Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни «Монтаж електроустановок» є формування у студентів необхідних знань про виробництво та організацію електромонтажних робіт; ознайомлення  з видами електромонтажних робіт та структурою електромонтажних установ, основами індустріалізації та механізації електромонтажних робіт, технічною та директивною докумен­тацією.

Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні етапи та досягнення сучасної організації електромонтажних робіт, структуру електромонтажних установ, зв'язок замовника та проектних установ, основну технічну та директивну документацію; 
  • інструменти, механізми та пристосування, які використовуються при електромонтажних роботах;
  • вироби комплектних електроконструкцій електромонтажних заводів;
  • основи монтажу електрообладнання та техніки безпеки при виконанні робіт;

вміти:

  • користуватися технічною та директивною документацією щодо виконання електромонтажних робіт;
  • визначати послідовність стадій виконання електромонтажних робіт електротехнічного обладнання, вибираючи для цього інструменти, прилади та механізми.

Провідний викладач дисципліни: Авдєєв І.В. доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

За вибором

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

7(8).05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

Семестр

Загальна кількість годин - 144

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

48 год.

6 год.

Практичні, семінарські

- год.

- год.

Лабораторні

16 год.

8 год.

Самостійна робота

80 год.

130 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: екзамен