Ви є тут

Головна

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ТПП У НДРС У 2019 н.р.

КОНФЕРЕНЦІЇ

Щорічно міжвузівська конференція ЗНУ РІЗДВЯНІ ЧИТАННЯ (6 грудня 2019)

1. Мартинова Марія Романівна (ГФ-319м) «Особливості передачі авторського стилю Ред’ярда Кіплінга в збірці «Книга Джунглів»» (наук. кер.: к.філол.н., доц. Костенко Г.М.) 2. Горбунова А.С. (ГФ-328) «Ромео та Джульєтта» В. Шекспіра в музиці: специфіка інтермедіального діалогу» (наук. кер.: к.філол.н., доц. Тарасенко К.В.) 3. Павленко М.В. (ГФ-318) «Стратегії популяризації Вільяма Шекспіра у молодіжному середовищі» (наук. кер.: к.філол.н., доц. Тарасенко К.В.) 4. Матюхін А. (ГФз-319м) Екстралінгвістичні особливості сучасного знайомства (на прикладі серіалу «Секс та місто») (наук. кер.: к.філол.н., доц. Кузнецова І.В.) 5. Артеменкова О.К. (ГФ-319м) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З КОМПОНЕНТОМ «ПТАХ» 6. Анисимова В. (ГФ-319м) ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИСЛІВ’ЇВ З ГЕНДЕРНИМ КОМПОНЕНТОМ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 7. Мельнічук А.О. (ГФ-319м) Звуковідтворююча лексика як спосіб створення емоційної насиченості тексту романах Дена Брауна «Янголи та демони» і «Код да Вінчі» 8. Є.І. Гутарєва (ГФ-317) Мовна та культурна адаптація рекламних повідомлень компанії Coca-Cola відповідно до цільової аудиторії (наук.кер.: к.філол.н., доц. К.А.Лут ) Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Одеса, 25-26 січня) Лисенко А.І. Філософсько-моральний підтекст творів А.Мердок (наук. кер.: канд. філол. н., доц. Лут К. А.)

ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА, ТЕКСТОЛОГІЇ І ДИСКУРСОЛОГІЇ» Запоріжжя, 5 квітня 2019 р.

ВОЛЕНКО К. В. Інформаційно-пошукова компетенція перекладача у дослідженні англомовних термінів-телескопізмів інтернет галузі КАЛАШНІК А. А. Стилістичні особливості англомовних текстів інноваційних технологій АНИСИМОВА В. О. Жанри англомовного наукового дискурсу ГУДИМ О. С. Особливості інтернет-дискурсу у світлі комунікативної лінгвістики КОМАР О. М. Інтердискурсивність як об’єкт лінгвістичних досліджень НЕБОГА А. А. Специфіка національної мовної картини світу в лінгвокультурологічній моделі перекладу СИДОРЕНКО А. І. Стратегії і тактики англомовного медичного дискурсу АРТЕМЕНКОВА О. К. Поповнення англійської електротехнічної термінології за рахунок запозичень БУРЯК К. М. Англійська зооморфна метафора в мовній картині світу БЛАКИТА І. О. Відтворення полілогічності вертикального контексту у мові перекладу (на матеріалі перекладу повісті О. Кобилянської «В неділю рано зілля копала») РУБАН В. М. Етнонім vs. етнофобізм НІКУЛІНА Г. В. Кореляція американського та британського варіантів англійської мови: соціолінгвальний аспект ПАСІЧНИК К. С. Прагматичні функції перекладу назв кінострічок ПОДЛЄСНА А. В. Особливості перекладу назв англомовних фільмів українською мовою СТАРЕНКОВА Г. О. Англійські фразеологізми лексико-семантичного поля «наука» та їх переклад українською мовою АНДРІЄНКО К. В. Особливості перекладу фахових текстів БІЛЯЄВА К. В. Способи перекладу англомовних термінів галузі електротехніки ВЕЛЬМОЖКО К. Г. Способи перекладу англомовних термінів галузі радіотехніки ГОРБУНОВА І. С. IT-переклад: специфіка та труднощі ЖЕРЕБЦОВ О. О. Особливості перекладу англійських термінів футбольної сфери ЖИГУЛІН В. В. Особливості перекладу англійських телескопічних одиниць КОРОСТОВЕЦЬ М. Г. Ідеографічні синоніми як одна з перекладацьких проблем КРАШЕВСЬКА І. В. «Динамізм» гандболу при перекладі німецькомовних текстів засобів масової інформації КУДЛАЙ Т. С. Переклад фразеологізмів в текстах галузі мистецтвознавства ЛАДАНОВА М. В. Особливості перекладу абревіатур в текстах галузі радіотехніки ЛЕПЕТЧЕНКО А. Г. Переклад термінів-словосполучень у галузі електротехніки НЕДОТОПА М. В. Особливості перекладу текстів рекламної галузі ОВЧИННИКОВА К. В. Специфіка термінів фотографії в технічному перекладі ПАВЛЕНКО Є. М. IT-переклад vs. науково-технічний переклад ПОРТНА А. А. Специфіка перекладу складених термінів СІМАГІНА А. К. Терміни у мові художньої прози СКИРТА А. А. Вторинна номінація при перекладі англомовних юридичних термінів СТРЕЛКОВСЬКА Е. В. Роль скорочень в англомовних наукових текстах ТРИГУБ А. Ю. Переклад багатокомпонентних термінів галузі радіотехніки УХАНЬ О. О. Специфіка семантики терміна в технічному перекладі АРТЮХ М. В. Структурні особливості англомовних термінів галузі радіотехніки КОЗАК Г. В. Структурно-типологічні особливості німецьких складних прикметників КОРІНЬ К. І. Суфіксально-префіксальний спосіб термінотворення МАКАРЕНКО А. В. Специфіка відтворення англомовних термінів галузі психології засобами української мови МЄЛАЙ Д. О. Специфіка перекладу неологізмів сфери IT-технологій ПРОКОПЕНКО О. С. Інтернаціоналізми та фальшиві друзі перекладача у сфері офісного приладдя СОКОЛ І. О. Лексико-семантичні групи медичних термінів в анотаціях ТИЧИНА Л. М. Англійські метафоричні терміни музичної терміносистеми ФЕСЕЧКО Д. М. Структурні особливості англомовної термінології галузі електротехніки АНДРЕЙЧИКОВА М. М. Еволюція образу Лорелеї в художній літературі БІЛОУСОВА Е. С. Багатозначність авторської позиції Дж. Конрада у повісті «Серце пітьми» ГАЛАХОВА М. О. Втілення типових німецьких рис у головних героях роману Даніеля Кельмана «Обмірювання світу» ДЕРКАЧОВА А. О. Специфіка науково-фантастичних оповідань Герберта Веллса ДИКОВА А. В. Постмодерністська складова роману Дж. Фаулза «Колекціонер» ДОНІНА А. О. Образ митця у романі Т. Манна «Доктор Фаустус» ДОЦЕНКО Д. С. Кіноверсії п'єси «Ідеальний чоловік» О. Уайлда ЗЕЛИНСЬКА Р. К. Способи створення фентезійної складової в циклі романів Дж. Р. Р. Мартіна «Пісня льоду та полум’я» КВЯТКОВСЬКИЙ Р. В. Специфіка репрезентації естетичних поглядів О. Вайлда у романі «Портрет Доріана Грея» КОРОЛЬОВА А. О. Традиції та новаторство у романі Емілії Бронте «Буремний перевал» ЛЕПЕТЧЕНКО А. Г. Риси роману-антиутопії у творі «451 градус за Фаренгейтом» МАКСИМОВСЬКА А. Р. Жанрово-стилістична своєрідність оповідань Джека Лондона МЕЛЬНІЧУК А. О. Терміни як стилетвірний елемент в романах Д. Брауна «Янголи і демони» та «Код да Вінчі» МОІСЕЄНКО О. А. Жанрові кліше в романі Дж. Р. Р. Мартіна «A Game of Thrones» СКОРІНА С. Д. Роман А. Мельничука «Що сказано» як зображення долі України ШИНКАРЕНКО А. О. Образ сильної жінки у романі Дж. Р. Р. Мартіна «A Game of Thrones»

Конференція «Тиждень науки-2019»

1. Телескопія як спосіб утворення комп’ютерної лексики у сучасній англійській мові Доповідач – студ. гр. ГФ-325 О. К. АРТЕМЕНКОВА Автори – доц. О. М. БОНДАРЕНКО, студ. гр. ГФ-325 О. К. АРТЕМЕНКОВА 2. Інтерсеміотичний аналіз англомовного веб-коміксу як мультимодального тексту Доповідач – студ. гр. ГФ-314м Є. С. БАБАК Автори – доц. М. О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФ-314м Є. С. БАБАК 3. Роль англомовних запозичень у французькій мові Доповідач – студ. гр. ГФ-318 Є. А. ГУТАРЄВА Автори – доц. К. А. ЛУТ, студ. гр. ГФ-318 Є. А. ГУТАРЄВА 4. Anthropomorphic metaphors as stylistic means of innovative technologies discourse Доповідач – студ. гр. ГФ-314м А. А. КАЛАШНІК Автори – доц. Н. В. ЛАЗЕБНА, студ. гр. ГФ-314м А. А. КАЛАШНІК 5. Словотвірні моделі складних прикметників терміносистеми машинобудування Доповідач – студ. гр. ГФ-314м Г. В. КОЗАК Автори – доц. Н. П. ГУРА, студ. гр. ГФ-314м Г. В. КОЗАК 6. Порівняння категорії рекламного дискурсу та рекламного тексту Доповідач – студ. гр. ГФ-314м О. М. КОМАР Автори – доц. Є. О. ЧЕТВЕРТАК, студ. гр. ГФ-314м О. М. КОМАР 7. Труднощі перекладу ідеографічних синонімів Доповідач – студ. гр. ГФ-327 М. Г. КОРОСТОВЕЦЬ Автори – доц. О. М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФ-327 М. Г. КОРОСТОВЕЦЬ 8. Лінгвостилістичні особливості англомовних текстів галузі гандболу Доповідач – студ. гр. ГФ-315 І. В. КРАШЕВСЬКА Автори – доц. М. О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФ-315 І. В. КРАШЕВСЬКА 9. Особливості перекладу текстів галузі мистецтвознавства Доповідач – студ. гр. ГФ-314м Т. С. КУДЛАЙ Автори – доц. К. В. ТАРАСЕНКО, студ. гр. ГФ-314м Т. С. КУДЛАЙ 10. Проблема перекладу термінів у світлі теорії еквівалентності Доповідач – студ. гр. ГФз-314м А. В. МАКАРЕНКО Автори – доц. М. О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФз-314м А. В. МАКАРЕНКО 11. Англомовні IT-неологізми та їх відтворення українською мовою Доповідач – студ. гр. ГФ-327 Д. О. МЄЛАЙ Автори – доц. О. М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФ-327 Д. О. МЄЛАЙ 12. Поняття «рекламний текст» в світлі сучасних наукових інтерпретацій Доповідач – студ. гр. ГФ-314м М. В. НЕДОТОПА Автори – доц. К. В. ТАРАСЕНКО, студ. гр. ГФ-314м М. В. НЕДОТОПА 13. Досягнення еквівалентності при перекладі англомовних назв кінострічок Доповідач – студ. гр. ГФ-314м К. С. ПАСІЧНИК Автори – доц. Є. О. ЧЕТВЕРТАК, студ. гр. ГФ-314м К. С. ПАСІЧНИК 14. Класифікація фразеологізмів Доповідач – студ. гр. ГФз-314м М. О. ПОДОЛЯКІНА Автори – доц. Е. О. КУЩ, студ. гр. ГФз-314м М. О. ПОДОЛЯКІНА 15. Проблема перекладу інтернаціоналізмів та фальшивих друзів перекладача (на матеріалі термінології офісного приладдя) Доповідач – студ. гр. ГФ-327 О. С. ПРОКОПЕНКО Автори – доц. О. М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФ-327 О. С. ПРОКОПЕНКО 16. Ономасіологічні характеристики етнонімічних назв Доповідач – студ. гр. ГФ-314м В. С. РУБАН Автори – доц. Е. О. КУЩ, студ. гр. ГФ-314м В. С. РУБАН 17. Stylistic features of the modern media texts Доповідач – студ. гр. ГФз-314м А. І. СИДОРЕНКО Автори – доц. Н. В. ЛАЗЕБНА, студ. гр. ГФз-314м А. І. СИДОРЕНКО 18. Особливості перекладу термінологічних одиниць у художніх текстах Доповідач – студ. гр. ГФ-314м А. К. Сімагіна Автори – доц. Г. М. КОСТЕНКО, студ. гр. ГФ-314м А. К. Сімагіна 19. Процес метафоризації у німецькій медичній термінології анотацій Доповідач – студ. гр. ГФ-314м І. О. СОКОЛ Автори – проф. В. І. ВОЛОШУК, студ. гр. ГФ-314м І. О. СОКОЛ 20. Специфіка відтворення англомовних фразеологізмів семантичного поля «наука» українською мовою Доповідач – студ. гр. ГФ-317 Г. О. СТАРЕНКОВА Автори – доц. О. М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФ-317 Г. О. СТАРЕНКОВА 21. Прагматика англомовних рекламних текстів бренду Apple Доповідач – студ. гр. ГФз-314м А. І. ТАРАСЕНКО Автори – доц. Н. В. ЛАЗЕБНА, студ. гр. ГФз-314м А. І. ТАРАСЕНКО 22. Труднощі перекладу музичних термінів та шляхи їх подолання Доповідач – студ. гр. ГФз-314м Л. М. ТИЧИНА Автори – доц. О. М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФз-314м Л. М. ТИЧИНА 23. The role of the press Доповідач – студ. гр. ГФ-215 Ю. М. КУЗЬМЕНКО Автори – викл. О. А. КУЛАБНЄВА, студ. гр. ГФ-215 Ю. М. КУЗЬМЕНКО 24. Особливості перекладу телескопічних одиниць у сфері інтернет-спілкування Доповідач – студ. гр. ГФ-314м К. В. ВОЛЕНКО Автори – доц. Г. М. ЛЕЩЕНКО, студ. гр. ГФ-314м К. В. ВОЛЕНКО 25. Особливості перекладу англійської зооморфної метафори Доповідач – студ. гр. ГФз-314м К. М. БУРЯК Автори – доц. І. В. КУЗНЄЦОВА, студ. гр. ГФз-314м К. М. БУРЯК 26. Метафора як прояв вторинної номінації при перекладі англомовних юридичних текстів Доповідач – студ. гр. ГФз-314м А. А. СКИРТА Автори – доц. І. В. КУЗНЄЦОВА, студ. гр. ГФз-314м А. А. СКИРТА 27. International labour migration as a factor of socio-economic development Доповідач – студ. гр. ГФ-217 Є. В. КОВАЛЕНКО Автори – викл. О. А. КУЛАБНЄВА, студ. гр. ГФ-217 Є. В. КОВАЛЕНКО 28. Advertising: History, influence of the economy, positive and negative sides Доповідач – студ. гр. ГФ-217 О. Г. МЄДВЄДЬ Автори – викл. О. А. КУЛАБНЄВА, студ. гр. ГФ-217 О. Г. МЄДВЄДЬ 29. Synergetic effect of TNC restructuring and its influence on international business in a global economy Доповідач – студ. гр. ГФ-217 Р. А. МЕЛЕЩЕНКО Автори – викл. О. А. КУЛАБНЄВА, студ. гр. ГФ-217 Р. А. МЕЛЕЩЕНКО 30. Мовленнєві стратегії ввічливості у дискурсі англомовних інтернет-форумів Доповідач – студ. гр. ГФ-314м О. С. ГУДИМ Автори – доц. Г. М. КОСТЕНКО, студ. гр. ГФ-314м О. С. ГУДИМ

ХI Міжнародної наукової конференції

“Іноземна філологія у ХХІ столітті” 1-2 ЛИСТОПАДА_2019 РОКУ (Запорізький національний університет)

1. Воленко К. Особливості перекладу телескопійних одиниць у сфері Інтернет-спілкування 2. Блакита І.О. Оcобливоcтi пeрeдaчi eлeмeнтiв вeртикaльного контeкcту мовою пeрeклaду (нa мaтeрiaлi пeрeклaду повicтi О. Кобилянcької «В нeдiлю рaно зiлля копaлa») 3. Мельничук А.О. СИНТАКСИЧНО-СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ КОМПОЗИЦІЇ МОВНИХ ВІДРІЗКІВ В РОМАНА Д. БРАУНА «ЯНГОЛИ ТА ДЕМОНИ» ТА «КОД ДА ВІНЧІ» 4. Досанова А. Технонім у фразеологічній системі сучасної англійської мови ПУБЛІКАЦІЇ Статті 1. Лазебна Н. В., Тарасенко А. І. Англомовні тексти бренду Apple: лінгвопрагматичний аспект // Південний архів (філологічні науки). Херсон, 2018. №76. С. 75-77. 2. Лазебна Н.В., Сидоренко А. І. Маркетинг англомовних медичних блогів: вплив на реципієнта та труднощі перекладу // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. Одеса, 2018. – Т. 2, № 36. – С. 134-136. 3. Лазебна, Н.В., Калашнік, А.А. Англомовний інтегрований нанодискурс: термінологічна реалізація стратегій [Текст] / Н.В. Лазебна, А.А. Калашнік, ст. гр. ГФ-318 // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Київ, 2019. − Т. 30., № 3. − С. 133-136. Index Copernicus. 4. Лещенко Г.А., Воленко К. (Подана до друку, прийнята. Фахова) 5. Лещенко Г.А., Блакита І.О. Оcобливоcтi пeрeдaчi eлeмeнтiв вeртикaльного контeкcту мовою пeрeклaду (нa мaтeрiaлi пeрeклaду повicтi О. Кобилянcької «В нeдiлю рaно зiлля копaлa») // Нова філологія. № 76. (Подана до друку, прийнята. Фахова) 6. Кузнєцова, І.В. Особливості вживання англомовних зоонімів cat та dog в науковій літературі [Текст] / І.В. Кузнєцова, К.М. Буряк // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. ‒ Одесса, 2019. ‒ Вип. 38, том 3. ‒ С. 33–37. 7. Кузнєцова І.В. Метафора як засіб утворення англомовних юридичних термінів під час вторинної номінації [Текст] / І.В. Кузнєцова, А. А. Скирта // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. ‒ Одесса, 2019. ‒ Вип. 40, том 2. ‒ С. 76–80. 8. Мельничук А.О. СИНТАКСИЧНО-СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ КОМПОЗИЦІЇ МОВНИХ ВІДРІЗКІВ В РОМАНА Д. БРАУНА «ЯНГОЛИ ТА ДЕМОНИ» ТА «КОД ДА ВІНЧІ» // Нова філологія. № 76. (Подана до друку, прийнята. Фахова) 9. Досанова А. ТЕХНОНІМ У ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ // Нова філологія. № 76. (Подана до друку, прийнята. Фахова) 10. Гура Н. П., Козак Г. В. Структурно-морфологічні особливості складних німецьких прикметників (на матеріалі машинобудівної галузі) / Н.П. Гура, Г.В. Козак // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса : МГУ, 2019. – Вип. 39. – Т. 2. – С. 20 – 22. Тези Лисенко А.І. Філософсько-моральний підтекст творів А. Мердок // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 25-26 січня 2019 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. Ч.1. С. 52-55.

Різдвяні читання

1. Скорина София. (ЗНТУ) «Міфопоетика роману Аскольда Мельничука "Що сказано"» (наук. кер.: к.філол.н., доц. Костенко Г.М.) 2. Гутарєва Є.А. (ЗНТУ) «Мовна та культурна адаптація рекламних повідомлень компанії Coca-Cola відповідно до цільової аудиторії» (наук. кер.: канд. філол. н., доц. Лут К. А.) ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА, ТЕКСТОЛОГІЇ І ДИСКУРСОЛОГІЇ» Запоріжжя, 5 квітня 2019 р. (див. вище - 60) Тиждень науки (див. конф. вище – 30)

Конкурси студентських наукових робіт Вузівський (2019-2020 н.р.)

1. Андрейчинкова М.М., ГФ-316 наукова робота за темою: «Еволюція (трансформація) образу Лорелеї в поетичних творах різних епох» Волошук В.І..: робота є спробою вивчення відомого образу Лорелеї в поетичних творах різних епох, як новаторський, але водночас традиційний літературний витвір, як унікальне й цілісне явище, що значно відрізняється від попередніх традицій. 2. Галахова М.О. ГФ-316 наукова робота за темою: «Пошуки німецької ідентичності на матеріалі роману Д. Кельмана «Обмірювання світу»» Гура Н.П.: досліджується тема національної ідентичності в постмодерній літературі початку ХХІ століття на матеріалі роману Д. Кельман «Обмірювання світу». 3. Доніна А.О. ГФ-316 наукова робота за темою: «Ообраз митця у романы Т. Мана «ДОКТОР ФАУСТУС»» Лут К.А.: Роботу присвячено вивченню образу митця в певних політичних умовах. Дослідження представляє собою спробу самостійного аналізу особливостей стилю Т.Манна, а також виявлення ролі музики та митця у певному соціально-історичному контексті. Актуальність та новизна роботи полягає у необхідності глибокого вивчення роману «Доктор Фаустус» з точки зору його жанрової специфіки та дослідження ролі музики та мистецтва в романі для виявлення новаторського характеру погляду письменника на життя та мистецтво. 4. Деркачова А.О. ГФ-316 наукова робота за темою: «Людина і світ в оповіданнях Г. Веллса» Лут К.А.: Роботу присвячено аналізу оповідань Г. Веллса з метою визначити роль, яку в них відіграють людина та світ. У роботі виявляється основне коло філософських та соціальних проблем, порушених у творчості письменника, визначається специфіка жанру оповідання як форми, в якій втілено ідеї письменника, пов’язані з цими проблемами, досліджуються способи взаємодії людини, суспільства та світу на сторінках оповідань різної жанрової спрямованості. 5. Білоусова Е. С. ГФ-316 наукова робота за темою: «Багатозначність авторської позиції Дж. Конрада у повісті «Серце пітьми»» Лут К.А.: У роботі проводиться аналіз повісті Дж. Конрада «Серце пітьми», виявляються чинники, що вплинули на формування світогляду письменника, досліджуються автобіографічні риси повісті «Серце пітьми» і розглядаються центральні метафори «Темряви» та «Світла», що проходять наскрізним лейтмотивом у творі. 6. Скоріна С.Д. ГФ-316 наукова робота за темою: «Нове прочитання української історії в романі А. Мельничука «Що сказано»» Костенко Г.М.: Робота присвячена дослідженню питань функціонування в романі Аскольда Мельничука «Що сказано» різних типів художнього мислення, які створювалися на основі української літературної традиції та вплинули на міфопоетичну свідомість твору та питання самоідентифікації української діаспори. РЕЗУЛЬТАТИ Вузівського етапу 2019-2020 н.р.: 1 місце – Галахова М.О. (ГФ-316), наукова робота за темою: «Пошуки німецької ідентичності на матеріалі роману Д. Кельмана «Обмірювання світу»» (наук.кер. – Гура Н.П.) – Скоріна С.Д. (ГФ-316), наукова робота за темою: «Нове прочитання української історії в романі А. Мельничука «Що сказано»» (наук.кер. – Костенко Г.М.) 2 місце – Андрейчинкова М.М. (ГФ-316), наукова робота за темою: «Еволюція (трансформація) образу Лорелеї в поетичних творах різних епох» (наук.кер. – Волошук В.І.) – Деркачова А.О. (ГФ-316), наукова робота за темою: «Людина і світ в оповіданнях Г. Веллса» (наук.кер. – Лут К.А.)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

1. Корольова А.О., ГФ-315 наукова робота за темою: «Традиції та новаторство у романі Емілії Бронте «Буремний перевал»» (Костенко Г.М.) 2. Лисенко А.І., ГФ-315 наукова робота за темою: «Проблема морального вибору людини в абсурдному світі (на матеріалі роману А.Мердок «Втеча від чарівника»)» (Лут К.А.). 3. Фесечко Д.М., ГФ-315 наукова робота за темою: «Клуб Дюма» (Гура Н.П.) – Диплом III рівня

Студенти кафедри теорії та практики перекладу" пишуть курсові роботи за наступними напрямками:

  • Історія зарубіжної літератури. Тут розглядається творчість сучасних авторів та видатних письменників усіх епох, наприклад: «Сім готичних історій» К. Бліксен у світі тендерних досліджень» – науковий керівник Костенко Г. М.; «Урбаністичні мотиви поезії Еліота» – науковий керівник Кузнєцова І. В.; «Особливості художньої репрезентації теми ревнощів у сонет арії Шекспіра» – науковий керівник Торкут Н. М.; «Переосмислення ролі та місця жінки в творах Г. Флобера та В. Винниченка», »Зображення різних форс деградація розумної істоти в «Мандрах Гулів ера» Дж. Світа»» – науковий керівник Катиш Т. В.
  • Теорія англійської мови. Роботи пишуться з трьох основних дисциплін: «Теоретична фонетика» «Порівняльна лексикологія» «Теоретична граматика». Розглядаються актуальні питання сучасної англійської мови, наприклад: 1. «Гендерні особливості словникового складу англійської та української мов», «Категорія модальності в англійській мові» – науковий керівник Бережна О.О.;
  • Інтернаціоналізми та їх різновиди в англійській та українських мовах», «Конверсійний словотвір та його загальна характеристика» – науковий керівник Кущ Є.О. 3. «Практика перекладу науково-технічної літератури».

Наукові роботи студентів охоплюють важливі питання сучасного перекладознавства, як то:

  • Дослідження структури опису винаходу в англомовному патенті і аналіз відмінностей правил опису винаходу в українській мові» – науковий керівник Дуйко Є.О.;
  • Особливості перекладу фразеологізмів», «Аналіз способів утворення еквівалентів термініві на матеріалі науково-технічних текстів» – науковий керівник Бережна О. О.;
  • Переклад англійських номінативних конструкцій», «Особливості перекладу багатокомпонентних термінів, аналіз перекладацьких рішень» – науковий керівник Кузнєцова І.В.

Студенти постійно приймають участь в наукових студентських конференціях. У 2008 році студентки Пантелєва М. з доповіддю «Гендерні дослідження як науковий підхід у вивченні поетики художнього твору» взяла участь у студентській конференції на базі Донецького національного університету, також отримала диплом лауреата обласного конкурсу обдарованої молоді у галузі «Філософія» У 2010 році Михайлютенко К.Ю зайняла 3 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Переклад» в місті Донецьк. У 2011 році Михайлютенко К.Ю зайняла 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Переклад» в місті Донецьк. Студентка Черневич А.О. - стипендіат програми Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива».