Ви є тут

Головна

Анотації спеціальностей кафедри «Комп'ютерні системи та мережі»

Кафедра комп'ютерних систем і мереж надає вищу освіту і найширший обсяг знань з апаратного комп'ютерного, мережного та програмного забезпечення.

Навчання передбачає вивчення сучасних комп'ютерних технологій, програмування, експлуатації локальних та розподілених комп'ютерних мереж, глобальної мережі Internet. Більшість студентів кафедри вже з третього курсу починають працювати за спеціальністю, а по закінченні навчання отримують цікаву, добре оплачувану роботу.

8.050102 – «Комп'ютерна інженерія» охоплює фази розробки і проектування, виробництва, експлуатації, технічного обслуговування і ремонту комп'ютерних апаратних, програмних та програмно-апаратних засобів, що в цілому складають інструментальне забезпечення сучасних комп'ютерних інформаційних технологій.

8.05010201 – Комп'ютерні системи та мережі

Підготовка фахівців з комп'ютерної інженерії розпочалася з 1992 року за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі», що було викликано різким підвищенням потреб в фахівцях з інформаційних та телекомунікаційних технологій. Це визначається наявністю у Запорізькому регіоні великої кількості фірм, державних і приватних підприємств та установ, які займаються використанням, супроводженням або розробкою комп'ютерних систем та мереж. Кожного року заявки підприємств різної форми власності значно перевищують кількість випускників з цієї спеціальності.

В процесі навчання велика увага приділяється вивченню і проектуванню апаратної частини комп'ютерних систем і комп'ютерних мереж. В той же час велика увага приділяється також вивченню і проектуванню програмного забезпечення як системного, так і прикладного.

Студентам спеціальності«Комп'ютерні системи та мережі» читаються лекції і проводяться лабораторні заняття з таких базових комп'ютерних дисциплін, як «Архітектура комп'ютерів»,«Операційні системи»,«Програмування»,«Комп'ютерні мережі»,«Організація баз даних»,«Основи захисту інформації»,«Системна інтеграція» та багатьох інших. З широким застосуванням обчислювальної техніки різних рівнів проводяться практичні і лабораторні заняття з дисциплін «Чисельні методи»,«Організація баз даних»,«Моделювання»,«Логічне програмування»,«Операційні системи»,«Сучасні інтернет-технології», «Комп'ютерна графіка»,«Програмування мовою С» та інших.

8.05010203 – Спеціалізовані комп'ютерні системи

Аналізуючи потреби підприємств регіону в фахівцях з комп'ютерної інженерії та конкретизуючи вимоги до них, слід відзначити, що окрім знань з основних і традиційних розділів комп'ютерної інженерії, таких як апаратне та програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки і комп'ютерних мереж, з'являються вимоги до знань в спеціалізованих розділах, а саме – знання та навички з розробки систем на базі спеціалізованих мікропроцесорних комплексів, з розробки та експлуатації операційних систем реального часу для побудови бортових обчислювальних комплексів мобільних об'єктів, розробки пристроїв обміну з об'єктами для побудови систем контролю та управління виробничими процесами, різних варіантів випробувального та стендового обладнання. Вказані вимоги до фахівців випливають як із замовлень підприємств, так і з аналізу тематики розробок та науково-дослідних робіт, що виконуються на підприємствах регіону і в яких приймають активну участь викладачі ЗНТУ. Тому для задоволення попиту та вимог до спеціалістів з комп'ютерної інженерії на кафедрі була відкрита спеціальність «Спеціалізовані комп'ютерні системи».

Крім традиційних для комп'ютерної інженерії дисциплін, таких як «Організація функціонування ЕОМ», «Чисельні методи», «Організація баз даних», «Моделювання», «Операційні системи», «Комп'ютерна графіка», «Програмування», «Системне програмування», «Архітектура комп'ютерів», «Основи захисту інформації», «Інтернет-технології», студентами спеціальності «Спеціалізовані комп'ютерні системи» вивчаються такі дисципліни як «Проектування мікропроцесорних систем», «Інтерфейси і пристрої зв'язку з об'єктами», «Обробка сигналів та зображень», «Комп'ютерні системи контрольно-вимірювальних комплексів», «Високопродуктивні обчислювальні системи» та інші спеціалізовані дисципліни.

Анотації спеціальностей кафедри «Програмні засоби»

Інформаційні технології (ІТ) застосовуються практично в усіх сферах людської діяльності. Фахівці в галузі ІТ є найбільш високооплачуваними та затребуваними на ринку праці.

Кафедра випускає фахівців за двома напрямами:

6.050103 – «Програмна інженерія»

Спеціальність «Програмне забезпечення систем» забезпечує підготовку програмістів, робота яких пов'язана з розробкою та експлуатацією програмних продуктів для будь-якої сфери людської діяльності – у бізнесі, промисловості, освіті, науці та багатьох інших.

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» забезпечує підготовку фахівців, робота яких пов'язана з проектуванням, розробкою та супроводженням програмного забезпечення будь-якого призначення.

6.050101 – «Комп'ютерні науки»

Спеціальність «Інформаційні технології проектування» забезпечує підготовку фахівців з проектування і реалізації інформаційних систем (ІС), оптимізації, модернізації та розвитку існуючих ІС; пошуку нових способів застосування ІТ у різних сферах діяльності, керівництва ІТ-відділами підприємств.

Спеціальність «Системи штучного інтелекту» готує спеціалістів-програмістів, які володіють найсучаснішими методами та засобами програмування.

Фахівець зі спеціальності «Системи штучного інтелекту» може працювати в компаніях та наукових закладах, що створюють сучасне програмне забезпечення засноване на нейронних мережах та генетичних алгоритмах, розробляти експертні системи та системи прийняття рішень з нечіткою логікою, розв'язувати задачі, які не піддаються математичній формалізації.

Кафедра Програмних засобів проводить навчання студентів за денною та заочною формами за наступними напрямами та спеціальностями.

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (термін навчання 4 роки):

6.050101 – "Комп'ютерні науки" (Д, кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій)

6.050103 – "Програмна інженерія" (Д,З, кваліфікація – фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення)

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (термін навчання 1 рік):

7.05010301 – «Програмне забезпечення систем» (Д,З, кваліфікація – інженер-програміст)

7.05010302 – «Інженерія програмного забезпечення» (Д,З, кваліфікація – інженер-програміст)

7.05010102 – «Інформаційні технології проектування» (Д, кваліфікація – аналітик комп'ютерних систем)

7.05010104 – «Системи штучного інтелекту» (Д, кваліфікація – інженер з автоматизованих систем керування виробництвом)

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» (термін навчання 1,5 роки):

8.05010301 – «Програмне забезпечення систем» (Д,З, кваліфікація – аналітик комп'ютерних систем)

8.05010302 – «Інженерія програмного забезпечення» (Д,З, кваліфікація – аналітик комп'ютерних систем)

8.05010102 – «Інформаційні технології проектування» (Д, кваліфікація – аналітик комп'ютерних систем)

8.05010104 – «Системи штучного інтелекту» (Д, кваліфікація – аналітик комп'ютерних систем)

Анотація до спеціальності «Системний аналіз»

На сучасному рівні розвитку суспільства об'єкти соціально-економічної діяльності є складними системами з багаторівневою ієрархією і множиною функціональних зв`язків між їх підсистемами, які, до того ж, діють за умов обмеженої інформації і в реальному часі. Аналіз таких систем і ухвалення своєчасних обґрунтованих управлінських рішень проводиться за допомогою методів СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ, математичного моделювання із залученням математичних засобів обробки, перетворення і збереження інформації на основі сучасних інформаційних технологій.

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ застосовується в усіх сферах діяльності, потребуючих знання фундаментальних математичних, комп'ютерних, природничих, гуманітарних та соціально-економічних наук, а, також, вміння використовувати сучасні математичні методи та обчислювальну техніку для моделювання та прогнозування розвитку складних природничих, технічних та соціально-економічних систем.

Підготовка фахівців у галузі знань «Системні науки і кібернетика» з напрямами підготовки «Системний аналіз» (бакалаври) та «Системний аналіз і управління» (спеціалісти, магістри) здійснюється на кафедрі системного аналізу та обчислювальної математики за наступними освітніми ступенями:

- БАКАЛАВР (базова вища освіта).

Термін навчання: денна форма - 4 роки.

Академічна кваліфікація – бакалавр з системного аналізу.

Професійна кваліфікація – технічний фахівець в галузі управління.

- СПЕЦІАЛІСТ (повна вища освіта).

Термін навчання: денна форма - 1 рік.

Академічна кваліфікація – спеціаліст з системного аналізу і управління.

Професійна кваліфікація – аналітик систем.

- МАГІСТР (повна вища освіта).

Термін навчання: денна форма - 1 рік 4 місяці.

Академічна кваліфікація – магістр з системного аналізу і управління.

Професійна кваліфікація – аналітик систем.

Випускники кафедри можуть працювати системними аналітиками, науковими співробітниками з системного аналізу в галузі обчислень та обробки даних, адміністраторами та аналітиками баз даних, фахівцями в інших галузях обчислень та комп'ютерного моделювання, керівниками підрозділів комп'ютерних послуг, проектів, програм та структурних підрозділів державних установ, підприємств, банків і фірм відповідного профілю.