Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: вивчення, узагальнення і систематизація ключових понять економіки, визначення особливостей організацій транспорту, систематизація теоретичних і практичних знань з питань ефективного управління їх діяльністю.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • загальну характеристику транспортної системи України по кожному виду транспорту, особливості кожного виду транспорту, його роль та значення в транспортній системі України;
  • основні економічні поняття, категорії і показники, які характеризують діяльність підприємств транспорту;
  • методи визначення собівартості і побудова тарифів по вантажним і пасажирським перевезенням;
  • форми оплати праці і методи оцінки продуктивності праці на транспорті;
  • методи оцінки результатів роботи на транспорті;

вміти:

  • використовувати знання в області економіки транспорту для кваліфікованого рішення задач, які виникають при  обґрунтуванні  і прийнятті управлінських рішень,
  • вирішувати задачі по удосконаленню техніки, технології та організації виробництва, які підвищать ефективність роботи підприємств транспорту;
  • оптимізувати діяльність підприємств транспорту, виявляти резерви, проводити пошук шляхів забезпечення конкурентоспроможності  та фінансової стійкості підприємств.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 5,0

Галузь знань:

27 Транспорт

(шифр і назва)

Дисципліна природничо-наукова (фундаментальна)

 

Модулів – 2

Змістових модулів – 2

Кваліфікація:

275 «Транспортні

технології»

Рік підготовки:

4-й

4

Семестри

Загальна кількість годин – 150

7

7

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних: 4 год.;

самостійна робота: 7 год.

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28

6

Практичні

28

6

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

94

138

Вид контролю

е.п.

е.п.

 

Викладач дисципліни: Харченко Тамара Володимирівна, старший викладач кафедри транспортних технологій