Ви є тут

Головна

Прізвище: Онуфрієнко

Ім'я: Наталія

По батькові: Леонідівна

 

Посада: старший викладач

 
Обліковий запис науковця (ORCID): {0000-0002-7029-7300}

Обліковий запис науковця (RESEARCHER ID):  83102

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, факультет Економіки та управління, рік закінчення – 2002р., [дипломом з відзнакоюї], спеціальність за дипломом – 7.030403 Міжнародні економічні відносини», спеціалізація – «спеціаліст з міжнародних економічих відносин», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст з міжнародних економічих відносин»
 • Аспірантура: Дніпровський національний університет ім. О.Гончара, кафедра міжнародних фінансів, спеціальність 08.03.02— організація, управління, планування та регулювання економікою, рік закінчення – 2006 р.
 • Національний університет «Запорізька політехніка», факультет економіки та управління – 2021 р., спеціальність за дипломом – 076 «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність», освітня програма «Організація торгівлі та комерційна логістика», кваліфікація : ступінь вищої освіти магістр, професійна кваліфікація: професіонал у сфері маркетингу, ефективної господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, М21 № 020358 від 26.02.2021р.

Членство у громадських об’єднаннях: дійсний член Української асоціації маркетингу (Сертифікат №535)

Наукові інтереси:

 • Управління продажами
 • Статистика
 • Організація та проектування логістичних систем
 • Логістика та управління ланцюгами поставок
 • Екологічний маркетинг

Дисципліни, які викладає:

 • Вступ до спеціальності 076
 • Статистика
 • Публічна статистика
 • Економіка торгівлі
 • Ринок страхових послуг
 • Управління продажем
 • Логістика в роздрібній торгівлі
 • Екологічний маркетинг
 • Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Основні наукові роботи (публікації):

Авторське свідоцтво:

 • Борисенко О.Є., Елькаді Махмуд Мохамед Реда Ельсаєд, Онуфрієнко Н.Л. А.с. 59452 Україна. Стаття «Вдосконалення маркетингового процесу підприємства машинобудівної галузі на основі досвіду іноземної компанії» (Заявка № 59869 від 02.03.2015, дата реєстрації 28.04.2015).

Монографії:

 • Онуфрієнко Н.Л. Управління технічним розвитком промислового підприємства // Інноваційні механізми управління корпоративними інтеграційними процесами підприємств: монографія / за ред. А.М.Ткаченко. Запоріжжя: ЗНТУ. 2019. С. 70-74.
 • Бобровникова Р.Г., Онуфрієнко Н.Л. Концептуальні підходи до визначення ефективності системи управління корпорацією // Інтеграція економічних, організаційних, технічних та інформаційних процесів у публічному управлінні та менеджменті організацій: Монографія / Під загальною редакцією к.т.н., доц.. Г.В.Старченка. Чернігів, 2016. С.94-110.

Статті у фахових виданнях:

 • Нечаєва І.А., Борисенко О.Є., Онуфрієнко Н.Л. Аналіз можливості та обґрунтування необхідності створення проєктів розвитку людського потенціалу регіону. Економіка та суспільство. 2021. № 27. URL.: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/464.
 • Борисенко О.Є., Онуфрієнко Н.Л. Оцінка результативності діяльності підприємства готельно-ресторанного господарства за критерієм вартості // Причорноморські економічні студії: науковий журнал. – Одеса: ПУ «Причорноморській науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2016. Випуск 12 (Частина 1). С. 181-184.
 • Борисенко О.Є., Онуфрієнко Н.Л., М. Елькади Удосконалення маркетингового процесу підприємства машинобудівної галузі на основі досвіду іноземної компанії // Бізнес Інформ. 2014. №11. C. 346-351.
 • Борисенко О.Є.Онуфрієнко Н.Л.Елькаді М. Вдосконалення системи менеджменту машинобудівних підприємств України на засадах досвіду провідних західних компаній // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавсництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.2013р.С.35-37
 • Онуфрієнко Н.Л. Стратегічне планування інноваційної діяльності – фактор активізації інноваційної діяльності та підвищення технічного рівня промислового підприємства // Кримський економічний вісник: Науковий журнал. 2013. № 2 (03). Ч ІІ. С.78-80.
 • Онуфрієнко Н.Л. Управління ефективністю інноваційної діяльності промислового підприємства // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів “Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери”.—В 2-х томах.—Т.2.—Донецьк: ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”, 2012.—С. 227-229
 • Онуфрієнко Н.Л. Формування організаційно-економічного механізму управління технічним розвитком машинобудівних підприємств Запорізького регіону.[Текст] // Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців / КІ ДУ ім. Альфреда Нобеля.—Кременчук, 2012.— С. 168-170.
 • Онуфрієнко Н.Л. Планування технічного розвитку промислового підприємства як об’єкта організаційно-економічного управління// Вісник Хмельницького національного університету (Економічні науки): науковий журнал.—Хмельницький: ХНУ, 2010.—№ 5.—Т.2.—С. 196-198.
 • Онуфрієнко Н.Л. Державна політика в сфері інноваційної діяльності в умовах інтеграції України в міжнародний економічний простір // Вісник Хмельницького національного університету (Економічні науки): науковий журнал.—Хмельницький: ХНУ, 2010.—№ 5.—Т.4.(166)—С. 297-300.
 • Онуфрієнко Н.Л. Регіональні аспекти інноваційної діяльності промислових підприємств Запорізької області // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць.—Маріуполь: ПДТУ, 2010.—Т.3.—С.165-168. (0,47)
 • Онуфрієнко Н.Л. Аналіз структури капітальних вкладень промислового комплексу Запорізької області // Вісник Хмельницького національного університету (Економічні науки): науковий журнал.—Хмельницький: ХНУ, 2010.— №4.—Т.3.(178)—С. 326-327
 •  

Участь у конференціях:

2022 рік

 • Онуфрієнко Н.Л. Управління асортиментом торговельного підприємства. Тиждень науки-2022. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 • Онуфрієнко Н.Л., Чубар К.С. Сутність концепції «зеленого маркетингу. Тиждень науки-2022. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 • Онуфрієнко Н.Л., Сириця В.В. Екологічні ініціативи деяких провідних корпорацій. Тиждень науки-2022. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 • Онуфрієнко Н.Л., Дудкін Ю.В. Дослідження ринку ритейлерів України. Тиждень науки-2022. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.

2021 рік

 • Нечаєва І.А., Борисенко О.Є., Онуфрієнко Н.Л. Огляд світових тенденцій розвитку ринку освіти для дорослих. «Management of Modern University» : III International Scientific and Practical Conference Proceedings (Kyiv, April 29, 2021). Kyiv, 2021. P. 47-53.
 • Онуфрієнко Н.Л. Впровадження концепції «Зеленого офісу» у вищому навчальному закладі. Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.235-236.
 • Онуфрієнко Н.Л., Павлова В.В. Еко-пакування в системі екологічного маркетингу. Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.245-247.
 • Онуфрієнко Н.Л. Формування системи антикризового управління підприємством на основі логістичного підходу. XVI Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» (31 травня – 03 червня 2021 року, Варна, Болгарія): Матеріали – Дніпро-Варна, 2021. С. 318-323.
 • Онуфрієнко Н.Л. Особливості використання логістичного підходу в системі управління підприємством. «Управління економічними системами: концепції, стратегії, інновації в умовах глобальних змін»: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 22 травня 2021 року). Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2021. С. 87-91.
 • Онуфрієнко Н.Л., Кочнова І.В. Тенденції природньої складової інклюзивного розвитку Запорізького регіону. «Development of socio-economic systems in a global network environment»: ІІ International scientific conference (May 21-22, 2021. Le Mans, France). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. P. 79-83.
 • Кочнова І.В., Онуфрієнко Н.Л. Екологічні проблеми забруднення в Україні: смітники. «Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2021 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2021. С. 254-255.
 • Онуфрієнко Н.Л., Кочнова І.В. Стан атмосферного повітря в Україні. «Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2021 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя : Наук.ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2021. С. 262-264.
 • Онуфрієнко Н.Л. Оцінювання енерговитрат як складова методики визначення екологічної конкурентоспроможності підприємства. Інноваційний розвиток економіки: інфраструктурний та інвестиційний аспекти : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 26-27 листопада 2021 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2021.С. 65-69.
 • Онуфрієнко Н.Л. Реструктуризація як елемент системи антикризового управління підприємством на основі логістичного підходу.Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України : тези доповідей ХVІ міжнар. наук.-практ. конф. 16–18 грудня 2021 р., м. Хмельницький). Хмельницький : ХНУ, 2021. С. 78-81.

2020 рік

 • Онуфрієнко Н.Л. Основні характеристики рядів динаміки статистичних даних на прикладі показника оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі Запорізької області. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р., за заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. C. 259-260.
 • Онуфрієнко Н.Л., Вороніна А.С. Інтеграція екологічних аспектів в діяльність підприємницьких структур. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р., за заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. C. 261-263.
 • Онуфрієнко Н.Л. Тенденції основних показників розвитку внутрішньої торгівлі підприємств Запорізької області. Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2020 року). Одеса : Одеський національний політехнічний університет, 2020. С. 119-121.
 • Онуфрієнко Н.Л. Формування завдань комплексу екологічного маркетингу Запорізького регіону. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління : тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. ред.кол. : В. В. Наумик (відпов. ред.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.279-281.
 • Онуфрієнко Н.Л., Щербіна Т.Ю. Використання інформаційних технології в процесі автоматизації продажів підприємств роздрібної торгівлі. Тиждень науки-2020.Факультет економіки та управління : тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р., ред.кол. : В. В. Наумик (відпов. ред.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.285-287.
 • Онуфрієнко Н.Л., Канівець О.В. Управління ланцюгами поставок в логістиці торговельного підприємства. «Проблеми формування та реалізації регіональної економіки» : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 26 грудня 2020 року). Східноукраїнський інститут економіки та управління. Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2020. С. 145-149.
 • Онуфрієнко Н.Л. Використання методів статистичного аналізу для обґрунтування управлінських рішень. «Проблеми формування та реалізації регіональної економіки» : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 26 грудня 2020 року). Східноукраїнський інститут економіки та управління. Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2020. С. 22-26.

2019 рік

 • Бобровникова Р.Г., Онуфрієнко Н.Л., Ліпіліна О.С. Сучасні підходи в оцінюванні величини запасів і витрат як підґрунтя розвитку внутрішнього ринку продукції підприємства // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.174-176.
 • Онуфрієнко Н.Л. Проблеми виходу українських промислових підприємств на міжнародні ринки // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.227-229.
 • Чичкало-Кондрацька І.Б., Онуфрієнко Н.Л. Стратегії розгортання мереж роздрібної торгівлі Запорізького регіону // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Запоріжжя (17-18 жовтня 2019року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С. 276-279.
 • Бобровникова Р.Г., Онуфрієнко Н.Л. Аналіз формування структури управління з властивостями самоадаптивних систем // ІІІ Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»: Матеріали. – Дніпро-Амстердам, 2019. С.175-181.
 • Онуфрієнко Н.Л. Система антикризового управління в сучасному менеджменті промислового підприємства // Сучасні тенденції економічного зростання: стратегії, напрями та пріоритети: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 14 грудня 2019 року). – Східноукраїнський інститут економіки та управління. Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2019. Ч. ІІ. С.123-127.
 • Онуфрієнко Н.Л. Фінансова діагностика як інструмент антикризового управління промисловим підприємством // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019.– 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С. 266-268.
 • Онуфрієнко Н.Л., Антоневич А.А. Платіжний баланс України: структура та динаміка // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С. 242-243.
 • Онуфрієнко Н.Л., Шепель Г.А. Причини міжнародної трудової міграції українців // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.244-246.

2018 рік

 • Онуфрієнко Н.Л. Вдосконалення моделі виробництва з метою оцінки рівня технічного розвитку підприємства // Збірник матеріалів XIV Міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості і освіті» (4-7 червня 2018 року, Варна, Болгарія) в 2-х томах. – Дніпро-Варна: НМетАУ,2018, ІнІФН,2018, ТУ-Варна,2018, Хохлова Т.С., 2018. Том 1. С. 377-381.
 • Онуфрієнко Н.Л., Булачок І.І., Ярова А.В. Використання комп’ютерних програм при викладанні дисципліни «Організація, планування та управління промисловим виробництвом» // Збірник матеріалів XIV Міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості і освіті» (4-7 червня 2018 року, Варна, Болгарія) в 2-х томах. – Дніпро-Варна: НМетАУ,2018, ІнІФН,2018, ТУ-Варна,2018, Хохлова Т. С., 2018. Том 2. С. 309-314.
 • Онуфрієнко Н.Л. Напрями розвитку міжнародної торгівлі та експорту продукції українських підприємств в сучасних економічних умовах // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2018 року). Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2018. С.112-114.
 • Онуфрієнко Н.Л. Сучасні тенденції зовнішньої торгівлі України // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик(відпов. Ред.) Електрон. Дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. Опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С. 751-753.
 • Онуфрієнко Н.Л., Таранцов М.А. Переваги впровадження ERP-систем на промисловому підприємстві // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик(відпов. Ред.) Електрон. Дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. Опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С. 732-733.
 • Онуфрієнко Н.Л., Федько А.О. Блокчейн як основа цифрової економіки // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик(відпов. Ред.) Електрон. Дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. Опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С. 734.
 • Онуфрієнко Н.Л., Рудьковський О.Р. Перспективи впровадження кріптовалюти як платіжного засобу в сучасному економічному просторі // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик(відпов. Ред.) Електрон. Дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. Опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С. 735-736.
 • Онуфрієнко Н.Л., Романюта М.М. Перспективи розвитку електронної комерції в Україні // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик(відпов. Ред.) Електрон. Дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. Опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С. 737-738.
 • Онуфрієнко Н.Л., Мазур Д.С. Перспективи розвитку віртуальних банків // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик(відпов. Ред.) Електрон. Дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. Опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.725-726.
 • Онуфрієнко Н.Л., Тимошенко В.С. Проблеми та перспективи розвитку ІТ-аутсорсингу // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик(відпов. Ред.) Електрон. Дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. Опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С. 728-729.
 • Онуфрієнко Н.Л., Олешко О.М. Переваги використання SWIFT-переказів при здійсненні фінансових операцій // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик(відпов. Ред.) Електрон. Дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. Опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.727.
 • Онуфрієнко Н.Л., Чиж С.Ю. Впровадження системи Інтернет речей в виробничій сектор економіки // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик(відпов. Ред.) Електрон. Дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. Опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С. 730-731.
 

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота відділу освіти Шевченківської райадміністрації за вагомий внесок у розвиток освіти, 2003
 • Подяка ректора ЗНТУ за високий рівень наукового керівництва з підготовки наукової роботи 1 місце університетского конкурсу на кращу студентську наукову роботу, 2003
 • Диплом Запорізької обласної держадміністрації науковому керівнику переможця обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки, 2004
 • Грамота Запорізького національного технічного університету за активну профспілкову роботу на факультеті і з нагоди 113-річчя ЗНТУ, 2013
 • Грамота Запорізького національного технічного університету за вагомий особистий внесок в проведенні профспілкової роботи, активну громадську позицію та плідну працю в університеті, 2014
 • Грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну і наукову роботу, активну позицію у громадському житті університету, 2018
 • Грамота Запорізького національного технічного університету за активну профспілкову роботу на кафедрі та факультеті, 2018
 • Грамота Запорізького національного технічного університету за багаторічну сумлінну трудову діяльність, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, активну позицію у громадському житті університету, 2018
 • Грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, 2019
 • Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України за активну громадську позицію, багаторічну плідну працю, значний особистий внесок у соціально-економічний захист членів профспілки та з нагоди 120 річчя заснування закладу (Постанова Президії № П-І-2 від 16.09.2020)

Додаткове навчання:

 • 31.03-20.04.2021 р., курс тренінгів "Як запустити кейс-клуб", що проведено в рамках Проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України", сертифікат.
 • 27-28 квітня 2021 р., освітній курс "Як швидко робити привабливі презентації", що проведено в рамках Проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України", сертифікат.
 • Червень 2020 р. участь у вебінарах Clarivate, Web of Science "Профіль установи у Web of Science: створення, корегування, використання", "Можливості аналітичного інструменту InCites", "Публікації в міжнародних виданнях", "Що нам готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection", "Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection", сертифікат.
 • Грудень 2020 р. участь в заході з підвищення кваліфікаціїнауково-педагогічних працівників ЗВО "Освітній десант. Онлайн" (6 годин) 13 грудня 2020 р., сертифікат №ОД-100/2020.
 

Підвищення кваліфікації (стажування):

 • СП ЛТД “Січ”, термін листопад – грудень 2008 року, в обсязі 86 годин, звіт про стажування затверджений на засіданні кафедри економіки та організації виробництва (протокол № 6 від 02.02.2009 р.).
 • Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, термін з 15.12.2015 – 15.01.2016 р., звіт про проходження підвищення кваліфікації (стажування) затверджений на засіданні кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (протокол № 8 від 25.01.2016 р.).
 • Технічний університет м. Варна, Болгарія, термін 1.06.2018 - 10.06.2018 р., кількість годин підвищення кваліфікації — 120 годин (4 кредити ЄКТС), (сертифікат V18/020).
 • Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації, Україна (CEASC), Університет Суспільних Наук, м. Лодзь, Польща (Uczelnie Nauk Spolecznych w Lodzi (UNS)), Theological Institute TF Catholical University in Ruzomberak in Spisska Kapitula, термін 29.10.2020-02.12.2020 р., кількість годин підвищення кваліфікації — 180 годин (6 кредитів ЄКТС), ((Dyplom ukonczenia podyplomowego stazu miedzynarodowego) №2020/12/1680, Certificate mobility Reg.No.: KSE/677/2020 (02/12/2020 Spisske Podhradie).

Рік початку діяльності в університеті: 2002.

Мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: 69063, вул. Жуковського,64
аудиторія (кабінет): а.281
тел.: 061-7698579
e-mail: nonufr@gmail.com
URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=1173