Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: набуття студентами знань про будову, стан і функціонування транспортної системи України, суб’єктів транспортних  правовідносин, правові засади діяльності окремих галузей транспорту ( залізничного, автомобільного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного) та особливостей господарювання транспортних підприємств.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • правове забезпечення діяльності транспорту в цілому, так і окремих його галузей, що входять в єдину транспортну систему  України;
 • набуття практичних навичок роботи з нормативно - правовими актами, що регулюють групу суспільних відносин у сфері надання  транспортних послуг;
 • порядок створення окремих суб’єктів господарювання  на транспорті;
 • укладання та забезпечення виконання договорів перевезення, юридичної відповідальності за невиконання, порушення чи неналежне виконання зобов’язань суб’єктами транспортних правовідносин, захисту прав та інтересів громадян, які користуються різними видами транспорту;

вміти:

 • використовуючи нормативно - правові  акти, за допомогою логічного аналізу визначити правове положення транспортних підприємств, їх права, обов’язки та відповідальність, встановити їх дію у просторі, часі і по колу осіб;
 • на основі чинного законодавства в умовах конкретної території за допомогою логічного аналізу встановити порядок державного регулювання і визначення компетенції гілок і рівнів влади, використовуючи знання про компетенцію державних органів, на основі чинного законодавства про ліцензування підприємницької діяльності;
 • за допомогою інструктивних документів підготувати пакети документів з ліцензування експедиторської та транспортної діяльності на автомобільному, залізничному, повітряному, морському, внутрішньому водному, трубопровідному, промисловому залізничному та міському електричному транспорті та направити у відповідні органи державного регулювання, використовуючи нормативно-правові акти;
 • за допомогою інструктивних матеріалів визначити та здійснювати контроль  за дотриманням допуску  на різних видах транспорту;
 • вибирати форму і складати договори на перевезення вантажу, пасажирів , багажу, пошти, вантажобагажу , а також вести облік виконання  договорів за видами транспорту;
 • на основі нормативно – правових актів та матеріалів розслідування події за допомогою логічного аналізу визначити умови і відповідальність за шкоду, заподіяну транспортом, а при необхідності встановити підстави для арешту транспортного засобу або підготувати і, встановити підстави для арешту транспортного засобу;
 • використовуючи нормативно - правові акти та результати розслідування транспортних подій, за допомогою інструктивних матеріалів складати відповідні акти;
 • визначати порядок, терміни подання претензій між учасниками перевезень.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність,освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань:

27 Транспорт

(шифр і назва)

Дисципліна професійної і практичної підготовки

 

Модулів – 2

Змістових модулів – 4

Спеціальність: 275 «Транспортні

технології» ( за видами)

Освітня програма, спеціалізація: 275.02 «Транспортні технології ( на залізничному транспорті)» 275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті

Рік підготовки:

2-й

2-й

Семестри

Загальна кількість годин – 120

4

4

Лекції

28

8

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних: 3 год.;

самостійна робота: 5,5 год.

 

 

Освітній ступінь:

бакалавр

Практичні

14

6

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

88

106

Вид контролю

екз. п.

екз. п.

Викладач дисципліни: Райда Ігор Михайлович, старший викладач кафедри транспортних технологій