Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: знайомство з правовими основами управління, організаційними структурами управління на різних видах транспорту, вивчення методів оптимізації рішень питань управління на транспорті, автоматизованих систем управління, а також придбання знань у галузі планування перевезень та з аналізу техніко-економічних та екологічних показників роботи транспорту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • організаційні структури та методи управління різними видами транспорту;
  • наукові основи оптимізації управлінських рішень;
  • автоматизовані системи управління транспортом.

вміти:

  • розробляти організаційні структури управління транспортними підприємствами;
  • виконувати планування перевезень різними видами транспорту;
  • організовувати диспетчерське оперативне регулювання автомобільного та залізничного транспорту;
  • виконувати аналіз техніко - експлуатаційних та економічних показників різних видів транспорту.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

нормативна

Напрям підготовки

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

(код і назва)

Модулів – 2

Напрям підготовки:

_______27 Транспорт_______

(код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,0

самостійної роботи студента – 5,57

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю:

екзамен

Викладач дисципліни: Падченко Олена Олександрівна, старший викладач кафедри транспортних технологій