Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: прищеплення фахівцям транспорту теоретичних  знань з технології та організації пасажирських перевезень, навичок самостійного рішення питань в галузі організації та удосконалення систем пасажирського транспорту; показати, що раціональна організація пасажирських перевезень забезпечує інтенсивне використання рухомого складу, своєчасну доставку пасажирів, зменшення штату транспортних робочих і робочого парку рухомого складу при якісному обслуговуванні пасажирів.   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • технологію роботи пасажирського транспорту;
  •  інформаційне забезпечення та методи управління процесом перевезень пасажирів на залізничному та  автомобільному транспорті;

вміти:

  • організувати рух пасажирських поїздів, автобусів та міського транспорту;
  • розрахувати потребу робочого парку рухомого складу для перевезення пасажирів.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Денна фор­ма навча­ння

Заоч­на фор­ма навча­ння

Кількість кредитів – 7

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

нормативна

Напрям підготовки

Спеціальність 275 «Транспортні технології»

(код і назва)

Модулів – 4

Напрям підготовки:

_______27 Транспорт____

         (код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 7

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 210

7-й

8-й

8-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,0

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

10 год.

4 год.

6 год.

Практичні, семінарські

28 год.

10 год.

2 год.

2 год.

Лабораторні

-

-

-

-

Самостійна робота

94 год.

40 год.

84 год.

97 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю:

залік

екзамен

залік

екзамен

Викладач дисципліни: Лебідь Ганна Олександрівна, старший викладач кафедри транспортних технологій