Ви є тут

Головна

Науково-дослідна робота кафедри «Журналістика» здійснюється відповідно до тематичного плану за напрямком 08015 «Розвиток національної журналістики: огляд традицій, аналіз викликів сучасності, прорахунок майбутніх перспектив»

З 2008 по 2021 рр. штатними викладачами кафедри видано 540 статей (з них 460 – у фахових виданнях), 8 монографій.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі конференцій різних рівнів. Важливим результатом наукової співпраці з університетами зарубіжних країн є публікації в закордонних виданнях та доповіді на міжнародних конференціях, що створює імідж як кафедри, так і університету (проф. В.Л. Погребна, доц. Пода О.Ю., доц. Хітрова Т.В., доц. Волинець Г.М., доц. Скуртул Г.С.).

Викладачі кафедри журналістики є авторами монографій, зокрема: «Соціальні комунікації: результати досліджень» (2013 р., Островська Н.В., колективна монографія); «Медіатрансформації: рік другий» (2015 р., Островська Н.В., колективна монографія), «Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти» (2016 р., Погребна В.Л., Пода О.Ю., Хітрова Т.В., Панченко С.А., Островська Н.В., Тонкіх І.Ю., Полєжаєв Ю.Г., колективна монографія); «Медіакультура в контексті міждисциплінарних досліджень» (2017 р., Островська Н.В., колективна монографія), «Особливості сучасного тревел-дискурсу» (2017 р., Полєжаєв Ю.Г., колективна монографія), "Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика" (2018 р., Скуртул Г.С., Хітрова Т.В., Панченко С.А., колективна монографія) та ін.

За 2013 – 2021 роки викладачами кафедри журналістики підготовлено та опубліковано навчальні посібники, методичні рекомендації та курси лекцій з усіх дисциплін, що забезпечуються кафедрою, зокрема навчальні посібники: Островська Н. В. Прикладні соціально-комунікаційні технології : навчальний посібник для студентів спеціальності «Журналістика». – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 110 с.; Пода О. Ю. Гендер і друковані ЗМІ : навчальний посібник для студентів спеціальності «Журналістика». – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 122 с.; Тонкіх І. Ю. Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті : навчальний посібник для студентів спеціальності «Журналістика». – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 130 с.; Скуртул Г. С. Агенційна журналістика : навчально-методичний посібник для студентів І курсу спеціальності  061 «Журналістика» / Г. С. Скуртул. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 122 с.; Волинець Г. М. Українська мова у професійному спілкуванні : навчально-методичний посібник для студентів І та ІІ курсів спеціальності 061 «Журналістика» / Г. М. Волинець. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 122 с.;  Історія зарубіжної журналістики : навчально-методичний посібник / Т. В. Хітрова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. ; Навчально-методичний посібник з дисципліни "Історія української журналістики" для студентів ІІІ курсу спеціальносіт 061 "Журналістика" / Укл. : С.А. Панченко. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 110 с. ; Газетно-журнальне виробництво: навчально-методичний посібник / К.В. Єськова. – Запоріжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 170 с.

Кафедра журналістики ЗНТУ є співорганізатором Міжрегіональної студентської конференції «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» (проводилась 14-15 травня 2015 р., 17-18 травня 2017 р., 16 травня 2019 р. в Інституті філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету), організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (9-10 квітня 2018 р., Запорізький національний технічний університет, 9-10 квітня 2020 р., НУ "Запорізька політехніка"). 

Участь у конференціях:

Міжвишівські наукові читання «Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми (до 105-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Михайла Давидовича Бернштейна)» (Запоріжжя, Запорізький національний університет, 25 лютого 2016 року)

Волинець Г.М. Функціональна парадигма використання нульсуфіксальних іменників у художній прозі (на матеріалі творів І. Багряного)

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі»  (Запоріжжя, Запорізький національний університет, 3-4 березня 2016 р.).

Волинець Г. М. Культурна проблематика на сторінках сучасних суспільно-політичних журналів
Островська Н. В. Специфіка досліджень соціальнокомунікаційних технологій
Пода О. Ю. Маніпуляції гендером в умовах інформаційної війни
Погребна В. Л.  Медіакомпетенція викладача вищого навчального закладу як наукова проблема
Хитрова Т.В. Інституційні джерела формування меморіального дискурсу в сучасних українських медіа
Тонкіх І. Ю. Особливості мультимедійного контенту інтернет-версії «Радіо Свобода»
Клименко Н.О. Портретно-біографічний дискурс у виданнях для батьків: жанровий аспект
Юферева О. В. Специфіка автопрезентації у тревел-блозі: наративний аспект
Панченко С. А. Розмовний формат у радіодискурсі України: перспективи розвитку

Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р.):

Тонкіх І. Ю. Особливості висвітлення спортивної тематики в інтернет-ЗМІ
Клименко Н. О. Текстотворчі особливості вибудовування зіркової біографії (на матеріалі журналу «Хорошие родители»)
Волинець Г. М. Візуальні форми сатири на економічні теми у часописі «Український тиждень»
Островська Н. В. Зміна формату програми як маніпуляційний інструмент політичних ток-шоу
Пода О. Ю. Чоловічі стереотипи: медійні і маркетингові практики
Погребна В. Л. Особливості формування жанрового контенту журналу «Натали»
Скуртул Г. С. Сучасні спеціалізовані ділові інформаційні агентства: український контекст
Хитрова Т.В. Семантичний простір радянського історичного медіанаративу
Юферева О. В. Основні ознаки тревел-блогу: міждисциплінарний аспект
Панченко С. А. Парадигма функціонування часопису «Слово і час» у журнальному дискурсі

Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти» (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 7 квітня 2016 року).

Пода О. Ю. Гендерний дискурс маніпулятивних технологій у мас-медіа

І Міжнародний симпозіум «Соціальні комунікаці: теорія і практика» (Київ, Київський палац дітей та юнацтва, 16 квітня 2016 р.).

Островська Н. В. Трешіміджеві технології в політичних ток-шоу на українському телебаченні

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного мас-медійного простору» 12-13 вересня 2016. – Херсон : Херсонський державний університет, 2016

Хітрова Т.В. Мнемотехніки у сучасному журналістському тексті

ІІ Міжнародна наукова конференція «Українські медіа в європейському інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи», 21–24 вересня 2016 р. – Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016.

Погребна В. Л. Комунікативна функція сатиричного дискурсу літературно-мистецького часопису «Дніпро»

Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» 6–7 жовтня 2016 р. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016

Погребна В. Л. Рецепція творчості Марка Вовчка в публіцистичному (критичному) дискурсі ІІ пол. ХІХ ст. Панченко С. А. Літературний та публіцистичний доробок П. Куліша на сторінках альманаху “Хата”
Скуртул Г. С. “Чесна праця, нескорена нація, вас вітає українська еміграція”: художнє осмислення переселення українців у прозі С. Жадана
Пода О. Ю. Образи історичних осіб на шпальтах українських журналів для жінок 1920–1930-х рр.
Волинець Г. М. Художні історичні екскурси в сучасних журналах для дітей

Міжнародна наукова конференція «Бестіарний код культури: традиція та сучасність», 7-8 жовтня 2016 р. – Херсон : Херсонський державний університет, 2016.

Погребная В. Л. Особенности использования зоологических уподоблений в романах Н.С. Лескова и Марка Вовчка

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку», 12–13 жовтня 2016 р. – Вінниця :  Вінницький державний педагогічний університетімені Михайла Коцюбинського, 2016.

Пода Олена Жіночий дискурс журналу «Крестьянка» періоду Другої світової війни
Волинець Галина Візуально-зображальні жанри в сучасних суспільно-політичних часописах («Корреспондент» та «Український тиждень»)
Скуртул Ганна Тенденції розвитку спеціалізованих інформаційних агентств у мережі інтернет: український контекст
Тонкіх Ірина. Види мультимедійних форматів на сайтах українських інтернет-ЗМІ / Ірина Тонкіх  

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року. – Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет

Погребна В. Л. Типологічні характеристики тревел-видання «Мир туризма»
Клименко Н. О. Бізнес-план екологічного бюлетеня ”ЦЕ У-Е”
Хітрова Т.В. Пам’ять як мнемічна технологія медіа

Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі», 5-6 квітня 2017 року. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017

Панченко С.А. Специфіка представлення діяльності органів місцевої влади у регіональних друкованих ЗМІ
Островська Н.В. Специфіка використання фреймінгу в новинах регіонального телебачення
Єськова К.В. Проблематика регіональних видань для жінок
Тонкіх І.Ю. Особливості використання мультимедіа на сайтах запорізьких інтернет-ЗМІ
Волинець Г.М. Карикатура в запорізькій пресі: проблемно-тематичний діапазон
Клименко Н. О. Політичний дискурс колумністики запорізької преси
Погребна В. Л. Культурно-мистецький контент регіонального телебачення
Хітрова Т.В. Медіатизація «пам’яті» як соціокомунікаційна проблема
Пода О.Ю. Гендерна концептосфера регіональних видань для чоловіків
Скуртул Г.С. Регіональне інформаційне агенство «Region news» : історія, сучасність, перспективи розвитку.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі» 5 квітня 2017 року. – Київ : Київським національний університет імені Тараса Шевченка, 2017.

Пода О. Ю. Гендерний дискурс війни і ЗМК в Україні: проблема трансляції й осмислення 

Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017», 18 – 21 квітня 2017 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.

Погребна В. Л.  Структурно-типологічні характеристики журналу «VIP club»
Волинець Г. М. Трансформація жанрово-тематичних та змістових концепцій у журналі «Малятко» протягом 1960-2017 рр.
Єськова К. В.  Дискурс розвитку видання «Cosmopolitan»
Панченко С. А. Публіцистика С. Петлюри у політичній комунікації 10-20-х рр. XXст.
Скуртул Г. С. Національні інформаційні агентства в соціальних мережах: особливості функціонування
Клименко Н. О. Портретне інтерв’ю як спроба моделювання іміджевої біографії (на матеріалі журналів для батьків)
Островська Н. В. Фреймінг як соціальнокомунікаційна технологія
Хітрова Т. В. Медійні ефекти медіатизованої пам’яті
Тонкіх І. Ю. Функції візуального контенту у журналістському блозі
Пода О. Ю. Образ жінки-воїна в національних медіа

Міжнародна наукова-практична конференція «Медіакультура та інформаційна безпека в Європі та світі: освіта, методологія медіадосліджень, практика» 12-14 жовтня 2017 року. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017.

Волинець Г.М. Сучасні методики проведення прикладних дисциплін: специфіка викладання курсу «Фотожурналістика».
Островська Н.В. Особливості українських проектів з фактчекінгу.
Погребна В.Л. Сучасні форми диверсифікації громадської думки.
Панченко С.А. Концепція успішної взаємодії ЗМІ та органів влади (на матеріалі регіональної преси).
Пода О.Ю. Візуальні гендерні практики в соціальних комунікаціях: від моделі Twiggy до моделей Plus Size.
Хітрова Т.В. Бібліометричне дослідження сучасних наукових репрезентацій «пам’яті»

Міжвишівські наукові читання « Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми до 80-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Віталя Федоровича Шевченка» 10 жовтня 2017 року . – Запоріжжя : ЗНУ, 2017.

Пода О.Ю. Героїня для читачки (на матеріалі прози українських жіночих журналів 1920-х – 1930-х рр.)
Погребна В.Л. Жінки-письменниці – сучасниці Т.Г.Шевченка (за матеріалами «Шевченківської енциклопедії»)
Скуртул Г.С. Номад/емігрант/експатріант: літературний герой у пошуках ідентичності (на прикладі роману А.Чапая « Понаїхали»
Волинець Г.М. Семантико-стилістичні особливості оказіональних абревіатур в счасному художньому тексті

Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2018», 16 – 20 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.

Погребна В.Л. Феміністичні акценти у публіцистиці М. Л. Михайлова
Волинець Г.М. Фотографія у часописі «Корреспондент»: жанрово-тематичні пріоритети
Скуртул Г.С. Безпека / небезпека у професійній діяльності журналіста (до проблем методики викладання курсу «Медіабезпека» в умовах російської збройної агресії проти України
Пода О.Ю. До історії українського жіночого журналу: робота з матеріалами архівів
Хітрова Т.В. Новітні ресурси медіа в репрезентації дискурсу пам’яті
Островська Н.В. Проблемні аспекти розвитку фактчекінгових проектів
Тонкіх І.Ю. Види візуального контенту в інтернет-медіа
Єськова К.В. Заголовки в тижневику «Теленеделя»: стилістика й дизайн
Панченко С.А. Ua: перший»: програмні стратегії та шляхи оптимізації структури

Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018

Погребна В.Л. Проблеми жіночої емансипації в російській критиці та публіцистиці 60-80-х років ХІХ ст.
Волинець Г. М. Візуалізація культурної проблематики на сторінках часопису «Український тиждень»
Єськова К.В. Реалізація ідеологічної функції журналістики в дитячих журналах України
Панченко С. А. Світоглядна публіцистика Ю. Андруховича як засіб формування національної концептосфери сучасності
Пода О.Ю. Від «Комунарки України» до «Колгоспниці України».
Скуртул Г.С. Новинні повідомлення інформаційних агентств: структурні закономірності
Тонкіх І.Ю. Види «сміттєвого» трафіку в інтерактивних сервісах інтернет-медіа
Хітрова Т.В. Напрями реалізації «новітньої» політики пам’яті в національному та міжнародному інформаційному просторі
Островська Н. В. Тенденції розвитку фактчекінгових проектів

VI Міжнародна наукова конференція «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення», 10 квітня 2018 року. – Бахмут: Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2018.

Погребна В.Л. Репрезентація особистості та творчості Жорж Санд у публіцистично-критичному доробку Є. І. Конраді 

ІІІ Міжнародний симпозіум «Соціальні комунікації: теорія і практика», 21 квітня 2018 р. – Київ: ВНЗ "Інститут реклами", 2018.

Островська Н. В., Єськова К. В. Особливості формату українських фактчекінгових  проектів

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення», Київ, 25 квітня 2018 р. – К. : Інститут журналістики, 2018.

Пода О., Пода Ю. Життя у форматі plus size

IV Міжнародна-науково-практична конференція "Журналістика, філологія, медіаосвіта", 4-5 жовтня 2018 р. Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Островська Н.В., Шарабура О.В. Бізнес- модель та структура Інтернет-порталу "Ukr.net"
Панченко С.А. Особливості розвитку громадського телерадіомовлення в регіонах України
Пода О.Ю. Чоловічі й жіночі журнали як "фабрика" гендерних стереотипів
Скуртул Г.С. Краудсорсинг у практиці українських інформаційних агенств
Хітрова Т.В. Візуальні технології запам'ятовування в сучасних медіа
Погребна В.Л. Гуманістична спрямованість публіцистики В.Г. Короленка
Тонкіх І.Ю. Особливості функціонування інтерактивних сервісів Інтернет-медіа: морально-етичний аспект
Волинець Г.М. Етнографічний фоторепортаж на сторінках тревел-видань: тенденції і перспективи жанру
Єськова К.В. Тенденції розвитку типології жіночих журналів

Всеукраїнська наукова конференція "Література й історія", 11-12 жовтня 2018 р. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2018 (Скуртул Г.С., Панченко С.А., Тонкіх І.Ю., Пода О.Ю., Еськова К.В., Погребна В.Л., Волинець Г.М.) 

Дванадцята Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Українська періодика: історія і сучасність" 30 листопада – 1 грудня 2018 р. – Львів: Національна наукова бібліотека імені В. Стефаника, 2018 (Пода О.Ю.)

Міжнародна науково-практична конференція "Засоби масової інформації в умовах інформаційно-психологічної і військової агресії Російської Федерації проти України", 1-2 березня 2019 р. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2019 (Пода О.Ю.)

Міжнародний сімпозіум "Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій", 19 березня 2019 року. – Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2019 (Островська Н.В., Пода О.Ю., Погребна В.Л., Панченко С.А., Волинець Г.М., Скуртул Г.С., Хітрова Т.В., Тонкіх І.Ю., Єськова К.В., Полєжаєв Ю.Г.)

Сьома міжнародна науково-методична конференція "Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку" (21 – 22 березня 2019 року). – Київ: Академія української преси, 2019 (Островська Н.В., Волинець Г.М.)

V Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Образ радянського: конструкція, міфологія, візуальні рамки", 4 - 5 квітня 2019 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (Хітрова Т.В.)

Міжнародний круглий стіл "Моделі гендерної презентації у мас-медіа та рекламі" в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми медіапростору", 18 квітня 2019 р. – К. : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2019 (Пода О.Ю.)

Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ "Тиждень науки-2019", 15 – 19 квітня 2019 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. (Погребна В.Л., Волинець Г.М., Скуртул Г.С., Островська Н.В., Панченко С.А., Тонкіх І.Ю., Пода О.Ю., Хітрова Т.В., Єськова К.В.)

Міжнародна наукова конференція "Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ", 10 – 11 травня 2019 р. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019. (Погребна В.Л., Панченко С.А., Волинець Г.М., Тонкіх І.Ю., Хітрова Т.В., Скуртул Г.С., Островська Н.В., Єськова К.В.)

Міжнародна наукова конференція "Між хутором і світом: культурницька місія Пантелеймона Куліша", 19-21 вересня 2019 р. Суми : Сумський державний університет (Скуртул Г.С., Пода О.Ю., Погребна В.Л., Островська Н.В., Волинець Г.М., Панченко С.А., Тонкіх І.Ю., Хітрова Т.В.)

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання кульутрної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності", 3-4 жовтня 2019 р. м. Запоріжжя: Національний університет "Запорізька політехніка" (Хітрова Т.В., Волинець Г.М., Погребна В.Л., Єськова К.В., Скуртул Г.С., Островська Н.В., Тонкіх І.Ю.)

Всеукраїнська наукова конференція "Запорожжя в гуманітарному дискурсі" 14 листопада 2019 року. Запоріжжя: Запорізький національний університет (Волинець Г.М., Єськова К.В., Скуртул Г.С., Панченко С.А., Погребна В.Л., Пода О.Ю., Тонкіх І.Ю., Хітрова Т.В., Островська Н.В.)

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2020 р. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 (Тонкіх І.Ю., Панченко С.А., Хітрова Т.В., Погребна В.Л., Єськова К.В., Скуртул Г.С., Пода О.Ю., Волинець Г.М., Островська Н.В.)

V Міжнародна науково-практична конференція "Журналістика. Філологія. Медіаосвіта" (8-9 жовтня 2020 р.). – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2020 (Волинець Г.М., Тонкіх І.Ю., Скуртул Г.С., Хітрова Т.В., Пода О.Ю.)

Всеукраїнська наукова конференція "Література й історія" (8-11 жовтня 2020 р.). – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020 (Погребна В.Л., Волинець Г.М., Єськова К.В., Островська Н.В.,  Панченко С.А., Пода О.Ю., Скуртул Г.С., Тонкіх І.Ю., Хітрова Т.В.).

Міжнародна науково-практична конференція "Журналістика в епоху цивілізаційних трансформацій" (20 листопада 2020 р.). Харків: Харківський національний університет ім. В.Каразіна, 2020 (Волинець Г.М., Островська Н.В., Пода О.Ю., Хітрова Т.В.).

До наукової роботи активно залучаються студенти, які подають наукові доробки на конкурс наукових робіт, беруть участь в олімпіадах та науково-практичних конференціях (за 2016-2020 рр. було надруковано 14 студентських наукових статей у фахових виданнях та 511 тез доповідей на наукових конференціях).

Студенти спеціальності "Журналістика" у 2015-2016 навчальному році брали участь:

4 студенти у І етапі вузівського туру конкурсу на кращу наукову студентську роботу, 2 студенти отримали грамоти за зайняті ІІ місця:

ІІ місце – Паршин Микита (тема роботи: «Гендерний дискурс інтернет-комунікації: чоловіча складова». Науковий керівник: к.ф.н., доц. Пода О.Ю.);

ІІ місце – Турчина Наталія (тема роботи: «”GEO“ як тип видання». Науковий керівник: к.ф.н., доц. Волинець Г.М.).

Чернявський Олексій отримав подяку Голови обласної державної адміністрації та грамоту «За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток молодіжної політики Запорізького регіону та з нагоди дня студента»;

Медведєва Ганна отримала подяку начальника Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації та грамоту «За активну участь та допомогу у проведенні «Обласного молодіжного фестивалю естрадного мистецтва «Зорепад-2015», вагомий особистий внесок у розвиток творчого потенціалу талановитої молоді Запорізького краю». 

Паршин Микита Олександрович, студент групи ГП-411 м, зайняв третє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму "Гендерні дослідження" (конкурс проходив 17-18 березня 2016 року у Бердянському державному педагогічному університеті). Науковий керівник: к.ф.н., доц. Пода О.Ю.

 
Студенти спеціальності "Журналістика" у 2016-2017 навчальному році брали участь:

4 студенти у І етапі вузівського туру конкурсу на кращу наукову студентську роботу:

1. Лодба Є.Ю. «Специфіка журналістської діяльності Сергія Рахманіна», науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Панченко С.А.

2. Пасько Ю.Ю. «Спеціалізовані ІА в мережі Інтернет: тенденції та перспективи розвитку», науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики Скуртул А.С.

3. Шуміліна Ю.С. «Особливості візуального контенту у журналістському блозі», науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Тонкіх І.Ю.

4. Самусєва Ю.О. «Літературно-художній журнал «Хортиця» в контексті видавничої публіцистики Запоріжжя», науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Хітрова Т.В.

 

Студентка 5 курсу групи СНз-312м, Шуміліна Ю.С., отримала грамоту за зайняте І місце у вузівському конкурсі на кращу наукову студентську роботу 2016/2017 н. р. (секція „Журналістика, туризм, соціальна робота та психологія").

 

Медведєва Ганна, студентка 4 курсу групи СН-313, отримала грамоту переможця університетського етапу обласного конкурсу «Студент року – 2016» у номінації «Студент – журналіст року». 

Студенти спеціальності "Журналістика" у 2017-2018 навчальному році брали участь:

 У І етапі вузівського туру конкурсу на кращу наукову студентську роботу взяли участь 10 студентів , 6 студентів зайняли призові місця: Медвєдева Г.А. (СН-313м), Погребна О.В.  (СН-324), Шаповал Л.В.  (СН-324),  Бардах Ф.Ф.  (СН-313м),  Кондрахіна Ю.В. (СНз-313м),  Кудревський І.І.  (СН-325),  Чупис М.О. (СН-325), Цвітанська Ю.М. (СН-313м),  Дубровський М.В. (СН-315),  Кузовова О.В. (СН-324).

І місце – Медведєва Г.А., Шаповал Л.В.

ІІ місце – Цвітанська Ю.М, Чупис М.О.

ІІІ місце – Бардах Ф, Дубровський М.

Студенти спеціальності "Журналістика" у 2018-2019 навчальному році брали участь:

 У І етапі вузівського туру конкурсу на кращу наукову студентську роботу взяли участь 9 студентів, 4 студентів  зайняли призові місця : Цвітанська Ю.М. (СН-313м), Грибко В.В. (СН-326), Постол А.В. (СН-314м), Шарабура О.В. (СНз-314м), Саприкіна К.М. (СН-325),  Андрієць В.М. (СН-314м), Погребна О.В. (СН-314м), Кондрахіна Ю.В. (СНз-313м), Чертанова Н.М. (СНз-316).

І місце – Андрієць В.М.

ІІ місце – Постол А.В.

ІІІ місце – Грибко В.В., Саприкіна К.М.

Студенти спеціальності "Журналістика" у 2019-2020 навчальному році брали участь:

 У І етапі вузівського туру конкурсу на кращу наукову студентську роботу взяли участь 10 студентів, 3 студентів посіли призові місця : Кулага О.Ю. (СН-316), Грибко В.В. (СН-316), Кошова О.В. (СН-319м), Тимченко І.Д.(СН-317), Отрьопов Є.В. (СН-319м), Погребна О.В. (СН-318м), Попюк К.І. (СН-319м), Ліхачова К.Ю. (СН-317), Шарабура О.В. (СНз-318м).

І місце – Кошова О.В. 

ІІ місце – Ліхачова К.Ю.

ІІІ місце – Тимченко І.Д.

Грамоти за найкращу доповідь на секції з XIV Міжвузівської наукової конференції  студентів, магістрантів, аспірантів "Наука, техніка, культура, мистецтво: досягнення в Україні, пошуки і перспективи, видатні постаті" отримали:

Боровик К.Ю., Гав'як В.А., Кавун Г.В., Пузир Д.О., Чупис М.О., Капитова А.О.

Студенти спеціальності "Журналістика" у 2020-2021 навчальному році брали участь:

У І етапі вузівського туру на кращу студентську наукову роботу взяли участь 10 студентів. 3 студентів посіли призові місця: Проніна К.Ю. (СН-317), Кавун Г.В. (СН-310м), Кулага О.Ю. (СН-310м), Курган Я.В. (СН-317), Байрамов Р.С. (СН-319м), Авакян Д.С. (СНз-310м), Добровольська Ю.Д. (СН-317), Гав'як В.А. (СНз-310м), Мельник В.Д. (СН-319м), Шишкіна С.О. (СН-317).

І місце – Проніна К.Ю.

ІІ місце – Кавун Г.В.

ІІІ місце – Кулага О.Ю.