Ви є тут

Головна

Метою викладання  є навчити фахівця проектувати лінії механічної обробки деталей з використанням прогресивних засобів обробки, високопродуктивного обладнання, засобам механізації та автоматизації завантаження і розвантаження верстатів, пересуванню деталей між верстатами, вміло будувати виробничі процеси, технічному переоснащенню, реконструкції виробництва та створенню нових цехів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- сучасні методи проектування механоскладального виробництва;

- принципи побудови автоматизованих виробничіх процесів;

- взаємодію етапів отримання готових виробів;

- кількісну та якістну зміну об’єктів виробництва;

- основні та допоміжні виробничі системи.

вміти:

- проектувати лінії механічної обробки деталей;

- проектувати дільниці цеху;

- проектувати механоскладальні цехи;

- розраховувати техніко-економічні показники дільниць та цехів.

Викладач дисципліни: Кононов Віталій Владиславович, доцент кафедри «Технологія машинобудування». 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань: 0505 Машинобудування та матеріалообробка

За вибором

Напрям підготовки: 6.050502 "Інженерна механіка"

Змістових модулів – 2

 Кваліфікація (професійне спрямування): 311 Технічний фахівець механік

Рік підготовки:

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 58/84

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 3,625

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр з технології машинобудування

16 год.

4 год.

Практичні, семінарські

16 год.

2 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

58 год.

84 год.

Індивідуальні завдання:  год.

Вид контролю: залік

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

 
Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

T1

Т2

Т3

T4

Т5

Т6

10

Т7

Т8

T9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т

14

 

 

4

8

12

10

10

8

6

8

6

8

6

 4

 

4

 

100