Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: прищеплювання студентам теоретичних знань з користування інформаційними системами і технологіями, навичок самостійного використання інформаційних технологій в транспортній галузі.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • структурну організацію інформаційних систем;
 • характеристики та зміст інформаційних систем різних видів транспорту; 
 • методи та засоби створення інформаційних систем; 
 • теоретичні основи використання інформаційних технологій; 
 • практичні заходи щодо використання сучасних технічних засобів в інформаційних системах; 
 • загальний склад та принцип роботи баз даних;

вміти:

 • виконати аналіз побудови топологічної структури інформаційної системи;
 • здійснити аналіз комутації інформаційних потоків в системі; 
 • здійснити аналіз процесу обміну інформацією;
 • визначити переваги і недоліки інформаційної системи;
 • встановити вимоги до технічних засобів мережі та обґрунтувати вибір технічних засобів інформаційної системи транспортного підприємства в залежності від його типу;
 • створити та використовувати бази даних.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

 

 

Нормативна

 

 

Модулів – 4

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація)

275 Транспортні технології (за видами)

(код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: -

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,5

самостійної роботи студента – 3,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

0 год.

0 год.

Лабораторні

20 год.

4 год.

Самостійна робота

70 год.

110 год.

Індивідуальні завдання: 0 - год.

Види контролю:

екзамен

Викладач дисципліни: Ігор Михайлович Райда, ст. викл. кафедри транспортних технологій