Ви є тут

Головна » Факультети » Гуманітарний

Кафедра теорії та практики перекладу

Навчальні курси та навчально-методичні комплекси оновлюються згідно робочих планів та розміщенні на Moodle  за посиланням https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2085#section-13

За спеціальністю «035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))»

За спеціальністю «МЕВ»

За спеціальністю «Дизайн»

Навчально-методичні вказівки викладачів кафедри ТПП:

Всі нові навчально-методичні вказівки розміщуються в репозитарії НУ "Запорізька політехніка" та оновлюються по мірі необхідності. Посилання на веб-сторінку кафедри в репозитарію з розміщенними НМК http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/741 та на платформі Moodle https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2085#section-13

Кафедрою на основі компетентнісного підходу розроблено та затверджено ректором університету тимчасові ОКХ, ОПП підготовки магістрів за фахом 035 «Філологія», які включають також варіативну складову. З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами навчальних дисциплін, робота кафедри «Теорії та практики перекладу» спрямована на створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. Для кожної дисципліни навчального плану спеціальності розробляється робоча навчальна програма, яка є нормативним документом. З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу. Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо. Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

 

 • Гура Н.П. Конспект лекцій з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад” заочної форми навчання - Завантажити
 • Підгорна Анна Борисівна Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» для студентів II курсу спеціальності 7.02030304 «Переклад» денної форми навчання - Завантажити
 • Гура Н.П. Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Практичний курс німецької мови» для студентів 1-2 курсів спеціальності „Переклад” заочної форми навчання - Завантажити
 • Гура Н.П. Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Практичний курс німецької мови» для студентів 3 курсу спеціальності „Переклад” заочної форми навчання - Завантажити
 • Лазебна Наталія Валеріївна For Practical Classes in the Basic Foreign Language (English) - Завантажити
 • Лазебна Н.В., Хавкіна Олена Миколаївна Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична фонетика англійської мови» - Завантажити
 • Лазебна Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування» - Завантажити
 • Лазебна Н.В. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з дисципліни: «Теоретична фонетика» - Завантажити
 • Лазебна Н.В. До практичних занять з основної іноземної мови (англійської) - Завантажити
 • Лазебна Н.В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт та проектів - Завантажити
 • Кущ Єліна Олексіївна Порівняльна граматика англійської та української мов - Завантажити
 • Тарасенко Кирил Валентинович Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови” (граматика) для студентів II курсу спеціальності «Переклад» всіх форм навчання - Завантажити
 • Тарасенко К.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Історія зарубіжної літератури” (XVII-XVIII cт.) для студентів II курсу спеціальності «Переклад» всіх форм навчання - Завантажити
 • Серга Наталія Володимирівна Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Практика перекладу з другої іноземної мови, французької” для студентів 3 курсу спеціальності “Переклад”, денної та заочної форм навчання ( 1 частина, дороблена) - Завантажити
 • Кузнецова М.О. Практичні (семінарські) заняття з дисципліни “Порівняльна граматика англійської та української мов” - Завантажити
 • Кузнецова М.О. Практичні заняття та самостійна робота з дисципліни “Практичний курс другої іноземної мови (німецької)” - Завантажити
 • Кузнецова М.О. Практичні заняття та самостійна робота з дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови (англійської)” - Завантажити
 • Кузнецова М.О. Практичні заняття та самостійна робота з дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови (англійської)” - Завантажити
 • Кущ Єліна Олексіївна Переклад як засіб комунікації у науково-технічній сфері - Завантажити
 • Гура Н.П. Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "Практика перекладу другої іноземної мови (німецька)" для студентів 4 курсу спеціальності „Переклад” всіх форм навчання - Завантажити

 

  Наукова діяльність, наукові школи та напрями наукових досліджень кафедри!

  На кафедрі теорії та практики перекладу активно ведеться наукова робота зі студентами. Більшість студентів-старшокурсників виконують невеликі наукові дослідження під час роботи над спецчастиною дипломного проекту. Частина розробок, що виконується студентами в межах дипломного проектування докладаються на наукових конференціях та в подальшому використовуються в умовах підприємства. Кожного року в квітні-травні в НУ "Запорізька політехніка" проводяться студентські наукові конференції, в яких приймають участь старшокурсники, що під керівництвом викладачів працюють над вирішенням різноманітних науково-технічних задач. За участю студентів останнім часом опубліковано кілька статей у фахових журналах. Студенти кафедри беруть регулярну участь у наукових конференціях та форумах, конкурсах студентських наукових робіт різноманітних рівнів та проведенні олімпіад, де неодноразово були призерами. Так у 2015 р., студентка 5 курсу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з "Філології", що проводився Херсонським національним університетом, посіла третє місце. Таким чином, наукова та науково-видавнича діяльність університету та їх перспективи сприятимуть якісній підготовці магістрів зі спеціальності 035 "Філологія".

  Всі викладачі кафедри ТПП активно проводять наукові дослідження, результати яких доповідаються на національних, міжнародних науково-технічних конференціях та публікуються у фахових наукових журналах.

  Викладачами кафедри було видано наступні наукові публікації:

  • Кузнецова Марія Олександрівна - ст. викладач кафедри
   • Англомовний художній текст як змістово-мовна основа інтеракції текстових антропоморфів - Завантажити
   • Вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури: специфіка наративних стратегій - Завантажити
   • Вербалізація гіперконцепту як базового концепту в когнітивній схемі вторинного дискурсу циклу романів Дж. Р. Р. Мартіна «A Song of Ice and Fire» - Завантажити
   • Роль і місце полікодових текстів у сучасному англомовному кіберпросторі - Завантажити
   • Дієприкметник і дієприкметникові звороти у французьких та українських науково-технічних текстах: прагматика та особливості перекладу - Завантажити
   • Нові аспекти політкоректності у сучасних французьких медіа - Завантажити
   • Conditionnel de probabilité у французьких науково-технічних текстах та способи його перекладу - Завантажити

   

   

   

  Наукова робота зі здобувачами вищої освіти активно проводиться на кафедрі теорії та практики перекладу з метою забезпечення високої якості підготовки бакалаврів і магістрів, а також формування інтересу до наукової роботи з перспективою подальшого вступу до аспірантури:

  1. Франкомовні топоніми та їх переклад українською й англійською мовами (Доповідач – студ. гр. ГФ-320 Д. О. КІРЄЄВА)

  2. Актуалізація концепту WORK в українській та британській картинах світу (Доповідач – студ. гр. ГФ-311м Г. О. СТАРЕНКОВА)

  3. Мовні засоби вираження концепту «СВІЙ-ЧУЖИЙ» (Доповідач – студ. гр. ГФз-311м Е. В. СТРЕЛКОВСЬКА)

  4. Особливості англомовних перекладів «Вія» М. В. Гоголя (Доповідач – студ. гр. ГФ-311м А. В. ПОДЛЄСНА)

  5. Концепт «МІСТО» у художньому просторі (Доповідач – студ. гр. ГФ-318 Є. С. ГАЦУЛА)   

  6. Лексичні особливості текстів антропологічної тематики (Доповідач – студ. гр. ГФз-311м В. В. КОНОНОВА)

  7. Диференціація понять «стиль» та «колорит (тональність)» мови (Доповідач  – студ. гр. ГФ-320 Д. О. КІРЄЄВА)

  8. Скорочення та абревіатури: їх види та специфіка використання в науково-технічних текстах (Доповідач – студ. гр. ГФ-310 Д. С. БЄЛЯЄВА)

  9. Афіксація і метафора як способи утворення нових слів у галузі інформаційних технологій (Доповідач – студ. гр. ГФ-319 В. О. АДАСОВСЬКИЙ)

  10. Утворення та етимологія термінів естетичної медицини (Доповідач – студ. гр. ГФ-329 Є. О. ОСИПЕНКО)

   

  11. Семантичні особливості німецьких політичних термінів (Доповідач – студ. гр. ГФ-311м А. Ю. КОНОНЕНКО)

  12. Зовнішні та внутрішні запозичення англійської мови (Доповідач – студ. гр. ГФ-311м В. Ю. ФІЛІПОВА)

  13. Концепт «МРІЯ» у творі Ф. Фіцджеральда «Великий Гетсбі» (Доповідач – студ. гр. ГФ-311м О. Ю. РАСПУТЬКО)

  14. Специфіка відтворення англомовного кіногумору українською мовою (Доповідач – студ. гр. ГФ-311м М. О. ДОРОШЕНКО)

  15.Англійські та французькі фразеологізми на позначення вартості (Доповідач – студ. гр. ГФ-320 А. В. САМОКИШ)

  16. Англомовні метафоричні терміни галузі митної справи (Доповідач – студ. гр. ГФ-320 М. В. ДОЦЕНКО)

  17. Джерела формування англомовної лексики у сфері кібернетики (Доповідач – студ. гр. ГФ-310 Д. С. БЄЛЯЄВА)

  18. Англомовні фразеологічні одиниці термінологічного походження (Доповідач – студ. гр. ГФ-320 Д. О. КІРЄЄВА)

  19. Особливості репрезентації метеонімів в англомовних текстах ЗМІ (Доповідач – студ. гр. ГФз-311м Л. Р. БАКУТА)

  20. Лексико-семантичні особливості англомовної термінології нафтогазової сфери (Доповідач – студ. гр. ГФ-311м В. В. ЖИГУЛІН)

  21. Зооморфні метонімічні метафори при утворенні термінів французького науково-технічного стилю (Доповідач  – студ. гр. ГФ-320  Б. А. МЕЛЕЩЕНКО)

  22. Теоретично-методологічні засади машинного перекладу текстів (Доповідач – студ. гр. ГФз-311м М. В. ПОЛЬЩЕНКО) 

  23. Маніпулятивний потенціал метафор-зоонімів в економічному дискурсі крізь призму спеціального перекладу (Доповідач – студ. гр. ГФ-310 А. В. ПОЦЮПАН)

  24. Словотвірний потенціал німецьких епонімічних словосполучень терміносистеми літакобудування (Доповідач – студ. гр. ГФ-311м Я. Ю. КОНОНЕНКО)

  25. Теоретичні засади вивчення синтаксису англомовного науково-технічного тексту (Доповідач – студ. гр. ГФз-311м В. В. ВАСИЛЕВСЬКИЙ)

  26. Терміни-дублети крізь призму спеціального перекладу (Доповідач – студ. гр. ГФ-310 О. О. ГОРБАНЬ)

  27. Види вербальної комунікації - Автори: доц. Е.О. КУЩ, студ. гр. ГФ-310 О.М. АДАМОВА

  28. Специфіка перекладу термінів сфери держзакупівель - Автори: ст. викл. М.О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФ-311 А.С. БОЖКО

  29. Передача національного компоненту американських мультиплікаційних фільмів українською мовою - Автори: доц. О.М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФ-313 Я.І. БОНДАРЕНКО

  30. Роман "Портрет Доріана Грея" крізь призму наукової аналітики - Автори: доц. К.В. ТАРАСЕНКО, студ. гр. ГФ-310 К. ГАЛАГАН

  31. Особливості утворення англійських семантичних неологізмів - Автори – доц. І.В. КУЗНЄЦОВА, студ. гр. ГФ-310 І.В. ГАЛКА

  32. Способи перекладу термінів у романах А. Хейлі «In High Places» та Д. Брауна - Автори – доц. А.Б. ПІДГОРНА, студ. гр. ГФ-310 К.В. ДОНОВСЬКА

  33. Лексичні інновації англомовних соціальних мереж: лінгвопрагматичний та перекладознавчий аспекти - Автори: доц. Н.В. ЛАЗЕБНА, студ. гр. ГФ-310 Д.А. ІСКАКОВА

  34. Особливості реалізації концепту «ПРИРОДА» у псевдовікторіанському романі Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта - Автори: доц. Г.М. КОСТЕНКО, студ. гр. ГФ-310 А.А. КИЗИМА

  35. Феномен 'чікліт': традиції та новаторство - Автори – ст.викл. М.О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФ-322 Д.С. КОЛОТИЛО

  Роботи, опубліковані в наукових журналах:

  • y 2009 р. - 37 осіб;
  • y 2010-2011 р. - 42 особи;
  • y 2012-2013 р. - 29 осіб;
  • y 2014-2015 р. - 50 осіб;
  • y 2016-2017 р. - 51 особа;
  • у 2018-2019 р. - 35 осіб;
  • у 2020-2021 р. - 49 осіб;
  • у 2021-2022 р. - 26 осіб.

   

   

  Викладачами кафедри теорії та практики перекладу було підготовлено та видано наступні монографії!

  1. Костенко Анна Миколаївна Від Конрада до Набокова: білінгвізм та бікультурність як творчий імпульс: монографія / Г. М. Костенко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 407 с. - Завантажити

  2. Кущ Єліна Олексіївна Прагматична адаптація та її особливості під час перекладу текстів різних жанрів: монографія  / Е.О. Кущ, Г.М. Костенко, Н.В. Лазебна, А.Б. Підгорна, І.В. Кузнєцова. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 148 с.

  3. Кузнецова Марія Олександрівна Вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури: монографія / М. О. Кузнецова. - Запоріжжя : ЗНТУ,  2015. - 202 с.

  4. Приходько Анатолій Миколайович Самоорганизация концептивных систем и межкультурный трансфер концептов//Синергетика в филологических исследованиях / Кол. монограф. под общ. ред. Л.С. Пихтовниковой. – Х: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. – С. 135-154.

  5. Приходько А.М. Концепты и концептосистемы: Монография. – Днепропетровск: Била, 2013. – 307 с. - Завантажити

  6. Тарасенко Кирил Валентинович Літературна галерея англійського Ренесансу (творчі біографії сучасників В. Шекспіра)  монографія: у 2 ч.  / Н.М. Торкут, О.Є.Лілова,  К.В. Тарасенко  та ін. - Запоріжжя:  Класичний приватний університет, 2011. – Ч I. – С. 47-74.

  7. Кущ Єліна Олексіївна Kushch,  E. Varieteies of English. Monograph  [Text] / E. Kushch.  Запоріжжя: ФОП Мокшанов В. В., 2021.  182  с.

  Науково-дослідні роботи викладачів

  Перелік наукових праць викладачів кафедри знаходиться за посиланням  https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2085#section-13

  Кафедра теорії та практики перекладу є дуже молодою кафедрою, але, незважаючи на це, вона має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. В першу чергу на кафедрі надається увага найбільш актуальним питанням, пов’язаним з розвитком перекладацьких наук.

  На кафедрі теорії та практики перекладу виконувались держбюджетні та держрозрахункові науково-дослідні роботи за такими темами:

  • Держбюджетна тема ДБ "Переклад як засіб міжкультурної комунікації" (іноземні мови, рішення кафедри технічного перекладу, протокол №5 від 9.06.2006, тривалість 2006-2009 р.р.); науковий керівник – к. філол. н., доц. Костенко Г. М.;
  • Держбюджетна тема ДБ "Жанрово-стилістична проблема перекладу" (іноземні мови, рішення кафедри технічного перекладу, протокол № 8 від 20.04.2011, тривалість 2010-2011 р.);
  • Держбюджетна тема ДБ "Стилістичні та прагматичні особливості іншомовного дискурсу та їх збереження при перекладі"(іноземні мови, рішення кафедри технічного перекладу, протокол № 7 від 21.04.2012, тривалість 2012-2013 р.);
  • Держбюджетна тема ДБ "Прагматичні особливості перекладу іншомовного дискурсу на прикладі науково-технічних текстів"(іноземні мови, рішення кафедри технічного перекладу, протокол № 5 від 20.05.2014, тривалість 2014-2015 р.);
  • Держбюджетна тема ДБ "Прагматична адаптація тексту перекладу  науково-технічної літератури"(іноземні мови, рішення кафедри технічного перекладу, протокол № 2 від 20.01.2015, тривалість 2015-2016 р.);
  • Держбюджетна тема ДБ "Когнітивно-дискурсивна організація текстового простору міжкультурної комунікації"(іноземні мови, рішення кафедри технічного перекладу, протокол № 5 від 20.05.2017, тривалість 2017-2020 р.);
  • Держбюджетна тема ДБ "Теоретико-методологічні передумови когнітивно-дискурсивного вивчення текстового простору міжкультурній комунікації"(іноземні мови, рішення кафедри технічного перекладу, протокол № 4 від 16.05.2021, тривалість 2021-2022 р.);
  • Держбюджетна тема ДБ "Дослідження принципових питань розвитку й функціонування лінгвокогнітології та лінгводискурсології"(іноземні мови, тривалість 2022-2023 р.);
  • Держбюджетна тема ДБ "Розкриття найбільш актуальних проблем кроскультурної комунікації: термінологізнавчий, трансляційний і лінгвокраєзнавчий аспекти"(іноземні мови, рішення кафедри технічного перекладу,  тривалість 2023-2024 р.).

  Виконавці: Приходько А.М. д.ф.н., професор, зав.каф.; Волошук В.І. к. філол.н, доц., Кузнєцова І.В. к. філол.н, доц., Кущ Є.О. к. філол.н, доц., Підгорна А.Б. к. філол.н, доц., Костенко Г.М. к.філол.н, доц., Хавкіна О.О. к.філол.н, доц., Говтвяниця Н.Ю. к. філол.н, доц., Лазебна Н.В. к. філол.н, доц., Тарасенко К.В. к. філол.н, доц., Гура Н.О. к.філол.н, доц., Серга Н.В. ст.викладач,  Бережна О.О. ст.викладач,  Кулабнева О.А. викладач, Правда Н.А. викладач, Лут К.А. викладач,  Четвертак Є.О. асистент, Кузнецова М.О. ст. викладач.

   

  Наукова новизна роботи визначається поставленими завданнями і полягає в тому, що в роботі побудовано цілісну концепцію перекладацької адаптації як однієї з ключових стратегій сучасного перекладознавства; розроблено і введено в науковий дискурс понятійний апарат перекладацької адаптації із наданням визначення поняттям «перекладацька адаптація», адаптивний потенціал тексту або дискурсу, адаптивні стратегії перекладу українського тексту іноземною мовою; окреслено класифікацію видів адаптації, умов застосування перекладацької адаптації та запропоновано класифікацію адаптивних перекладацьких засобів; комплексно розглянуто лінгвокультурологічні й методологічні засади застосування перекладацької адаптації до прагматичних текстів; установлено ієрархію структурно-типологічних, функціональних, когнітивних, компаративних та адекватно-варіантного (трансформаційного) методів аналізу тексту, дискурсу на основі системного підходу до вивчення поняття «адаптація»; запропоновано визначення прагматичного тексту як тексту впливу й окреслено парадигму прагматичних типів текстів; обґрунтовано вибір прагматичних типів текстів наукового, технічного та політичного дискурсів, які відносяться до найбільш авторитетних масово зорієнтованих дискурсів; виявлено конвергентні та дивергентні ознаки лінгвокультурологічних моделей прагматичних типів текстів релевантні для теорії та практики перекладу; запропоновано адаптивні перекладацькі моделі аналізованих прагматичних текстів.

  Теоретична значущість наукових результатів визначається тим, що в теорії й практиці перекладу та міжкультурній комунікації розроблено концепцію перекладацької адаптації. Наша концепція стане в нагоді не лише перекладачам-практикам, а й критикам перекладу, оскільки вона дозволяє встановити чіткі межі застосування до тексту власне перекладацьких і адаптивних стратегій з урахуванням ступеню прагматичного потенціалу тексту й прогнозованої реакції цільової аудиторії. Концептуальна основа пропонованої роботи, комплексна методика й результати дослідження можуть бути використані в подальших теоретичних розробках проблематики перекладознавчої компаративістики, в дослідженнях когнітивного та прагматичного аспектів перекладу.

  Цінність результатів для навчального процесу. За останній час, під час роботи зі студентами економічних та технічних спеціальностей, ми бачимо що виникають певні труднощі при перекладі українських наукових текстів іноземною мовою та написанні рефератів, статей, курсових та дипломних робіт. Тому на основі результатів цього наукового дослідження будуть створені курси лекцій по теорії та практики перекладу, які допоможуть студентам під час написання ціх робіт, а також у науковій роботі викладачів та студентів.

   

   

  УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ТПП У НДРС 

  Здобувачі вищої освіти активно приймають участь у конференціях як вузівських, так і міжнародних.

  КОНФЕРЕНЦІЇ

  Щорічно міжвузівська конференція ЗНУ РІЗДВЯНІ ЧИТАННЯ

  1. Мартинова Марія Романівна (ГФ-319м) «Особливості передачі авторського стилю Ред’ярда Кіплінга в збірці «Книга Джунглів»» (наук. кер.: к.філол.н., доц. Костенко Г.М.) 2. Горбунова А.С. (ГФ-328) «Ромео та Джульєтта» В. Шекспіра в музиці: специфіка інтермедіального діалогу» (наук. кер.: к.філол.н., доц. Тарасенко К.В.) 3. Павленко М.В. (ГФ-318) «Стратегії популяризації Вільяма Шекспіра у молодіжному середовищі» (наук. кер.: к.філол.н., доц. Тарасенко К.В.) 4. Матюхін А. (ГФз-319м) Екстралінгвістичні особливості сучасного знайомства (на прикладі серіалу «Секс та місто») (наук. кер.: к.філол.н., доц. Кузнецова І.В.) 5. Артеменкова О.К. (ГФ-319м) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З КОМПОНЕНТОМ «ПТАХ» 6. Анисимова В. (ГФ-319м) ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИСЛІВ’ЇВ З ГЕНДЕРНИМ КОМПОНЕНТОМ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 7. Мельнічук А.О. (ГФ-319м) Звуковідтворююча лексика як спосіб створення емоційної насиченості тексту романах Дена Брауна «Янголи та демони» і «Код да Вінчі» 8. Є.І. Гутарєва (ГФ-317) Мовна та культурна адаптація рекламних повідомлень компанії Coca-Cola відповідно до цільової аудиторії (наук.кер.: к.філол.н., доц. К.А.Лут ) Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Одеса, 25-26 січня) Лисенко А.І. Філософсько-моральний підтекст творів А.Мердок (наук. кер.: канд. філол. н., доц. Лут К. А.)

  ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти

   

  «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА, ТЕКСТОЛОГІЇ І ДИСКУРСОЛОГІЇ» Запоріжжя, 5 квітня 2019 р.

  ВОЛЕНКО К. В. Інформаційно-пошукова компетенція перекладача у дослідженні англомовних термінів-телескопізмів інтернет галузі КАЛАШНІК А. А. Стилістичні особливості англомовних текстів інноваційних технологій АНИСИМОВА В. О. Жанри англомовного наукового дискурсу ГУДИМ О. С. Особливості інтернет-дискурсу у світлі комунікативної лінгвістики КОМАР О. М. Інтердискурсивність як об’єкт лінгвістичних досліджень НЕБОГА А. А. Специфіка національної мовної картини світу в лінгвокультурологічній моделі перекладу СИДОРЕНКО А. І. Стратегії і тактики англомовного медичного дискурсу АРТЕМЕНКОВА О. К. Поповнення англійської електротехнічної термінології за рахунок запозичень БУРЯК К. М. Англійська зооморфна метафора в мовній картині світу БЛАКИТА І. О. Відтворення полілогічності вертикального контексту у мові перекладу (на матеріалі перекладу повісті О. Кобилянської «В неділю рано зілля копала») РУБАН В. М. Етнонім vs. етнофобізм НІКУЛІНА Г. В. Кореляція американського та британського варіантів англійської мови: соціолінгвальний аспект ПАСІЧНИК К. С. Прагматичні функції перекладу назв кінострічок ПОДЛЄСНА А. В. Особливості перекладу назв англомовних фільмів українською мовою СТАРЕНКОВА Г. О. Англійські фразеологізми лексико-семантичного поля «наука» та їх переклад українською мовою АНДРІЄНКО К. В. Особливості перекладу фахових текстів БІЛЯЄВА К. В. Способи перекладу англомовних термінів галузі електротехніки ВЕЛЬМОЖКО К. Г. Способи перекладу англомовних термінів галузі радіотехніки ГОРБУНОВА І. С. IT-переклад: специфіка та труднощі ЖЕРЕБЦОВ О. О. Особливості перекладу англійських термінів футбольної сфери ЖИГУЛІН В. В. Особливості перекладу англійських телескопічних одиниць КОРОСТОВЕЦЬ М. Г. Ідеографічні синоніми як одна з перекладацьких проблем КРАШЕВСЬКА І. В. «Динамізм» гандболу при перекладі німецькомовних текстів засобів масової інформації КУДЛАЙ Т. С. Переклад фразеологізмів в текстах галузі мистецтвознавства ЛАДАНОВА М. В. Особливості перекладу абревіатур в текстах галузі радіотехніки ЛЕПЕТЧЕНКО А. Г. Переклад термінів-словосполучень у галузі електротехніки НЕДОТОПА М. В. Особливості перекладу текстів рекламної галузі ОВЧИННИКОВА К. В. Специфіка термінів фотографії в технічному перекладі ПАВЛЕНКО Є. М. IT-переклад vs. науково-технічний переклад ПОРТНА А. А. Специфіка перекладу складених термінів СІМАГІНА А. К. Терміни у мові художньої прози СКИРТА А. А. Вторинна номінація при перекладі англомовних юридичних термінів СТРЕЛКОВСЬКА Е. В. Роль скорочень в англомовних наукових текстах ТРИГУБ А. Ю. Переклад багатокомпонентних термінів галузі радіотехніки УХАНЬ О. О. Специфіка семантики терміна в технічному перекладі АРТЮХ М. В. Структурні особливості англомовних термінів галузі радіотехніки КОЗАК Г. В. Структурно-типологічні особливості німецьких складних прикметників КОРІНЬ К. І. Суфіксально-префіксальний спосіб термінотворення МАКАРЕНКО А. В. Специфіка відтворення англомовних термінів галузі психології засобами української мови МЄЛАЙ Д. О. Специфіка перекладу неологізмів сфери IT-технологій ПРОКОПЕНКО О. С. Інтернаціоналізми та фальшиві друзі перекладача у сфері офісного приладдя СОКОЛ І. О. Лексико-семантичні групи медичних термінів в анотаціях ТИЧИНА Л. М. Англійські метафоричні терміни музичної терміносистеми ФЕСЕЧКО Д. М. Структурні особливості англомовної термінології галузі електротехніки АНДРЕЙЧИКОВА М. М. Еволюція образу Лорелеї в художній літературі БІЛОУСОВА Е. С. Багатозначність авторської позиції Дж. Конрада у повісті «Серце пітьми» ГАЛАХОВА М. О. Втілення типових німецьких рис у головних героях роману Даніеля Кельмана «Обмірювання світу» ДЕРКАЧОВА А. О. Специфіка науково-фантастичних оповідань Герберта Веллса ДИКОВА А. В. Постмодерністська складова роману Дж. Фаулза «Колекціонер» ДОНІНА А. О. Образ митця у романі Т. Манна «Доктор Фаустус» ДОЦЕНКО Д. С. Кіноверсії п'єси «Ідеальний чоловік» О. Уайлда ЗЕЛИНСЬКА Р. К. Способи створення фентезійної складової в циклі романів Дж. Р. Р. Мартіна «Пісня льоду та полум’я» КВЯТКОВСЬКИЙ Р. В. Специфіка репрезентації естетичних поглядів О. Вайлда у романі «Портрет Доріана Грея» КОРОЛЬОВА А. О. Традиції та новаторство у романі Емілії Бронте «Буремний перевал» ЛЕПЕТЧЕНКО А. Г. Риси роману-антиутопії у творі «451 градус за Фаренгейтом» МАКСИМОВСЬКА А. Р. Жанрово-стилістична своєрідність оповідань Джека Лондона МЕЛЬНІЧУК А. О. Терміни як стилетвірний елемент в романах Д. Брауна «Янголи і демони» та «Код да Вінчі» МОІСЕЄНКО О. А. Жанрові кліше в романі Дж. Р. Р. Мартіна «A Game of Thrones» СКОРІНА С. Д. Роман А. Мельничука «Що сказано» як зображення долі України ШИНКАРЕНКО А. О. Образ сильної жінки у романі Дж. Р. Р. Мартіна «A Game of Thrones»

  Конференція «Тиждень науки-2019»

  1. Телескопія як спосіб утворення комп’ютерної лексики у сучасній англійській мові Доповідач – студ. гр. ГФ-325 О. К. АРТЕМЕНКОВА Автори – доц. О. М. БОНДАРЕНКО, студ. гр. ГФ-325 О. К. АРТЕМЕНКОВА 2. Інтерсеміотичний аналіз англомовного веб-коміксу як мультимодального тексту Доповідач – студ. гр. ГФ-314м Є. С. БАБАК Автори – доц. М. О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФ-314м Є. С. БАБАК 3. Роль англомовних запозичень у французькій мові Доповідач – студ. гр. ГФ-318 Є. А. ГУТАРЄВА Автори – доц. К. А. ЛУТ, студ. гр. ГФ-318 Є. А. ГУТАРЄВА 4. Anthropomorphic metaphors as stylistic means of innovative technologies discourse Доповідач – студ. гр. ГФ-314м А. А. КАЛАШНІК Автори – доц. Н. В. ЛАЗЕБНА, студ. гр. ГФ-314м А. А. КАЛАШНІК 5. Словотвірні моделі складних прикметників терміносистеми машинобудування Доповідач – студ. гр. ГФ-314м Г. В. КОЗАК Автори – доц. Н. П. ГУРА, студ. гр. ГФ-314м Г. В. КОЗАК 6. Порівняння категорії рекламного дискурсу та рекламного тексту Доповідач – студ. гр. ГФ-314м О. М. КОМАР Автори – доц. Є. О. ЧЕТВЕРТАК, студ. гр. ГФ-314м О. М. КОМАР 7. Труднощі перекладу ідеографічних синонімів Доповідач – студ. гр. ГФ-327 М. Г. КОРОСТОВЕЦЬ Автори – доц. О. М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФ-327 М. Г. КОРОСТОВЕЦЬ 8. Лінгвостилістичні особливості англомовних текстів галузі гандболу Доповідач – студ. гр. ГФ-315 І. В. КРАШЕВСЬКА Автори – доц. М. О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФ-315 І. В. КРАШЕВСЬКА 9. Особливості перекладу текстів галузі мистецтвознавства Доповідач – студ. гр. ГФ-314м Т. С. КУДЛАЙ Автори – доц. К. В. ТАРАСЕНКО, студ. гр. ГФ-314м Т. С. КУДЛАЙ 10. Проблема перекладу термінів у світлі теорії еквівалентності Доповідач – студ. гр. ГФз-314м А. В. МАКАРЕНКО Автори – доц. М. О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФз-314м А. В. МАКАРЕНКО 11. Англомовні IT-неологізми та їх відтворення українською мовою Доповідач – студ. гр. ГФ-327 Д. О. МЄЛАЙ Автори – доц. О. М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФ-327 Д. О. МЄЛАЙ 12. Поняття «рекламний текст» в світлі сучасних наукових інтерпретацій Доповідач – студ. гр. ГФ-314м М. В. НЕДОТОПА Автори – доц. К. В. ТАРАСЕНКО, студ. гр. ГФ-314м М. В. НЕДОТОПА 13. Досягнення еквівалентності при перекладі англомовних назв кінострічок Доповідач – студ. гр. ГФ-314м К. С. ПАСІЧНИК Автори – доц. Є. О. ЧЕТВЕРТАК, студ. гр. ГФ-314м К. С. ПАСІЧНИК 14. Класифікація фразеологізмів Доповідач – студ. гр. ГФз-314м М. О. ПОДОЛЯКІНА Автори – доц. Е. О. КУЩ, студ. гр. ГФз-314м М. О. ПОДОЛЯКІНА 15. Проблема перекладу інтернаціоналізмів та фальшивих друзів перекладача (на матеріалі термінології офісного приладдя) Доповідач – студ. гр. ГФ-327 О. С. ПРОКОПЕНКО Автори – доц. О. М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФ-327 О. С. ПРОКОПЕНКО 16. Ономасіологічні характеристики етнонімічних назв Доповідач – студ. гр. ГФ-314м В. С. РУБАН Автори – доц. Е. О. КУЩ, студ. гр. ГФ-314м В. С. РУБАН 17. Stylistic features of the modern media texts Доповідач – студ. гр. ГФз-314м А. І. СИДОРЕНКО Автори – доц. Н. В. ЛАЗЕБНА, студ. гр. ГФз-314м А. І. СИДОРЕНКО 18. Особливості перекладу термінологічних одиниць у художніх текстах Доповідач – студ. гр. ГФ-314м А. К. Сімагіна Автори – доц. Г. М. КОСТЕНКО, студ. гр. ГФ-314м А. К. Сімагіна 19. Процес метафоризації у німецькій медичній термінології анотацій Доповідач – студ. гр. ГФ-314м І. О. СОКОЛ Автори – проф. В. І. ВОЛОШУК, студ. гр. ГФ-314м І. О. СОКОЛ 20. Специфіка відтворення англомовних фразеологізмів семантичного поля «наука» українською мовою Доповідач – студ. гр. ГФ-317 Г. О. СТАРЕНКОВА Автори – доц. О. М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФ-317 Г. О. СТАРЕНКОВА 21. Прагматика англомовних рекламних текстів бренду Apple Доповідач – студ. гр. ГФз-314м А. І. ТАРАСЕНКО Автори – доц. Н. В. ЛАЗЕБНА, студ. гр. ГФз-314м А. І. ТАРАСЕНКО 22. Труднощі перекладу музичних термінів та шляхи їх подолання Доповідач – студ. гр. ГФз-314м Л. М. ТИЧИНА Автори – доц. О. М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФз-314м Л. М. ТИЧИНА 23. The role of the press Доповідач – студ. гр. ГФ-215 Ю. М. КУЗЬМЕНКО Автори – викл. О. А. КУЛАБНЄВА, студ. гр. ГФ-215 Ю. М. КУЗЬМЕНКО 24. Особливості перекладу телескопічних одиниць у сфері інтернет-спілкування Доповідач – студ. гр. ГФ-314м К. В. ВОЛЕНКО Автори – доц. Г. М. ЛЕЩЕНКО, студ. гр. ГФ-314м К. В. ВОЛЕНКО 25. Особливості перекладу англійської зооморфної метафори Доповідач – студ. гр. ГФз-314м К. М. БУРЯК Автори – доц. І. В. КУЗНЄЦОВА, студ. гр. ГФз-314м К. М. БУРЯК 26. Метафора як прояв вторинної номінації при перекладі англомовних юридичних текстів Доповідач – студ. гр. ГФз-314м А. А. СКИРТА Автори – доц. І. В. КУЗНЄЦОВА, студ. гр. ГФз-314м А. А. СКИРТА 27. International labour migration as a factor of socio-economic development Доповідач – студ. гр. ГФ-217 Є. В. КОВАЛЕНКО Автори – викл. О. А. КУЛАБНЄВА, студ. гр. ГФ-217 Є. В. КОВАЛЕНКО 28. Advertising: History, influence of the economy, positive and negative sides Доповідач – студ. гр. ГФ-217 О. Г. МЄДВЄДЬ Автори – викл. О. А. КУЛАБНЄВА, студ. гр. ГФ-217 О. Г. МЄДВЄДЬ 29. Synergetic effect of TNC restructuring and its influence on international business in a global economy Доповідач – студ. гр. ГФ-217 Р. А. МЕЛЕЩЕНКО Автори – викл. О. А. КУЛАБНЄВА, студ. гр. ГФ-217 Р. А. МЕЛЕЩЕНКО 30. Мовленнєві стратегії ввічливості у дискурсі англомовних інтернет-форумів Доповідач – студ. гр. ГФ-314м О. С. ГУДИМ Автори – доц. Г. М. КОСТЕНКО, студ. гр. ГФ-314м О. С. ГУДИМ

  ХI Міжнародної наукової конференції

  “Іноземна філологія у ХХІ столітті” 1-2 ЛИСТОПАДА_2019 РОКУ (Запорізький національний університет)

  1. Воленко К. Особливості перекладу телескопійних одиниць у сфері Інтернет-спілкування 2. Блакита І.О. Оcобливоcтi пeрeдaчi eлeмeнтiв вeртикaльного контeкcту мовою пeрeклaду (нa мaтeрiaлi пeрeклaду повicтi О. Кобилянcької «В нeдiлю рaно зiлля копaлa») 3. Мельничук А.О. СИНТАКСИЧНО-СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ КОМПОЗИЦІЇ МОВНИХ ВІДРІЗКІВ В РОМАНА Д. БРАУНА «ЯНГОЛИ ТА ДЕМОНИ» ТА «КОД ДА ВІНЧІ» 4. Досанова А. Технонім у фразеологічній системі сучасної англійської мови ПУБЛІКАЦІЇ Статті 1. Лазебна Н. В., Тарасенко А. І. Англомовні тексти бренду Apple: лінгвопрагматичний аспект // Південний архів (філологічні науки). Херсон, 2018. №76. С. 75-77. 2. Лазебна Н.В., Сидоренко А. І. Маркетинг англомовних медичних блогів: вплив на реципієнта та труднощі перекладу // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. Одеса, 2018. – Т. 2, № 36. – С. 134-136. 3. Лазебна, Н.В., Калашнік, А.А. Англомовний інтегрований нанодискурс: термінологічна реалізація стратегій [Текст] / Н.В. Лазебна, А.А. Калашнік, ст. гр. ГФ-318 // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Київ, 2019. − Т. 30., № 3. − С. 133-136. Index Copernicus. 4. Лещенко Г.А., Воленко К. (Подана до друку, прийнята. Фахова) 5. Лещенко Г.А., Блакита І.О. Оcобливоcтi пeрeдaчi eлeмeнтiв вeртикaльного контeкcту мовою пeрeклaду (нa мaтeрiaлi пeрeклaду повicтi О. Кобилянcької «В нeдiлю рaно зiлля копaлa») // Нова філологія. № 76. (Подана до друку, прийнята. Фахова) 6. Кузнєцова, І.В. Особливості вживання англомовних зоонімів cat та dog в науковій літературі [Текст] / І.В. Кузнєцова, К.М. Буряк // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. ‒ Одесса, 2019. ‒ Вип. 38, том 3. ‒ С. 33–37. 7. Кузнєцова І.В. Метафора як засіб утворення англомовних юридичних термінів під час вторинної номінації [Текст] / І.В. Кузнєцова, А. А. Скирта // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. ‒ Одесса, 2019. ‒ Вип. 40, том 2. ‒ С. 76–80. 8. Мельничук А.О. СИНТАКСИЧНО-СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ КОМПОЗИЦІЇ МОВНИХ ВІДРІЗКІВ В РОМАНА Д. БРАУНА «ЯНГОЛИ ТА ДЕМОНИ» ТА «КОД ДА ВІНЧІ» // Нова філологія. № 76. (Подана до друку, прийнята. Фахова) 9. Досанова А. ТЕХНОНІМ У ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ // Нова філологія. № 76. (Подана до друку, прийнята. Фахова) 10. Гура Н. П., Козак Г. В. Структурно-морфологічні особливості складних німецьких прикметників (на матеріалі машинобудівної галузі) / Н.П. Гура, Г.В. Козак // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса : МГУ, 2019. – Вип. 39. – Т. 2. – С. 20 – 22. Тези Лисенко А.І. Філософсько-моральний підтекст творів А. Мердок // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 25-26 січня 2019 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. Ч.1. С. 52-55.

  Різдвяні читання

  1. Скорина София. (ЗНТУ) «Міфопоетика роману Аскольда Мельничука "Що сказано"» (наук. кер.: к.філол.н., доц. Костенко Г.М.) 2. Гутарєва Є.А. (ЗНТУ) «Мовна та культурна адаптація рекламних повідомлень компанії Coca-Cola відповідно до цільової аудиторії» (наук. кер.: канд. філол. н., доц. Лут К. А.) ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА, ТЕКСТОЛОГІЇ І ДИСКУРСОЛОГІЇ» Запоріжжя, 5 квітня 2019 р. (див. вище - 60) Тиждень науки (див. конф. вище – 30)

  Конкурси студентських наукових робіт Вузівський (2019-2020 н.р.)

  1. Андрейчинкова М.М., ГФ-316 наукова робота за темою: «Еволюція (трансформація) образу Лорелеї в поетичних творах різних епох» Волошук В.І..: робота є спробою вивчення відомого образу Лорелеї в поетичних творах різних епох, як новаторський, але водночас традиційний літературний витвір, як унікальне й цілісне явище, що значно відрізняється від попередніх традицій. 2. Галахова М.О. ГФ-316 наукова робота за темою: «Пошуки німецької ідентичності на матеріалі роману Д. Кельмана «Обмірювання світу»» Гура Н.П.: досліджується тема національної ідентичності в постмодерній літературі початку ХХІ століття на матеріалі роману Д. Кельман «Обмірювання світу». 3. Доніна А.О. ГФ-316 наукова робота за темою: «Ообраз митця у романы Т. Мана «ДОКТОР ФАУСТУС»» Лут К.А.: Роботу присвячено вивченню образу митця в певних політичних умовах. Дослідження представляє собою спробу самостійного аналізу особливостей стилю Т.Манна, а також виявлення ролі музики та митця у певному соціально-історичному контексті. Актуальність та новизна роботи полягає у необхідності глибокого вивчення роману «Доктор Фаустус» з точки зору його жанрової специфіки та дослідження ролі музики та мистецтва в романі для виявлення новаторського характеру погляду письменника на життя та мистецтво. 4. Деркачова А.О. ГФ-316 наукова робота за темою: «Людина і світ в оповіданнях Г. Веллса» Лут К.А.: Роботу присвячено аналізу оповідань Г. Веллса з метою визначити роль, яку в них відіграють людина та світ. У роботі виявляється основне коло філософських та соціальних проблем, порушених у творчості письменника, визначається специфіка жанру оповідання як форми, в якій втілено ідеї письменника, пов’язані з цими проблемами, досліджуються способи взаємодії людини, суспільства та світу на сторінках оповідань різної жанрової спрямованості. 5. Білоусова Е. С. ГФ-316 наукова робота за темою: «Багатозначність авторської позиції Дж. Конрада у повісті «Серце пітьми»» Лут К.А.: У роботі проводиться аналіз повісті Дж. Конрада «Серце пітьми», виявляються чинники, що вплинули на формування світогляду письменника, досліджуються автобіографічні риси повісті «Серце пітьми» і розглядаються центральні метафори «Темряви» та «Світла», що проходять наскрізним лейтмотивом у творі. 6. Скоріна С.Д. ГФ-316 наукова робота за темою: «Нове прочитання української історії в романі А. Мельничука «Що сказано»» Костенко Г.М.: Робота присвячена дослідженню питань функціонування в романі Аскольда Мельничука «Що сказано» різних типів художнього мислення, які створювалися на основі української літературної традиції та вплинули на міфопоетичну свідомість твору та питання самоідентифікації української діаспори. РЕЗУЛЬТАТИ Вузівського етапу 2019-2020 н.р.: 1 місце – Галахова М.О. (ГФ-316), наукова робота за темою: «Пошуки німецької ідентичності на матеріалі роману Д. Кельмана «Обмірювання світу»» (наук.кер. – Гура Н.П.) – Скоріна С.Д. (ГФ-316), наукова робота за темою: «Нове прочитання української історії в романі А. Мельничука «Що сказано»» (наук.кер. – Костенко Г.М.) 2 місце – Андрейчинкова М.М. (ГФ-316), наукова робота за темою: «Еволюція (трансформація) образу Лорелеї в поетичних творах різних епох» (наук.кер. – Волошук В.І.) – Деркачова А.О. (ГФ-316), наукова робота за темою: «Людина і світ в оповіданнях Г. Веллса» (наук.кер. – Лут К.А.)

  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

  1. Корольова А.О., ГФ-315 наукова робота за темою: «Традиції та новаторство у романі Емілії Бронте «Буремний перевал»» (Костенко Г.М.) 2. Лисенко А.І., ГФ-315 наукова робота за темою: «Проблема морального вибору людини в абсурдному світі (на матеріалі роману А.Мердок «Втеча від чарівника»)» (Лут К.А.). 3. Фесечко Д.М., ГФ-315 наукова робота за темою: «Клуб Дюма» (Гура Н.П.) – Диплом III рівня

  Студенти кафедри теорії та практики перекладу" пишуть курсові роботи за наступними напрямками:

  Наукові роботи студентів охоплюють важливі питання сучасного перекладознавства, як то:

  Студенти постійно приймають участь в наукових студентських конференціях. У 2008 році студентки Пантелєва М. з доповіддю «Гендерні дослідження як науковий підхід у вивченні поетики художнього твору» взяла участь у студентській конференції на базі Донецького національного університету, також отримала диплом лауреата обласного конкурсу обдарованої молоді у галузі «Філософія» У 2010 році Михайлютенко К.Ю зайняла 3 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Переклад» в місті Донецьк. У 2011 році Михайлютенко К.Ю зайняла 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Переклад» в місті Донецьк. Студентка Черневич А.О. - стипендіат програми Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива».

   • Історія зарубіжної літератури. Тут розглядається творчість сучасних авторів та видатних письменників усіх епох, наприклад: «Сім готичних історій» К. Бліксен у світі тендерних досліджень» – науковий керівник Костенко Г. М.; «Урбаністичні мотиви поезії Еліота» – науковий керівник Кузнєцова І. В.; «Особливості художньої репрезентації теми ревнощів у сонет арії Шекспіра» – науковий керівник Торкут Н. М.; «Переосмислення ролі та місця жінки в творах Г. Флобера та В. Винниченка», »Зображення різних форс деградація розумної істоти в «Мандрах Гулів ера» Дж. Світа»» – науковий керівник Катиш Т. В.
   • Теорія англійської мови. Роботи пишуться з трьох основних дисциплін: «Теоретична фонетика» «Порівняльна лексикологія» «Теоретична граматика». Розглядаються актуальні питання сучасної англійської мови, наприклад: 1. «Гендерні особливості словникового складу англійської та української мов», «Категорія модальності в англійській мові» – науковий керівник Бережна О.О.;
   • Інтернаціоналізми та їх різновиди в англійській та українських мовах», «Конверсійний словотвір та його загальна характеристика» – науковий керівник Кущ Є.О. 3. «Практика перекладу науково-технічної літератури».
   • Дослідження структури опису винаходу в англомовному патенті і аналіз відмінностей правил опису винаходу в українській мові» – науковий керівник Дуйко Є.О.;
   • Особливості перекладу фразеологізмів», «Аналіз способів утворення еквівалентів термініві на матеріалі науково-технічних текстів» – науковий керівник Бережна О. О.;
   • Переклад англійських номінативних конструкцій», «Особливості перекладу багатокомпонентних термінів, аналіз перекладацьких рішень» – науковий керівник Кузнєцова І.В.

   

  Кафедра "Теорія та практика перекладу" має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри.  Показник успішного розвитку у науковій та науково-видавничій діяльності зростає з кожним роком:
  Посібники
  1.Підгорна, А. Б. Переклад англомовної технічної літератури. Металургія. Ливарне виробництво: навчальний посібник [Текст] / А. Б. Підгорна., Н. Ю. Голтвяниця, О. М. Хавкіна, Г. А. Лещенко. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2017. – 256 с.
  2. Тарасенко, К.В. Основна іноземна мова (німецька) : навчальний посібник для формування граматичної компетенції студентів освітнього ступеня «бакалавр» професійних спрямувань «Мова і література (німецька)», «Переклад (німецька мова)» [Текст] / А. Б. Брутман , І. О. Велика, Ю. Г. Полєжаєв, К. В. Тарасенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 96 с.
  3. Kushch, Е. O. History of the English language [Text] / E. O. Kushch. ‒ Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. ‒ 206 p.
  4. Кущ, Е. О. Переклад як засіб комунікації в науково-технічній сфері [Текст] / E. O. Кущ. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. ‒ 138 с.
  5. Лут, К.А. Практична граматика англійської мови. Іменник. Прикметник. Дієслово: навчальний посібник [Текст] / К.А. Лут, Є.О.Четвертак. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 172 с.
  6. Волошук, В.І., Гура, Н.П. «Практичний курс перекладу технічної літератури для студентів, що вивчають німецьку мову як другу іноземну» (2 частина) [Текст] / В.І. Волошук, Н.П. Гура.– Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 450 с.
  7. Тарасенко, К. В., Хавкіна, О. М. Практична граматика англійської мови. Безособові форми дієслова : навчальний посібник з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» (граматика) для студентів II курсу професійного спрямування «Філологія» спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно)» освітнього ступеня «бакалавр» всіх форм навчання / [Текст] / К. В. Тарасенко, О. М. Хавкіна. – Запоріжжя : ФОП К. С. Советнікова, 2020. – 192 с.
  8. Хавкіна, О. М., Лещенко, Г. А., Підгорна, А. Б., Голтвяниця, Н. Ю. Переклад англомовної технічної літератури. Комп’ютерні технології. Офісне обладнання : навчальний посібник [Текст] / О. М. Хавкіна, Г. А. Лещенко,   А. Б. Підгорна, Н. Ю. Голтвяниця. – Запоріжжя : 2020. – 231 с.
   
  Підручники
  1. Кущ, Е. О. Переклад англомовних і україномовних галузевих текстів: підручник для студентів-магістрів спеціальності «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» [Текст] / Е. О. Кущ. ‒ Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. ‒ 220 с.
  2. Кущ Е. О., Кузнєцова І. В. Переклад галузевих науково-технічних текстів. Підручник для студентів 3-4 курсу спеціальності «Філологія» [Текст] / Е. О. Кущ І. В., Кузнєцова. ‒ Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. ‒     360 с.

   

  Сторінки