Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: отримання студентами знань з нового напрямку розвитку транспортної науки і технології, який охоплює сукупне переміщення матеріальних, інформаційних і енергетичних потоків від місця їх надходження до споживача в строк з мінімальними витратами.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні принципи і положення логістики;
 • особливості транспортної і виробничої логістики;
 • особливості розвитку логістики в ринкових умовах;
 • основи фізичного розподілу товарів і теорії доставки товарів;
 • функціонування термінальних логістичних систем;
 • основи теорії проектування логістичних систем;
 • основи теорії управління закупками і запасами в логістичній системі;

вміти:

 • визначити мету проектування логістичної системи та її підсистем;
 • розробити підсистему якості у логістичній системі;
 • розробити план підготовки до проходження сертифікації;
 • виконати аналіз і узагальнення інформації про наявність товарів на складі;
 • розрахувати потребу в товарі по кількості, строках, асортименту і номенклатурі;
 • виконати аналіз інформації про товар;
 • виконати огляд ринку постачальників;
 • визначити оптимальний розмір партії товару;
 • розрахувати термін поставок;
 • вибрати методику розрахунку потреб у запасах;
 • вибрати методи одержання, прийняття, розміщення та обліку товарів;
 • вибрати стратегію управління запасами.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність,освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань:

27 Транспорт

(шифр і назва)

Дисципліна професійної і практичної підготовки

 

Модулів – 2

Змістових модулів – 4

Спеціальність: 275 «Транспортні

технології» ( за видами)

Освітня програма, спеціалізація: 275.02 «Транспортні технології ( на залізничному транспорті)» 275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті

Рік підготовки:

4-й

4-й

Семестри

Загальна кількість годин – 120

7

7

Лекції

28

8

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних: 3 год.;

самостійна робота: 5,5 год.

 

 

Освітній ступінь:

бакалавр

Практичні

14

6

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

88

106

Вид контролю

екз. п.

екз. п.

Викладач дисципліни: Райда Ігор Михайлович, старший викладач кафедри транспортних технологій