Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: підготовка фахівців в області транспортних технології до роботи в умовах промислових підприємств та транспортних вузлів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • генеральний план свого підприємства;
  • засади горизонтального та вертикального розміщення об’єктів на підприємстві;
  • особливості генерального плану підприємств чорної металургії та машинобудівних підприємств;

вміти:

  • обрати місцеположення нового підприємства;
  • вміти читати схему генерального плану та користуватись ним;
  • організувати транспортне забезпечення;
  • виконати горизонтальне планування майданчику підприємства;
  • розробити вертикальне планування майданчику;
  • розрахувати картограму земельних робіт;
  • запроектувати прокладання інженерних мереж.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –5

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

за вибором

 

Модулів – 2

Спеціальність:

275 «Транспортні

технології (за видами)»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,0

самостійної роботи студента – 6,7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 20 год.

 2 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

100 год.

142 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю:

залік

Викладач дисципліни: Тарасенко Олександр Віталійович, старший викладач кафедри транспортних технологій