Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: отримання студентами знань про основні елементи систем автоматики й телемеханіки, загальні принципи побудови систем інтервального регулювання руху поїздів по перегонах, електричну і диспетчерську централізацію стрілок і сигналів, пристрої автоматики на сортувальних гірках і пристрої зв'язку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • принципи побудови та функціонування автоматичних систем на залізничному транспорті;
  • фізичні основи й принцип дії елементів автоматики різних типів, їх основні технічні характеристики й особливості конструкції;
  • принципи та способи перетворення інформації в сигнали та передачі їх на відстані по лініям зв’язку для забезпечення функціонування автоматичних систем на залізничному транспорті.

вміти:

  • будувати основні автоматичні системи, що забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті,
  • технічно грамотно й обґрунтовано вибирати відповідні до поставленого завдання елементи, розраховувати їх основні характеристики, правильно використовувати їх при експлуатації.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

нормативна

Напрям підготовки

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

(код і назва)

Модулів – 2

Напрям підготовки:

_______27 Транспорт_______

(код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

4-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,0

самостійної роботи студента – 5,57

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

0 год.

0 год.

Лабораторні

14 год.

2 год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю:

залік

 

Викладач дисципліни: Сущенко Роман Віталійович, професор кафедри транспортних технологій