Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є: отримання студентами знань про основні елементи систем автоматики й телемеханіки, загальні принципи побудови систем регулювання дорожнього руху, організацію та регулювання дорожнього руху з метою виявлення можливостей для їх автоматизації, підвищення надійності та якості регулювання дорожнього руху, підвищення рівню безпеки та зменшення транспортних затримок. Оволодіння студентами методикою визначення функцій та моделювання структури автоматичної та автоматизованої системи в залежності від поставлених завдань; вибір основних елементів та засобів автоматичних та автоматизованих систем з урахуванням їх техніко-експлуатаційних показників, робочих характеристик та сучасного рівня розвитку техніки; набуття вмінь в галузі аналізу електричних схем як за схематичними зображеннями (принциповими та функціональними), так і зібраних на елементній базі з метою виявлення недоліків конструкції; засвоєння методів автоматизованого проектування систем з використанням сучасної елементної бази.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • фізичні основи й принцип дії елементів автоматичних та автоматизованих систем, їх основні технічні характеристики й особливості конструкції;
  • принципи побудови та функціонування автоматичних та автоматизованих систем;
  • принципи та способи перетворення інформації в сигнали та передачі їх на відстані по лініям зв’язку для забезпечення функціонування автоматичних систем;
  • стандартні функціональні схеми пристроїв управління, зв’язку та сигналізації;
  • принцип роботи та класифікацію електронних мікросхем;
  • шляхи застосування сучасних засобів автоматики та телемеханіки на транспорті;

вміти

  • визначати функції та моделювати структурні схеми автоматичних та автоматизованих систем в залежності від поставлених завдань;
  • технічно грамотно й обґрунтовано обирати основні елементи та засоби автоматичних та автоматизованих систем з урахуванням їх техніко-експлуатаційних показників, робочих характеристик та сучасного рівня розвитку техніки;
  • аналізувати електричні схеми як за схематичними зображеннями (принциповими та функціональними), так і зібрані на елементній базі з метою виявлення недоліків конструкції.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

вибіркова

Напрям підготовки

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

(код і назва)

Модулів – 2

Напрям підготовки:

_______27 Транспорт_______

(код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

4-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,0

самостійної роботи студента – 5,57

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

0 год.

0 год.

Лабораторні

14 год.

2 год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю:

залік

 

Викладач дисципліни: Сущенко Роман Віталійович, професор кафедри транспортних технологій