Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: дати майбутнім  магістрам транспорту уявлення про методологію підготовки та реалізації проектів з технології і організації перевезень, способи та засоби залучення ресурсів для реалізації цих проектів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • термінологію, головні поняття, які використовують у світовій практиці ділового спілкування при підготовки і здійсненні проектів;
  • зміст та функції проектного аналізу;
  • задачі  комерційного, технічного, екологічного, інституціонального, соціального, фінансового та економічного аналізів інвестиційних проектів;
  • процедури, прийоми і методи, які використовуються міжнародними, державними та приватними організаціями при розробці ти експертизі проектів; 

вміти:

  • проводити вибір альтернативних варіантів проекту;
  • проводити уточнення варіантів проекту за всіма його ознаками;
  • проводити скринінг проекту;
  • проводити комерційний, технічний, екологічний, інституціональній, соціальний, фінансовий та економічний аналіз інвестиційних проектів на транспорті  в ринкових умовах;
  • правильно економічно мислити при прийнятті рішень щодо розвитку діяльності транспорту у сфері економіки.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань:

27 Транспорт

(шифр і назва)

Дисципліна природничо-наукова (фундаментальна)

 

Модулів – 2

Змістових модулів – 2

Спеціальність:

275 «Транспортні

технології»

Рік підготовки:

5-й

5-й

Семестри

Загальна кількість годин – 120

9

9

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних: 3 год.;

самостійна робота: 5,5 год.

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 магістр

28

6

Практичні

14

2

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

78

112

Вид контролю

е.п.

е.п.

Робоча програма дисципліни: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3671  

Викладач дисципліни: Юдін Володимир Петрович, канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних технологій

Харченко Тамара Володимирівна, старший викладач кафедри транспортних технологій