237-241.
 • Компетентнісний підхід в Православній богословській освіті в контексті її модернізації. Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / гол. ред. С.А. Квітка, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – 2015. - №4 (120). – С.112-118.
 • Аксіологічні уявлення в груповій свідомості студентів вищих духовних навчальних закладів. Релігія та Соціукм. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - № 1-2 (17-18). – С. 35-40.
 • Мотиваційні фактори навчання в духовних ВНЗ системи богословської освіти Православної Церкви. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. - К.: ВІРУАН, 2015. - Випуск 102 (№11) – С. 349-352. Popovych V. Socio-philosophical foundations of socialdoctrines of different denominations / V.Popovych  // Acta patristica: Vedecký recenzovaný akademický ćasopis / Šéfredaktor Pavol Kochan. – Prešov : Vydavyteľstvo Prešovskejuniverzity v Prešove, 2018. – S. 91–102.
 • Попович В. М. Компетентнісний підхід в системі богословської освіти / В. М. Попович // XII Международная научно-практическая конференция «Религия и общество». – Могилев : «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова», 2018. – С. 111–114.
 • Попович В. М. Соціальна робота в контексті вчення Православної Церкви / В. М. Попович // Суспільство і особистість у сучасному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – С. 514–516.
 • Попович В. М. Особливості богословської освіти закордоном та в Україні / В. М. Попович // «Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса  : ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2018. – С. 48–52.
 • Управління соціальними процесами [Текст]: навч. посіб. / О.А. Агарков, Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьова, В.О. Коваль, В.В. Кузьмін, В.М. Попович, О.О. Турба, С.С.Щербина; керівник авт. кол. О. А. Агарков; Запор. нац. техн. ун-т – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 217 с.
 • Попович В.М. Соціальна робота як основа становлення громадянського суспільства [Електронний ресурс] / В.М. Попович // Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-230-3. – С. 80-82.
 • Popovych V. Competencent approaches in the high educational institutions´s system // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 13», тези доп. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С.149–150.
 • Popovych V. Social worker professional competence content // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17», тези доп. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С.176–179.
 • Управління соціальними процесами: навчальний посібник // О.А. Агарков (керівник авт. кол.), Г.Ю. Баршацька, В.В. Кузьмін, В.М. Попович, О.О. Турба, С.С. Щербина / - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 217 с.
 • Попович В.М. Філософія становлення професійного іміджу / Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя : «Видавництво ЗНУ», 2019. Вип. 76. – С. 157-169.
 • Попович В.М. Соціологічний аналіз реінтеграції вимушених переселенців. Соціальна робота: виклики сьогодення: Збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції / В. Попович, Г. Баршацька // за заг.ред. В.А. Поліщук, С.М. Калаур, Г.І. Слозанської – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – С. 170-176.
 • Popovych V. The Social institutions Leader’s individual Psychological qualities. / V.Popovych, V. Dudarov // Innovative solutions in modern science. – Dubai :  TK Meganom, LTC, 2019. – № 2 (29). – P. 91–107.

  • Кузьміна М.О. Науково-практичне забезпечення інклюзивної освіти в Україні / В.В. Кузьмін, М.О.Кузьміна (Городько) // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Д.М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 62. – С. 220-227. (фахове видання);
  • Kuzmina M.O. Psychosocial life trajectories of orphaned individuals (resurvey) / V.V. Kuzmin, M.O. Kuzmina, A.V. Ivanchenko // Peer-reviewed academic journal “Science and Education” south ukrainian national pedagogical university named after K.D. Ushynsky, 2017. – №10. – 95-100. (фахове видання, http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3361, Web of Science);
  • Кузьміна М.О. Соціально-професійна компетентність випускника закладу вищої освіти як педагогічна проблема / М.О.Кузьміна  // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.].Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 60, Т. 1.С.113-116. (Фахове видання).
  • Kuzmina M.O. Analysis of Echo-Pulse Images of Layered Structures. / A. Stepanenko, A. Oliinyk, I. Fedorchenko, V. Kuzmin, , D. Goncharenko // The Method of Signal Under Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019. CEUR Workshop Proceedings 2353, CEUR-WS.org 2019. Session 3. Information Technologies in Computer Modeling Space. 755-770. (Індексується в міжнародній наукометричній базі Scopus). 
  • Kuzmina M.  Theoretical-methodological features of determining the professional competences of social workers / M. Kuzmina // Innovative solutions in modern science. – Dubai :  TK Meganom, LTC, 2019. – № 9 (36). – P. 81–95. doi: 10.26886/2414-634X.9(36)2019.6 (Міжнародна індексація журналу: Crossref, (США); CORE, (Великобританія); Bielefeld Academic Search Engine (BASE), (Німеччина); ResearchBib, (Японія); WorldCat, (США); Citefactor, (Канада); Scientific Indexing Services, (США); Google Scholar (Search); Ulrichs Periodikals Directory, (США))
  • Кузьмін В.В. Соціально-правовий аспект соціалізації сиріт у вищій школі / В.В. Кузьмін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.В. Шевцов] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д.: Грані, 2011. – Вип. 5 (79). – С. 118–123. (фахове видання);
  • Кузьмін В.В. Підвищення конкурентоздатності сиріт-випускників вищих навчальних закладів / В.В. Кузьмін // Ринок праці та зайнятість населення : науково-виробниче інформаційне видання / [гол. ред. В.Г. Федоренко] ; ІПК ДСЗУ. – К. : Ринок праці та зайнятість населення, 2011. – Вип. 4 (29). – С. 44–46.  (фахове видання);
  • Кузьмін В.В. Моделювання соціалізації студентів-сиріт у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Д.М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – Вип. 51. – С. 181–189. (фахове видання);
  • Кузьмин В.В. Специфика социализации и формирования личности студентов-сирот в ВУЗе / В.В. Кузьмин // Управление социальными процессами в условиях модернизации России: теория и практика : сборник статей по материалам ІХ Афанасьевских чтений / под ред. проф. О.А. Уржа. – М. : Изд-во РГСУ, 2011. – С. 256–259. (іноземні науковометричні бази);
  • Кузьмін В.В. Вплив виховного середовища на сиріт у ВНЗ: соціологічний аналіз / В.В. Кузьмін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.А. Квітка] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д. : Грані, 2012. – Вип. 1 (81). – С. 108–112. (фахове видання);
  • Кузьмін В.В. Соціологічна характеристика студентів-сиріт, як окремої соціальної групи у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.А. Квітка] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д. : Грані, 2012. – Вип. 2 (82). – С. 113–118. (фахове видання);
  • Кузьмін В.В. Соціалізація студентів-сиріт у ВНЗ: соціологічна рефлексія / В.В. Кузьмін // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / [гол. ред. А.В. Фурман] ; ТНЕУ. – Т. : Психологія і суспільство, 2012. – Вип. 2 (48). – С 64–68. (фахове видання);
  • Кузьмин В.В. Социальное становление студентов ВУЗов из различных специфических социальных общностей / В.В. Кузьмин // Психология. Социология. Педагогика : научно-практический журнал / гл. ред. проф. В.Г. Маралов. – М. : Изд-во ИНГН, 2012. – № 12 (25). – С. 48–51. (Іноземні науковометричні бази);
  • Кузьмін В.В. Соціальна взаємодія агентів соціалізації та сиріт у ВНЗ: встановлення перспективи / В.В. Кузьмін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Д.М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Вип. 54. – С. 42–47.  (фахове видання);
  • Кузьмін В.В. Генеза державної політики розвитку кар’єри студентської молоді на вузівському рівні / В.В. Кузьмін // Перспективи. Соціально-політичний журнал / [гол. ред. Кавалеров А.І.] ; ДЗ «ПНПУ імені К.Д. Ушинського». – Одеса., 2013. – Вип. 4 (58). – С. 51–56. (фахове видання);
  • Кузьмін В.В. Працевлаштування молоді як соціальна проблема / В.В. Кузьмін // Вісник академії праці та соціальних відносин ФПСУ / [голов. ред. І.М. Гавриленко] ; Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. – К. : Сталь, 2014. – Вип. 2. – С. 10-14. (фахове видання);
  • Кузьмін В.В. Організаційна взаємодія державної служби зайнятості та випускників ВНЗ із різних специфічних соціальних груп: кар’єрний аспект / В.В. Кузьмін // Ринок праці та зайнятість населення: науково-виробниче інформаційне видання / [гол. ред. В.Г. Федоренко] ; ІПК ДСЗУ. – К.: Ринок праці та зайнятість населення, 2014. – Вип. 3(40). – С. 39-42. (фахове видання);
  • Кузьмін В. В. Науково-практичне забезпечення інклюзивної освіти в Україні / В. В. Кузьмін, М. О. Городько // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2014. - Вип. 62. - С. 220-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2014_62_28. (фахове видання);
  • Кузьмін В. В. Соціальна компетентність працівників психологічних та територіальних служб, які здійснюють реабілітацію постраждалого населення у збройних воєнно-політичних конфліктах в Україні / В. В. Кузьмін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2014. - Вип. 63. - С. 180-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2014_63_23. (фахове видання);
  • Кузьмін В.В. Соціальні чинники сприяння розвитку кар’єрних стратегій молоді, яка навчається / В.В. Кузьмін // Вісник Харківського університету внутрішніх справ. – Х. : Вид-во Харківського національного ун-ту внутр. справ. вип.№ 1 (68), 2015. – С. 196-205. (фахове видання);
  • Кузьмін В.В. Кар’єра та молодь із різних специфічних соціальних спільностей при вступі у доросле життя (на матеріалах емпіричного дослідження проведеного у Запорізькій області)/ В.В. Кузьмін // Науково-методичний журнал «Наукові праці. Серія: «Соціологія». Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, Вип. 246. Т.258, 2015. – С. 132-140. (фахове видання);
  • Kuzmin V. Formation of students from different specific social groups as a problem of social work / V. Kuzmin // Black Sea : Scientific Journal Of Academic Research. Part B. – 2015. – March. – Volume 10. – Issue 03. – P. 18–23 (Іноземні науковометричні бази, Georgia);
  • Кузьмін В.В. Соціально-психологічні та нормативно-правові аспекти адаптації осіб із сирітським дитинством у ВНЗ України / В.В. Кузьмін та ін. // Перспективи. Соціально-політичний журнал / [гол. ред. Кавалеров А.І.] ; ДЗ «ПНПУ імені К.Д. Ушинського». – Одеса., 2016. – Вип. 1 (67). – С. 49–66. (Фахове видання);
  • Кузьмін В.В. Типологізація специфічних груп населення України в напрямках організації соціально-психологічної діяльності / В.В. Кузьмін // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу “Запорізький національний університет” та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич.– Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – №2(10) – С.63-68 (Фахове видання);
  • Кузьмін В.В. Теоретичний аналіз проблеми інтеграції у суспільство дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: соціально-психологічний аспект / В.В. Кузьмін // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – №. 1. – 2017. – С. 3-8. Режим доступу -http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/90071/85417 (Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus);
  • Кузьмін В.В. Понятійно-категоріальний апарат поняття «кар’єра»: соціологічна рефлексія / В.В. Кузьмін // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.А.Квітка] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д. : Грані, 2017. – Том 20 №10 2017. – С. 48-54. (Фахове видання, Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus);
  • Kuzmin V.V. Psychosocial life trajectories of orphaned individuals (resurvey) / V.V. Kuzmin, M.O. Kuzmina, A.V. Ivanchenko // Peer-reviewed academic journal “Science and Education” south ukrainian national pedagogical university named after K.D. Ushynsky, 2017. – №10. – 95-100. (фахове видання, DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-10-12, Web of Science).
  • Кузьмін В.В.  «Cитуація ножиць» як інституційна пастка реалізації кар’єрних стратегій в Україні: чинники появи та шляхи подолання / В.В. Кузьмін // Український соціологічний журнал. Харків: Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2018. № 1–2. Вип. 19–20. С. 58–63. Режим доступу : https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/14671/13759 (фахове видання).
  • Кузьмін В. В. Особливості кар’єрних стратегій у рамках структурного функціоналізму / В. В. Кузьмін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2018. - Вип. 80. - С. 30-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2018_80_6. (фахове видання).
  • Кузьмін В.В.  Особливості планування кар’єрних стратегій в рамках індустріальної соціології / В.В. Кузьмін // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. - №3-4 (35-36). – С. 61-67. Режим доступу : http://www.sociology.chnu.edu.ua/res//sociology/3-4.pdf (Фахове видання, Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus);
  • Кузьмін В.В.  Феномен кар’єри в роботах класиків соціологічної думки / В.В. Кузьмін // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2019. Випуск 13. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2019. - №13. – С. 72-81. Режим доступу : http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/article/vie... (Фахове видання, Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus);
  • Кузьмін В. В. Особливості реалізації кар’єрних стратегій в рамках постструктуралізму.Науково-теоретичний альманах «Грані». 2020. Т. 23, No 3. С.46–56. Режим доступу :  https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/1477/1449 (Фахове видання, Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus).
  • Галузеві та спеціальні соціології: підручникД.М.Ядранський, Ж.Д. Малахова, С.Л. Катаєв та ін.. – Запоріжжя; Жовті Води, 17.12.2014. – 372с. Затверждено вченою радою ОКВНЗ «Інститут підприємства «Стратегія» протокол №6 від 29 червня 2014р.
  • Баршацька Г.Ю. Соціокультурна маргінальність кризового суспільства // Нова парадигма». – К.: 2013. -  Вип. 117. -  С.142-150.  (Фахове видання).Баршацька Г.Ю. Маргінальність як соціальна проблема міста  // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альианах. – Дніпропетровськ, 2013. - № 11 (103). -  C.60-64 (Фахове видання)
  • Баршацька Г.Ю. Маргінальність і відчуження: взаємовплив  понять та явищ // Наукові праці: Науково-методичний журнал. - Вип. 232. Том 244.. Соціологія. - Миколаїв:Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. С.12-17 (Фахове видання)
  • Баршацька Г.Ю. Безробітні: соціокультурний аспект // Запоріжжя :  КПУ,  2014.  –  Вип. 64. - С. 44-51. (Фахове видання)
  • Баршацька Г.Ю. Аналіз ментальних, соціокультурних характеристик поселенців у місті // Віснику Львівського університету, 2014. – Вип.8. – С.129-136. (Фахове видання).
  • Баршацька Г.Ю. Маргінальність як соціальна проблема міста // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альианах. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11 (103). –  C.60-64. 
  • Баршацька Г.Ю. Маргінальність сучасного соціума: проблемне поле длослідження // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех.; Нац. пед. ун-т М. П. Драгоманова; творче об'єднання «Нова парадигма» – Вип. 100. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. –  С. 282 –289.
  • Баршацька Г.Ю. Маргінальність і відчуження: взаємовплив  понять та явищ Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 232. Том 244. Соціологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – №9. – С.120-128.
  • Баршацька Г.Ю. Аналіз ментальних, соціокультурних характеристик поселенців у місті: Віснику Львівського університету, 2015. – Вип.8. Безробітні: соціокультурний аспект. Запоріжжя: КПУ, 2015. – №8. – С. 36-47.
  • Баршацька Г.Ю. Science initiative «Universum». Modern scientific achievements: experience exchange. Morrisville 26.02.2017
  • Галузеві та спеціальні соціології: підручник / Д.М. Ядранський, Ж.Д Малахова,  С.Л. Катаев., Г.Ю. Баршацька та ін.– Запоріжжя: Жовті Води, 2014. – С.80-98.
  • Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні: монографія / О.А. Агарков (керівник авт. кол.),  В.В. Кузьмін, І.В. Мещан, В.М. Попович, Г.Ю. Баршацька, Л.О. Петренко, А.А. Согорін, Є.О. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 312 с.
  • Управління соціальними процесами: навч. посіб. / О.А. Агарков (керівник авт. кол.), Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьов, В.О. Коваль, В.В. Кузьмін, В.М. Попович, О.О. Турба, С.С. Щербина. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 220 с.
  • Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Методика соціальних досліджень» для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030101 «Соціальна робота» ЗНТУ, 2014. – 16 с. (затверджено на раді факультету  №4 от 20 жовтня 2014р.)
  • Баршацька Г.Ю., Кузьмин В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Загальна соціологічна теорія» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності «Туризм»  Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 (затверджено на засіданні кафедри №3 від 30.09.2015)
  • Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних завдань «Менеджмент соціальної роботи» для студентів спеціальності 6.030101 «Соціальна робота» денної  та заочної форм навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 (затверджено на засіданні кафедри №7 від 6.02. 2017) 
  • Методичні вказівки до вивчення дисципліни   “Соціальна робота з різними групами клієнтів” для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямком підготовки 6.130102 «Соціальна робота» Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 (затверджено на засіданні кафедри №8 від 6.02.2017)
  • Методичні вказівки до вивчення дисципліни   «Економічна соціологія» для студентів денної форми навчання  напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 (затверджено на засіданні кафедри №11 від 18.04.2017)
  • Баршацька Г.Ю. Управління соціальними процесами: навчальний посібник /О.А. Агарков та кол. / - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 217 с.

   Баршацька Г.Ю. Соціальна робота по догляду за дітьми: досвід сша // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17».– Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С. 170-173.

  • Баршацька Г.Ю. Соціологічний аналіз реінтеграції вимушених переселенців // Соціальна робота: виклики сьогодення: Збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції / В. Попович, Г. Баршацька // за заг.ред. В.А. Поліщук, С.М. Калаур, Г.І. Слозанської – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – С. 170-176.
  • Barshatska H. A social services customers’ socio-psychological characteristics // Scientific journal.Innovative solutions in modern science. – No. 2(29). Dubai: Publisher TK Meganom, LLC, 2019. – P. 107-123.
  • Баршацька Г.Ю. Соціальна перцепція в добровільній професійній діяльності соціального працівника // Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-230-3. – С. 92-94.
  • Дударьов В.В. Управління соціальними процесами: навчальний посібник /О.А. Агарков та кол. / - Запоріжжя: ЗНТУ,2018. – 217 с.
  • Дударьов В.В. Сучасний стан надання соціальних послуг: підходи та форми. Вплив суспільних наук на процес суспільства: Матеріали міжнородної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1-2 березня 2019 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2019. – С. 40-43.
  • Dudarov V. The role of social policy of ukraine in the social state formation. Proceedings of XXXХV Internationalscientific conference ―World achievements‖. Morrisville, Lulu Press., 2019. - P. 117-122.
  • Дударьов В.В. Соціальне замовлення як інструмент підвищення ефективності надання соціальних послуг на регіональному рівні. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право /: зб. наук. праць. – Київ, 2019. - №2. – С.
  • Дударьов В.В. Соціальний портрет клієнта соціальної роботи. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17» /.– Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С. 173-176.
  • Дударьов В.В. Механізм реалізації соціальної політики впровадженням соціального замовлення // Релігія та Соціум: Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. - № 4 (20). – С. 52-59.
  • Дударьов В.В. Використання інтерактивних методів навчання у формуванні професіоналізму соціального працівника // Соціальна робота: виклики сьогодення: Збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції / В. Попович, Г. Баршацька // за заг.ред. В.А. Поліщук, С.М. Калаур, Г.І. Слозанської – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – С. 69-74.
  • Dudarov V. The social institutions leader’s individual Psychological qualities // Scientific journal. Innovative solutions in modern science. – No. 2(29). Dubai: Publisher TK Meganom, LLC, 2019. – P. 91-107
  • Дударьов В.В. Громадські обєднання на захисті соціально-економічних прав працюючих // Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-230-3. – С. 82-84.
  • • Турба О.О. Соціологічні аспекти забезпечення якісних показників навчання студентів / Турба О.О. // Гуманітарний вісник ЗДІА: зб. наук. праць [Текст]  / ред. В. Г. Воронкова; ЗДІА. – Запоріжжя: ЗДІА, 2008.  Вип. 35. – С. 190-197.

   • Турба О.О. Особа у найближчому соціальному оточенні. Стаття I / Турба О.О. // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та  практики:   міжвузівський   зб.   наук.  праць [Текст]   /   Класич. приват. ун–т.  – Запоріжжя: КПУ. – 2009. – Вип. 43. – С. 241-251.

   • Турба О.О.  Структура і форми міжперсональної взаємодії /Турба О.О. //Нова парадигма:  філософія, політологія, соціологія: журн. наук. праць [Текст]   / нац. пед. ун-т. ім. М.П.Драгаманова, ТО «Нова парадигма». – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгаманова., 2009. – Вип. 90. – С. 177-192.                                

   • Турба О.О.  Особа у найближчому соціальному оточенні. Стаття II / Турба О.О.  // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії  та практики: зб. наук. праць [Текст]   / Класич. приват. ун–т. – Запоріжжя: КПУ. – 2010. – Вип.  44. – С. 275-286.                                       

   • Турба О.О. Загальні механізми впливу соціального середовища на міжперсональну взаємодію / Турба О.О. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: наук. зб.   Академії праці та соціальних відносин ФПУ [Текст] / К. : 2010. –  № 2. – С. 231-247. 

   • Турба О.О. Міжперсональна взаємодія у ґрупах  молоді, яка навчається. Частина I /Турба О.О. //  Грані: наук.-теорет. і громад.-політ. альм. [Текст]  / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. регіон. ін.-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, центр соц. – політ. дослідж. – Д.: Грані, 2010. - №4 (72). – С. 91-96.  

   • Турба О.О. Міжперсональна взаємодія у ґрупах молоді, яка навчається. Частина II / Турба О.О. // Грані: наук.-теорет. і громад.-політ. альм. [Текст]  / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. регіон. ін.-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, центр соц. – політ. дослідж. – Д.: Грані, 2010. - №5 (73). – С.103-106. 

   • Турба О.О. Міжперсональна взаємодія у студентських колективах / Турба О.О. //  Гуманітарний вісник ЗДІА : зб. наук. праць [Текст] / ред. В. Г. Воронкова; ЗДІА. – Запоріжжя: ЗДІА, 2010.  Вип. 40. – С. 111-123. 

   • Турба О.О. Проблеми міжособистісних взаємин у групах молоді, яка навчається / Турба О.О.//  Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність / Матеріали міжнародної  конференції 3-4 червня 2010 р. – Львів-Кам’янець-Подільський [Текст] / За ред. С.Д. Максименка, Л.В. Романюк, Л.А. Онуфрієвої; – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – (С.  164-165). Укр., рос., англ.

  • Щербина С.С. Управління соціальними процесами [Текст]: навч. посіб. / О.А. Агарков, Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьов, В.О. Коваль, В.В. Кузьмін, В.М. Попович, О.О. Турба; керівник авт. кол. О. А. Агарков; Запор. нац. техн. ун-т  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 217 с.

   • Щербина С.С. PR-технології в структурі соціально-політичного маркетингу [Текст] / О.А. Агарков, С.С. Щербина // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / редкол.: Я.В. Зоська (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – Вип. 79. – C. 79 – 86.

   • Shcherbyna S. A social services customers’ socio-psychological characteristics [Техt] / G. Barshatska, S. Shcherbyna // Scientific journal innovative solutions in modern science. – Dubai, 2019. – No. 2(29). – P. 107 – 123.

   • Shcherbyna S. The role of social policy of Ukraine in the social state formation [Техt] / S. Shcherbyna // Proceedings of XXXХV Internationalscientific conference – World achievements‖. Morrisville, Lulu Press., 2019. – P. 117 – 122.

   • Щербина С.С. Соціальна реадаптація учасників ато: оцінка потреб і якості соціальних послуг [Текст] / С.С. Щербина // Релігія та Соціум: Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. - № 4 (20). – С. 52 – 59.

   • Щербина С.С. Використання інтерактивних методів навчання у формуванні професіоналізму соціального працівника [Текст] // Соціальна робота: виклики сьогодення: Збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції / В. Попович, Г. Баршацька // за заг.ред. В.А. Поліщук, С.М. Калаур, Г.І. Слозанської – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – С. 69 – 74.

   • Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за спеціальності: 054 – Соціологія» [Текст] / Укл.: С.С. Щербина. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 36 с. 

   • Конспект лекцій з дисципліни «Історія соціології та соціологічних вчень» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за спеціальності: 054 – Соціологія» [Текст] /  Укл.: С.С. Щербина. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 48 с.

   • Конспект лекцій з дисципліни «Самоменеджмент особистості» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за спеціальності: 054 – Соціологія» [Текст] / Укл.: С.С. Щербина. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 32 с.

   Участь у конференціях:

   • Щербина, С.С. Генеза політичних еліт в Україні: час спливає [Електронний ресурс] / С. С. Щербина // Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: матер. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 квіт. 2018 р.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 315 – 318

   • Щербина, С.С. Формування здорового способу життя серед молоді: правовий аспект [Електронний ресурс] / С. С. Щербина // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 2493-2495 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана. 

   • Щербина, С.С. Аналіз системи соціального захисту в Україні [Текст] / С.С. Щербина // Суспільство і особливості у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф., 9 – 10 квітня 2018 р.: тези доп. / редкол.: В. Л. Погребна, Н.В.Островська, І.Ю. Тонкіх та ін. (відпов. ред.) – Д : ЛІРА, 2018. – С. 520 – 522.

   • Щербина С.С. Поняття «соціальне партнерство» в суспільній науковій думці [Текст] / С.С. Щербина // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17», тези доп. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С.179 – 183.

   • Щербина С.С. Державна політика у сфері соціального захисту учасників бойових дій [Текст] / С.С. Щербина //  Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 1–2 березня 2019 р.: тези доп. / відпов. ред.: А. Д. Прядко – К. : ГО “Київська наукова суспільнознавча організація”, 2019 – С. 48 – 50.

   • Щербина С.С. Дистанційні форми консультування в соціальній роботі [Електронний ресурс] / С.С. Щербина // Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково – практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 86 – 87. – 1 електрон. опт. диск (DVD–ROM). – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-230-3.

   • Щербина С.С. Аналіз державної соціальної політики [Текст] / Г.Ю. Баршацька, С.С. Щербина //  Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3–4 травня 2019 року). – К. : ГО “Київська наукова суспільнознавча організація”, 2019 – С. 18 – 21.

   • Щербина С.С. Типи елітогенезу: циркуляція, зміна, трансформація [Електронний ресурс] / С.С. Щербина // Українське суспільство в контексті правових побудов: матер. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.). – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019.

   Основні наукові роботи (публікації): 27,  навчальних посібників у співавторстві – 1.

   • Щербина С.С. Управління соціальними процесами [Текст]: навч. посіб. / О.А. Агарков, Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьов, В.О. Коваль, В.В. Кузьмін, В.М. Попович, О.О. Турба; керівник авт. кол. О. А. Агарков; Запор. нац. техн. ун-т  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 217 с.

   • Щербина С.С. PR-технології в структурі соціально-політичного маркетингу [Текст] / О.А. Агарков, С.С. Щербина // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / редкол.: Я.В. Зоська (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – Вип. 79. – C. 79 – 86.

   • Shcherbyna S. A social services customers’ socio-psychological characteristics [Техt] / G. Barshatska, S. Shcherbyna // Scientific journal innovative solutions in modern science. – Dubai, 2019. – No. 2(29). – P. 107 – 123.

   • Shcherbyna S. The role of social policy of Ukraine in the social state formation [Техt] / S. Shcherbyna // Proceedings of XXXХV Internationalscientific conference – World achievements‖. Morrisville, Lulu Press., 2019. – P. 117 – 122.

   • Щербина С.С. Соціальна реадаптація учасників ато: оцінка потреб і якості соціальних послуг [Текст] / С.С. Щербина // Релігія та Соціум: Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. - № 4 (20). – С. 52 – 59.

   • Щербина С.С. Використання інтерактивних методів навчання у формуванні професіоналізму соціального працівника [Текст] // Соціальна робота: виклики сьогодення: Збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції / В. Попович, Г. Баршацька // за заг.ред. В.А. Поліщук, С.М. Калаур, Г.І. Слозанської – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – С. 69 – 74.

   • Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за спеціальності: 054 – Соціологія» [Текст] / Укл.: С.С. Щербина. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 36 с. 

   • Конспект лекцій з дисципліни «Історія соціології та соціологічних вчень» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за спеціальності: 054 – Соціологія» [Текст] /  Укл.: С.С. Щербина. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 48 с.

   • Конспект лекцій з дисципліни «Самоменеджмент особистості» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за спеціальності: 054 – Соціологія» [Текст] / Укл.: С.С. Щербина. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 32 с.

   1. Серга Т.А. Типы религиозной идентификации // Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ – Запорожье: Изд-во ГУ «ЗИГМУ», 2007. − Выпуск 36. – 472 с. – С. 316-321.

   2. Серга Т.О. Особливості релігійних поглядів жителів сучасного українського міста (за матеріалами соціологічних досліджень) // Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ – Запорожье: Изд-во ГУ «ЗИГМУ», 2007. − Выпуск 37. – 472 с. – С. 327-332.

   3. Серга Т.О. Фреймовий аналіз релігійної повсякденності // Нова парадигма : журнал наукових праць / [голов. ред. В.П. Бех] ; Пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об’єднання “Нова парадигма”. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – Випуск 74. – 242 с. – С. 218-226.

   4. Серга Т.А. Формы и способы сакрализации жизненного мира в современном обществе // Грані : науково-політичний і громадсько-аналітичний альманах / [наук. ред. С.В. Шевцов] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Грані, 2008. − №2 (58). − 200 с. – С. 115-119.

   5. Серга Т.О., Зайцева-Чіпак Н.О. Порівняльний аналіз релігійної свідомості міських жителів на Заході та Сході України // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : [збірник наукових праць] / [редкол. : О.Л. Скідін (голов. ред.) та ін.] – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2009. – Випуск 42. – 256 с. – С. 60-70.

   6. Серга Т.О. Профілактика протиправної поведінки підлітків як суспільна проблема // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : [збірник наукових праць] / [редкол. : О.Л. Скідін (голов. ред.) та ін.] – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2011. – Випуск 49. – 340 с. – С. 133-140.

   7. Серга Т.О. Трансформація гендерної системи та гендерних стереотипів у сучасному українському суспільстві // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : [збірник наукових праць] / [редкол. : Д.М.  Ядранський (голов. ред.) та ін.] – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2011. – Випуск  51. – 398 с. – С. 78-86.

   8. Серга Т.О. Теоретичні засади соціального супроводу як технології соціальної роботи // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : [збірник наукових праць] / [редкол. : Д.М.  Ядранський (голов. ред.) та ін.] – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2011. – Випуск  52. – 244 с. – С. 222-228.

   9. Серга Т.О. Насильство в сім’ї як соціальна проблема // Грані: [науково-теоретичний і  громадсько-політичний альманах] − Дніпропетровськ: ДНУ, 2012. − №6 (86). − 200 с. – С. 119-123.

   10. Серга Т.О. Розробка методики діагностики сімейного насильства // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики  : [збірник наукових праць] / голов. ред. Д.М. Ядранський – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2012. – Вип. 56. – 252 с. – С. 120-126.

   11. Серга Т.О. Чинники суб’єктної соціалізації особистості // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики  : [збірник наукових праць] / голов. ред. Д.М. Ядранський – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2014. – Вип. 63. – 196 с. – С. 155-165.

   12. Серга Т.О. Освіта як фактор націєтворення в Україні // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики  : [збірник наукових праць] / голов. ред. Д.М. Ядранський – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2014. – Вип. 64. – 208 с. – С. 159-169.

   13. Серга Т.О., Червоненко Н.М., Лук’янова Т.М. Розвиток взаємодії соціальної та медичної сфери як вимога сучасного суспільства // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики  : [збірник наукових праць] / голов. ред. Я.В. Зоська. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2015. – Вип. 65-66. – 195 с. – С. 149-164.

   14. Серга Т.О. Інтегративна функція релігії  в умовах суспільних трансформацій // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики  : [збірник наукових праць] / голов. ред. Я.В. Зоська. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2016. – Вип. 72. – 148 с. – С. 117-125.

   15. Серга Т.О. Комунікативні практики державних і релігійних організацій у сучасному мережевому суспільстві: теоретичний аспект // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : [збірник наукових праць] / голов. ред. Я.В. Зоська. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2019. – Вип. 83. – 232 с. – С. 45-52.

   16. Серга Т.А. Роль религиозных компонентов в процессе социальной идентификации: социологический анализ // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: ЗДІА, 2007. − Випуск 30. − 236 с. – С. 199-204.

   17. Серга Т.О. Захід та Схід України у релігійному вимірі: порівняльний аналіз (за матеріалами соціологічних досліджень) // Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Багатовимірні простори сучасних соціальних змін: зб. наук. праць». − Львів: ЛНУ, 2008. − 742 с. – С. 679-683.

   18. Серга Т.А. Жизнетворчество и самореализация как эффективная жизненная стратегия личности // Українська наукова школа психології та педагогіки життєтворчості: досягнення, проблеми та перспективи розвитку: ювілейний науково-методичний збірник / За редакцією Л.В. Сохань, І.Г. Єрмакова, Г.М. Несен, В.В. Нечипоренко, Н.М. Гордієнко, О.Л. Позднякової. – Запоріжжя : Видавництво КЗ «ХННРБЦ» ЗОР, 2013. – 646 с. – С. 460-465.

   19. Серга Т.О. Виховання та самовиховання як засади життєтворчості особистості // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – 2014. – Вип. 25. – 293 с. – С. 176-183.

   20. Popovych V., Serga T. Social work in the context of an elderly couple. Social adaptation. // Regional Revue. – Vydavateľ: Merci, n.o., Komenského 12, Trebišov, Slovenská republika. – ISSN 2644 – 4941 no.1, vol 1 / 2020. – p. 91-98.

   Конференції

   21. Серга Т.А. Религиозный опыт и традиции в структуре общества // Збірник тез доповідей учасників «Дні науки в Гуманітарному університеті «ЗІДМУ» (м. Запоріжжя, жовтень 2007 р.) : В 3 т. − Запоріжжя, 2007. − Т. 3. − 154 с. Всеукраїнська наукова конференція «Соціальні та психологічні аспекти суспільних перетворень». – С. 245-246.

   22. Серга Т.А. Религия как фактор формирования патриотизма // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді (м. Запоріжжя, 13-14 грудня 2007 р.) – Запоріжжя: «Акцент», 2008. − 227 с. – С. 229-230.

   23. Серга Т.А. Операционализация функций сакрального в повседневности жизненного мира // Збірник наукових тез учасників VI Міжнародної наукової конференції «Соціологія у (пост)сучасності» (м. Харків, 17-19 квітня 2008 р.) – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 360 с. – С. 285-286.

   24. Серга Т.О. Релігійні уявлення студентської молоді // Вища школа України в умовах глобалізації та інтеграції: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 27-28 березня 2008 р.) − Черкаси: 2008. − 164 с. – С. 133-134.

   25. Серга Т.А. Концептуализация процессов сакрализации повседневности в социологическом дискурсе // Наука і вища освіта: зб. тез доповідей учасників XVI Міжнародної наукової конференції (м. Запоріжжя, 17-18 квітня 2008 р.) : В 4 т. − Запоріжжя, 2008. – Т. 3. − 425 с. – С. 128-129.

   26. Серга Т.О. Молодь і релігія в повсякденності сучасного суспільства // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Житомир, 21-22 травня 2008 р.) − Житомир, 2008. − Ч. 1. − 272 с. – С. 44-45.

   27. Серга Т.О. Релігія в сучасному суспільстві // Збірник тез доповідей учасників «Дні науки – 2008» (м. Запоріжжя, 23-24 жовтня 2008 р.) : В 3 т. − Запоріжжя, 2008. − Т. 3. Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Соціологія та психологія соціальної сфери». – С. 213-215.

   28. Серга Т.О. Супервізія у менеджменті соціальної роботи // Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні: зб. тез доповідей учасників IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25 листопада 2011 р.) − Запоріжжя: КПУ, 2011. – 396 с. – С. 384-386.

   29. Серга Т.О. Модель соціальної політики в управлінні соціальною сферою сучасного українського суспільства // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування політичних ситуацій та процесів» (м. Запоріжжя, 1-2 березня 2012 р.) Запоріжжя, 2012. – 182 с. – С. 18-20.

   30. Серга Т.О. Перетворення гендерних стереотипів у сучасній Україні // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : збірка наукових праць XIV Міжнародної науково-практичної конференції. − Випуск 14. − Частина 1. (м. Київ, 20-21 березня 2012 р.) − Київ, 2012. − 539 с. – С. 343-354.

   31. Серга Т.А. Сакральное знание в структуре ноосферы // Запорожье и Запорожская область на пути к ноосферной цивилизации. Материалы научно-практической конференции 23-25 ноября 2012 г. / под ред. Ж.Д. Малаховой. – Москва – Запорожье : 2012. – 338 с. – С. 106-110.

   32. Серга Т.А. Социальная справедливость как социально-политическая и морально-правовая категория // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, 15 березня 2013 р. /  за ред. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – 100 с. – С. 66-68.

   33. Серга Т.О. Роль духовності у формуванні громадянського суспільства в Україні // Наука і вища освіта : тези доповідей XXІІІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 23 квітня 2015 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – 639 с. – С. 534-535.

   34. Серга Т.О. Розвиток волонтерського руху в Україні // Наука і вища освіта : тези доповідей XXІV Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 8 квітня 2016 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – 467 с. – С. 398.

   35. Серга Т.А. Социальный заказ и стандарты как инструменты обеспечения качества социальных услуг // Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию социальной работы в России (8-9 декабря 2016 г.) / отв. ред. Ю.Ю. Шурыгина. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2016. – 382 с. – С. 283-284.

   36. Серга Т.О. Проблема сімейного насильства та підходи до соціальної реабілітації жінок – жертв насильства // Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 19-20 квітня 2017 р.) у 3 т. – Т.1. – К. Університет «Україна», 2017. – 647с. – С.157-161.

   37. Катаєв С.Л., Серга Т.О. Вплив релігійності на ціннісні орієнтації підлітків // Освіта та соціалізація особистості: Матеріали V Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (м. Одеса, Запоріжжя, 12-13 травня 2017 р.). Одеса: Південноукраїнський національний  педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського. – С.81-83.

   38. Серга Т.О. Маніпулювання масовою свідомістю як ознака сучасного інформаційного суспільства // Придніпровські соціологічні читання : Збірка матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 4 жовтня 2019 року) / відп. за випуск В.В. Кривошеїн. – Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім «Формат А+», 2019. – 140 с. – С. 56-58.

   39. Серга Т.О. Комунікативні практики державних і релігійних організацій у сучасному мережевому суспільстві: теоретичний аспект // Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 8-9 листопада 2019 року). – С. 45-52.

   40. Серга Т.О. Гуманістичний потенціал наукової творчості Питирима Сорокіна // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 677 с. – С. 369-372.

   41. Серга Т.О. Медико-соціальна робота в умовах надзвичайних ситуацій // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-270-9. – 190 с. – С. 75-76.

   42. Серга Т.О., Грудіна В.Соціальна робота з дітьми, батьки яких працюють за кордоном // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-270-9. – 190 с. – С. 86-88.

   43. Серга Т.О., Левченко М.Р.Актуальність завдань соціальної профілактики серед дітей та молоді // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-270-9. – 190 с. – С. 108-109.

   44. Серга Т.О., Малиш О.О.Стратегії соціальної адаптації // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-270-9. – 190 с. – С. 110-111.

   45. Серга Т.О., Махниборода Д.О.Актуальні питання превентивної практики соціальної роботи з проблеми наркоманії та ВІЛ/СНІД // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-270-9. – 190 с. – С. 114-115.

   46. Серга Т.О., Сальнікова Н.С.Соціальна робота в сфері охорони здоров'я // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-270-9. – 190 с. – С. 129-130.

   47. Серга Т.О., Червона К.В.Взаємозв’язок понять соціалізації та соціальної адаптації особистості // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-270-9. – 190 с. – С. 132-134.

   Монографії

   48. Серга Т.О. Розділ 5. Перетворення у релігійній сфері суспільства. // Особливості соціальних перетворень в сучасній Україні: монографія /  за ред. С.Л. Катаєва. – Запріжжя : КПУ, 2012. – 292 с. – С. 235-288.

   49. Серга Т.О. Підрозділ 3.3. Розвиток медико-соціальної допомоги як напрямок реформування системи охорони здоров’я в Україні // Соціальні дисфункції сучасного українського суспільства : монографія / С.Л. Катаєв, Я.В. Зоська, Т.О. Серга, Н.М. Гордієнко, В.М. Огаренко, Т.О. Огаренко, Л.О. Скідін, Ф.С. Хрустальов, В.А. Полторак, О.Є. Шинкаренко, Ю.В. Мосаєв, О.С. Опрятна, А.А. Ашурбєков, Е.Г. Позднякова-Кирбят'єва ; за заг. ред. С.Л. Катаєва. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – 264 с. – С. 149-173.

   Навчально-методичні праці

   50. Серга Т.О., Розділ 4. Соціальне партнерство // Економічна соціологія: навчальний посібник / За ред. Ж.Д. Малахової. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – 288 с. – С. 80-97.

   51. Серга Т.О. Технології соціальної роботи : методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 6.040202 – Соціальна робота. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – 31 с.

   52. Серга Т.О. Організація діяльності соціальних служб : конспект лекцій з курсу для студентів спеціальності 8.13010201 – «Соціальна робота» / Т.О. Серга. – Запоріжжя: КПУ, 2012. – 82 с.

   53. Серга Т.О. Дефектологія : конспект лекцій з курсу для студентів спеціальності 7.13010201 – «Соціальна робота» / Т.О. Серга. – Запоріжжя: КПУ, 2012. – 74 с.

   54. Серга Т.О. Соціологія релігії. Соціологія дозвілля. Соціологія молоді. // Галузеві та спеціальні соціології: підручник / Д.М. Ядранський, Ж.Д. Малахова, С.Л. Катаєв та ін.; відп. Ред. Ж.Д. Малахова. – Запоріжжя; Жовті Води, 2014. – 372 с. – С. 145-165; С. 209-223; С. 322-336.

   • Балухтіна О. М. Приватне особисте землеволодіння духовних осіб Півдня України в 1877 – 1905 рр. / О. М. Балухтіна // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – Вип. XXXI. – С. 80–87. (Фахове видання)
   • Балухтіна О. М. Еволюція монастирського землеволодіння на Півдні України у другій половині XIX ст. – 1917 р. / О. М. Балухтіна // Чорноморський літопис : науковий журнал. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – Вип. 5. – С. 41–49. (Фахове видання)
   • Балухтіна О. М. Розвиток церковного землеволодіння на Півдні України в 1877 – 1913 роках (за матеріалами статистичних збірників) / О. М. Балухтіна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Острозька академія, 2012. – Вип. 6. – С. 23–36. (Фахове видання)
   • Балухтіна О. М. Джерела формування земельної власності православної церкви на Півдні України у XIX – на початку XX ст. / О. М. Балухтіна // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – Вип. 9. – С. 10–15. (Фахове видання)
   • Балухтіна О. М. Розвиток оренди на церковних землях Південної України (друга половина XIX ст. – 1917 р.) / О. М. Балухтіна // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2013. – Вип. 10. – С. 16–24. (Фахове видання)
   • Балухтина Е. Н. Доходы церковных причтов Южной Украины во второй половине XIX – начале XX вв. / Е. Н. Балухтина // Наука Красноярья. – Красноярск : Научно-инновационный центр, 2014. – № 1 (12). – С. 168–182.
   • Балухтіна О. М. Господарство Російської православної церкви на Півдні України між двома революціями (1905 – лютий 1917 рр.) / О. М. Балухтіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія «Історія». – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 1. – Ч. 3. – С. 13–18. (Фахове видання, Google Scholar)
   • Балухтіна О. М. Господарчо-майновий ресурс православних монастирів на Півдні України (друга половина XIX ст. – 1917 р.) / О. М. Балухтіна // Музейний вісник. – Запоріжжя : ТОВ ПУВК, 2017. – № 17/2. – С. 35–44. (Фахове видання)
   • Таран В.О.  Модернізована уварівська концептуальна тріада як виразник імперської сутності сучасної російської державної ідеології // Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддріпрянщини. Випуск  №36. Запоріжжя. 2016.  С.60-69.
   • Таран В.О.  Деолігархизація як основа ідеології реформування // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2016» : у 4 т. / Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. Т.1.  С.315-316. 382 с.
   • Таран В.О.  Деолігархізація: мета і реальність. // Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддріпрянщини. Випуск  №37. Запоріжжя. 2017. С.106-115.
   • Таран В.О. Українська національна ідентичність сьогодні: стан і перспективи розвитку // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2017» : у 5 т. / Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ. 2017. Т.1. С.245-247. 384 с.
   • Таран В.О. Чи потрібна філософія вищій школі? // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2018» : у 5 т. / Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ. 2018. Т.1. С.107-109. 384 с.
   • Таран В.О. Міф та ідеологія: проблема взаємозв’язку // К 906  Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддріпрянщини / Гол. ред. М.А.Лепський; Запорізький національний університет.  –  Запоріжжя: КСК-Альянс, 2018. Випуск  38. Т.2. С.142-151.
   • Таран В.О. Деякі аспекти проблеми релігійного відчуження у філософії Середньовіччя // К 906  Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддріпрянщини / Гол. ред. М.А.Лепський; Запорізький національний університет.    Запоріжжя: КСК-Альянс. 2019. Випуск  39. С.11-17. 150 с.
   • Таран В.О. ПЦУ в контексті актуальних проблем сьогодення // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2019» : у 5 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. Т.IV. С.107-109. 384 с.
   • Таран В.О., Кривега Л.Д., К.Ель Гуессаб.  Філософія: Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра усіх спеціальностей.  Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 106 с.
   • Таран В.О., Попович В.М. Кадрова політика в державній службі: Навчально-методичний посібник. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020, 155 с.
   • Taran V. Hybridity as the universal property of the modern global world // Family // Regional Revue. № 1, vol 1. Trebišov: Merci, 2020. Р.186-198.
   • Таран В.О. Патріотичні орієнтації держслужбовців в умовах сучасного державотворчого процесу в Україні / Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія. Том 2. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020.
   • Таран В.О., Попович В.М. Патріотичні орієнтації держслужбовців в умовах сучасного державотворчого процесу в Україні // Гілея: науковий вісник. Вип. 155 (4). К.: «Видавництво «Гілея», 2020. С.185-191. 300 с.

 

Соціально-політич-ний маркетинг: теоретичний і практичний аспекти: монографія / О.А. Агарков.  – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 316 с.

Зв’язки з громадськістю: історико-теоретичні аспекти: монографія / О.А. Агарков, Д.Ю. Арабаджиєв, Т.В. Єрохіна, В.М. Попович. – Запоріжжя: «Просвіта», 2013. – 264 с.

Громадський моніторинг за виборчим процесом в Україні: монографія / Д.Ю. Арабаджиєв. – Запоріжжя: «Просвіта», 2014. – 314 с.

Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні: монографія / О.А. Агарков (керівник авт. кол.), В.В. Кузьмін, І.В. Мещан, В.М. Попович, Г.Ю. Баршацька, Л.О. Петренко, А.А. Согорін, Є.О. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 312 с.

Сторінки