Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок визначення оптимальних параметрів функціонування логістичних систем залізничного транспорту промислових підприємств в умовах стохастичного характеру транспортних потоків та багатоваріантності організації перевізного процесу.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні транспортно-технологічні процеси промислових підприємств; 
  • принципи планування обсягів перевезень і визначення ресурсів для виконання перевезень та вантажопереробки.

вміти:

  • використовувати сучасні технології та програмні продукти при розрахунках і аналізі показників роботи транспорту промислового підприємства;
  • організовувати перевезення вантажів з урахуванням конкретних технологічних умов роботи залізничного транспорту промислових підприємств.

Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 6

Галузь знань:

27 Транспорт

(шифр і назва)

За вибором

 

Модулів – 2

 

Спеціальність:

275 «Транспортні

технології (за видами)»

Освітня програма, спеціалізація: 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»

Рік підготовки:

1-й

1-й

Змістових модулів – 6

Семестри

Загальна кількість годин – 180

1-й

1-й

Лекції

28 год.

6 год.

Практичні

28 год.

6 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних: 4 год.;

самостійна робота: 9 год.

Освітній ступінь:

магістр

Курсовий проект

45 год.

45 год.

Самостійна робота

79 год.

123 год.

Вид контролю: е.п.

 

Робоча програма дисципліни: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3665

Викладач дисципліни: Турпак Сергій Миколайович, доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій

Падченко Олена Олександрівна, старш. викл. кафедри транспортних технологій