Ви є тут

Головна

Метою викладання підготувати фахівця для проектування раціональних технологічних процесів виготовлення типових деталей, складальних одиниць машин і механізмів, з використанням прогресивного і високопродуктивного обладнання за допомогою систем автоматизованої конструкторсько-технологічної підготовки виробництва.

знати:

- послідовність створення комплекту технологічної документації;

- різновиди комплектів карт технологічної документації;

вміти:

- вміти заповнювати комплект карт технологічної документації за допомогою програми «TIMELINE»

Викладач дисципліни: Вишнепольський Євген Валерійович, ст.викладач кафедри "Технологія машинобудування"

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0505 Машинобудування та металообробка

вибіркова

Напрям підготовки

6.050502 Інженерна механіка

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

311 Технічний фахівець в галузі фізичних наук і техніки (3115 Технічний фахівець – механік)

Рік підготовки:

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 60

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2

3 самостійної роботи студента – 5

Освітній ступень: Бакалавр з Технології машинобудування

 год.

 год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

20 год.

8 год.

Самостійна робота

40 год.

52 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

 
Сума

Змістовий модуль №1

T1

Т2

 

50

50

100