Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: отримання знань з однієї з найважливіших проблем сучасного людства – техногенної екології, в тому числі, впливу транспортних засобів на людину і оточуюче середовище, основних напрямів зниження шкідливих наслідків різних видів транспорту.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • основи загальної екології;
  • негативні наслідки техногенної цивілізації людства і розвитку транспортної галузі;
  • правові основи управління екологічної безпеки в державі;
  • вплив окремих видів транспорту на екологічний стан оточуючого середовища;
  • склад токсичних і канцерогенних речовин у відпрацьованих газах двигунів внутрішнього згорання;
  • методи нормування і контролю шкідливих викидів на транспорті;
  • перспективи використання екологічно чистих видів палива і енергії. 

вміти:

  • обґрунтувати застосування окремих видів транспорту в певних умовах з врахуванням їх екологічної безпеки;
  • розрахувати масові викиди токсичних і канцерогенних речовин у відпрацьованих газах ДВС.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4,5

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

вибіркова

 

Модулів – 2

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація)

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)__

275.03 Транспортні технології (на авомобільному транспорті)__

(код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання             -

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 135

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1,5

самостійної роботи студента – 8,0

Освітній ступінь:

 

бакалавр

26 год.

8 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

97 год.

125 год.

Індивідуальні завдання:

93 год. 

7 год.

Види контролю:

екзамен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач дисципліни: Лебідь Ганна Олександрівна, старший викладач кафедри транспортних технологій