Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: поглиблене вивчення майбутніми спеціалістами питань з організації перевезень вантажів і пасажирів у міжнародному сполученні, правових норм міжнародних документів у галузі транспорту та особливостей правового регулювання міжнародних перевезень; отримання навичок самостійного рішення питань з організації виконання певних операцій при міжнародних перевезеннях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні джерела правового регулювання міжнародних перевезень;
 • особливості та специфіку договору міжнародного перевезення в залежності від виду транспорту;
 • закономірності розвитку системи міжнародних перевезень;
 • організаційні та економічні аспекти міжнародних перевезень;
 • особливості участі України у міжнародних транспортних перевезеннях;
 • принципи дозвільного характеру міжнародних перевезень;
 • види документів для оформлення перевезення у міжнародному сполученні вантажів і пасажирів на різних видах транспорту;
 • специфіку перевезення вантажів за особливими умовами у міжнародному сполученні на різних видах транспорту (швидкопсувні, небезпечні, важковагові, негабаритні);

вміти:

 • аналізувати динамічні якісні зміни в системі міжнародних перевезень різними видами транспорту;
 • розробляти технологічний процес доставки при міжнародному перевезенні вантажів і пасажирів;
 • визначати транспортні умови зовнішньоторговельного контракту;
 • оформляти договори і транспортні документи на організацію доставки вантажів у міжнародному сполученні;
 • обирати технологію та маршрут доставки вантажу в залежності від умов зовнішньоторговельних контрактів;
 • розробляти маршрути перевезення вантажів і пасажирів у міжнародному сполученні;
 • розраховувати економічну ефективність міжнародних перевезень.

Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика

 навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 7

Галузь знань:

27 Транспорт

(шифр і назва)

вибіркова

Модулів – 4

 

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

275 «Транспортні

технології»

275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – немає

Семестр

7

8

7

8

Лекції

Загальна кількість

годин – 210

26 год.

20 год.

6 год.

4 год.

Практичні

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних:

7 с. – 3 год.;

8 с. – 3 год.;

самостійні робота:

7 с. – 6,3 год.;

8 с. – 6,0 год.

 

Освітній ступінь:

бакалавр

12 год.

10 год.

2 год.

4 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

82 год.

60 год.

112 год.

82 год.

Вид контролю

залік

диф. залік

залік

диф. залік

Викладач дисципліни: Тарасенко Олександр Віталійович, старший викладач кафедри транспортних технологій