Ви є тут

Головна

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення типів, конструкцій, особливостей проектування, розрахунків використання та експлуатації ліфтів.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що передують вивченню цієї дисципліни – ВПТ та ТТ, «Спеціальний привод ПТДБМ машин»; дисципліни, вивчення яких спирається на цю дисципліну – дипломування

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Вступ до дисципліни

2. Ліфти пасажирські та вантажні

3. Підйомники

4. Перспективні ліфти та підйомники

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Ліфти та підйомники” являється вивчення конструкції, роботи, головних принципів розрахунку спеціальних вантажопідйомних машин, які застосовуються для підіймання різних вантажів за допомогою вантажонесучих органів, які рухаються вздовж вертикальних або похилих направляючих.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Ліфти та підйомники” полягає в тому, щоб майбутній дипломований спеціаліст (інженер)

 

знав: головні типи і конструктивні особливості підйомників, а також методи розрахунку і раціонального конструювання їх із збірних одиниць та окремих елементів;

 

вмів: виконати механізм підйому та головного устаткування, яке забезпечує надійну експлуатацію вантажних, вантажо-пасажирських і пасажирських ліфтів; користуватися спеціальною літературою, довідниками, стандартами, нормалями;

 

придбав практичні навики в самостійній роботі по користуванню і розрахунку ліфтів з використанням засобів обчислювальної техніки, а також в галузі критичного аналізу різних конструктивних рішень.

Ця дисципліна базується на матеріалах попередніх теоретичних, загально-інженерних і спеціальних предметів і може використовуватися для вивчення подальших дисциплін, а також при виконанні дипломного проекту.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин / 4 кредити ECTS.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

  • Змістовий модуль 1.

Вступ

 

  • Змістовий модуль 2.

Визначення ліфтів

Підйомні механізми ліфтів

Кабіни противаги і вирівнювальні канати

Шахти, машинне приміщення і машинне обладнання

 

  • Змістовий модуль 3.

Рудничні підіймальні пристрої

Підіймальні машини та їх елементи

Системи шахтного підйому

Скіпові підйомники доменних печей

Фунікулери

Автопідйомники із телескопічними та колінно-шарнірними стрілами

Будівельні та монтажні підйомники ножицевого (пантографного) типу, телескопічні підйомні деталі послідовної та одночасної дії

Сучасні підйомники: багатосекційні, комбіновані, телескопічно-колісно-шарнирні, будівельно-монтажні

Міні підйомники. Конструкції, технічні характеристики, експлуатаційні властивості, розрахунки

 

  • Змістовий модуль 4.

Тенденції розвитку підйомників різних типів

 

Рекомендована література

 

Основна 

1. Федорова З.М. та інші. Підйомники. – Київ: Вища школа. Головне видавництво, 1976. – 256с.

2. Ушаков П.Н., Бродський М.Г. Крани і ліфти промислових підприємств. – М.: Металургія, 1974 – 352с.

3. Іонов А.А. та інші. Атлас конструкцій ліфтів. – М.: Машинобудування, 1984 – 60с.

 

Додаткова 

1. Правила улаштування і безпечної експлуатації ліфтів. – Київ: Держгірпромнагляд України, 1993 – 180с.

2. Штремель Г.Х. Вантажопідйомні машини. – М.: Вища школа, 1980. – 304с.

3. ГОСТи, ДЕСТи,  FEMu  і інші норми.

4. Проспекти, буклети фірм виробників, періодичні видання.

5. Паспорти, інструкції до експлуатації ліфтів та підйомників.

6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Ліфти та підйомники». /Укл. Л.М. Мартовицький, - Заоріжжя: ЗНТУ, - 2012.

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

 

Засоби діагностики успішності навчання включають:

  • три лабораторні роботи;
  • тестування з кожного змістовного модулю.

Викладачі:

доц. Мартовицький Леонід Максимович.