Ви є тут

Головна

Науково-дослідні роботи викладачів

Звіт по НДР викладачів на кафедрі ТПП знаходиться за посиланням  http://www.zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/staty_tpp_2017-2019.docx

Кафедра теорії та практики перекладу є дуже молодою кафедрою, але, незважаючи на це, вона має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. В першу чергу на кафедрі надається увага найбільш актуальним питанням, пов’язаним з розвитком перекладацьких наук.

На кафедрі теорії та практики перекладу виконувались держбюджетні та держрозрахункові науково-дослідні роботи за такими темами:

  • Держбюджетна тема ДБ "Переклад як засіб міжкультурної комунікації" (іноземні мови, рішення кафедри технічного перекладу, протокол №5 від 9.06.2006, тривалість 2006-2009 р.р.); науковий керівник – к. філол. н., доц. Костенко Г. М.;
  • Держбюджетна тема ДБ "Жанрово-стилістична проблема перекладу" (іноземні мови, рішення кафедри технічного перекладу, протокол № 8 від 20.04.2011, тривалість 2010-2011 р. р.);
  • Держбюджетна тема ДБ "Стилістичні та прагматичні особливості іншомовного дискурсу та їх збереження при перекладі"(іноземні мови, рішення кафедри технічного перекладу, протокол № 7 від 21.04.2012, тривалість 2012-2013 р. р.);
  • Держбюджетна тема ДБ "Прагматичні особливості перекладу іншомовного дискурсу на прикладі науково-технічних текстів"(іноземні мови, рішення кафедри технічного перекладу, протокол № 5 від 20.05.2014, тривалість 2014-2015 р. р.);
  • Держбюджетна тема ДБ "Прагматична адаптація тексту перекладу  науково-технічної літератури"(іноземні мови, рішення кафедри технічного перекладу, протокол № 2 від 20.01.2015, тривалість 2015-2016 р. р.);

Виконавці: Приходько А.М. д.ф.н., професор, зав.каф.; Волошук В.І. к. філол.н, доц., Кузнєцова І.В. к. філол.н, доц., Кущ Є.О. к. філол.н, доц., Підгорна А.Б. к. філол.н, доц., Костенко Г.М. к.філол.н, доц., Хавкіна О.О. к.філол.н, доц., Говтвяниця Н.Ю. к. філол.н, доц., Лазебна Н.В. к. філол.н, доц., Тарасенко К.В. к. філол.н, доц., Гура Н.О. к.філол.н, доц., Серга Н.В. ст.викладач,  Бережна О.О. ст.викладач,  Кулабнева О.А. викладач, Правда Н.А. викладач, Лут К.А. викладач,  Четвертак Є.О. асистент, Кузнецова М.О. ст. викладач.

 

Наукова новизна роботи визначається поставленими завданнями і полягає в тому, що в роботі побудовано цілісну концепцію перекладацької адаптації як однієї з ключових стратегій сучасного перекладознавства; розроблено і введено в науковий дискурс понятійний апарат перекладацької адаптації із наданням визначення поняттям «перекладацька адаптація», адаптивний потенціал тексту або дискурсу, адаптивні стратегії перекладу українського тексту іноземною мовою; окреслено класифікацію видів адаптації, умов застосування перекладацької адаптації та запропоновано класифікацію адаптивних перекладацьких засобів; комплексно розглянуто лінгвокультурологічні й методологічні засади застосування перекладацької адаптації до прагматичних текстів; установлено ієрархію структурно-типологічних, функціональних, когнітивних, компаративних та адекватно-варіантного (трансформаційного) методів аналізу тексту, дискурсу на основі системного підходу до вивчення поняття «адаптація»; запропоновано визначення прагматичного тексту як тексту впливу й окреслено парадигму прагматичних типів текстів; обґрунтовано вибір прагматичних типів текстів наукового, технічного та політичного дискурсів, які відносяться до найбільш авторитетних масово зорієнтованих дискурсів; виявлено конвергентні та дивергентні ознаки лінгвокультурологічних моделей прагматичних типів текстів релевантні для теорії та практики перекладу; запропоновано адаптивні перекладацькі моделі аналізованих прагматичних текстів.

Теоретична значущість наукових результатів визначається тим, що в теорії й практиці перекладу та міжкультурній комунікації розроблено концепцію перекладацької адаптації. Наша концепція стане в нагоді не лише перекладачам-практикам, а й критикам перекладу, оскільки вона дозволяє встановити чіткі межі застосування до тексту власне перекладацьких і адаптивних стратегій з урахуванням ступеню прагматичного потенціалу тексту й прогнозованої реакції цільової аудиторії. Концептуальна основа пропонованої роботи, комплексна методика й результати дослідження можуть бути використані в подальших теоретичних розробках проблематики перекладознавчої компаративістики, в дослідженнях когнітивного та прагматичного аспектів перекладу.

Цінність результатів для навчального процесу. За останній час, під час роботи зі студентами економічних та технічних спеціальностей, ми бачимо що виникають певні труднощі при перекладі українських наукових текстів іноземною мовою та написанні рефератів, статей, курсових та дипломних робіт. Тому на основі результатів цього наукового дослідження будуть створені курси лекцій по теорії та практики перекладу, які допоможуть студентам під час написання ціх робіт, а також у науковій роботі викладачів та студентів.