Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: формування системних знань і розуміння концептуальних основ комерційної роботи, набуття навичок самостійної роботи стосовно сучасних методів реалізації транспортних послуг, отримання навичок самостійного рішення питань в галузі виконання комерційних операцій та удосконалення комерційної роботи у структурних підрозділах транспортних та транспортно-експедиційних підприємств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • зміст та концепцію комерційної роботи;
 • задачі комерційної  діяльності  транспортних  підприємств та основи їх діяльності на сучасному  ринку транспортних  послуг;
 • форми адміністративно-правового регулювання комерційної роботи;
 • планування та прогнозування діяльності транспортного підприємства;
 • основні принципи ціноутворення в системі транспортного обслуговування;
 • основи маркетингової діяльності на транспорті;

вміти:

 • аналізувати економічну кон’юнктуру ринку транспортних послуг, його структуру та сегментів;
 • виконувати прогноз розвитку підприємства;
 • розробляти плани комерційної діяльності;
 • складати план маркетингової  діяльності  підприємства;
 • вивчати попит на послуги підприємства;
 • розробляти технологічні процеси виконання різних комерційних операцій, пов'язаних з перевезенням вантажів.

Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика

 навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4,5

Галузь знань:

27 Транспорт

(шифр і назва)

вибіркова

Модулів – 2

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

275 «Транспортні

технології»

275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»;

275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – немає

Семестр

7

7

Лекції

Загальна кількість

годин – 135

26 год.

6 год.

Практичні

26 год.

6 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних: 4 год.;

самостійна робота: 6,5 год.

 

Освітній ступінь:

бакалавр

Самостійна робота

83 год.

123 год.

Вид контролю

екзамен

екзамен

Викладач дисципліни: Тарасенко Олександр Віталійович, старший викладач кафедри транспортних технологій