Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: формування у майбутніх фахівців-магістрів системного підходу до питань планування, проектування, організації та експлуатації транспортних систем міст.

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

 

знати:

  • принципи організації та проектування систем міського транспорту, виконувати оцінку їх поточного розвитку;
  • основні тенденції та перспективи розвитку транспорту у містах;
  • принципи та основні методи прогнозування та розрахунку транспортних та пасажирських кореспонденцій у містах;
  • методи проектування транспортної мережі, шляхів сполучення у містах та маршрутних систем міського пасажирського транспорту;
  • методи оцінювання рівня якості транспортних послуг у міських транспортних системах;

вміти:

  • встановлювати та визначати основні показники розвитку транспортних систем у містах та їх відповідність чинному законодавству та рекомендованим нормативам;
  • розраховувати пропускну спроможність міських шляхів сполучення та їх вузлів;
  • розраховувати транспортну рухливість населення за способами переміщення, складати та балансувати матриці транспортних та пасажирських кореспонденцій;
  • розробляти раціональні маршрутні схеми масового пасажирського транспорту у містах та виконувати їх порівняльний аналіз;
  • оцінювати якість послуг міського пасажирського транспорту.

Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань,

спеціальність,

освітній ступінь

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань:

27 Транспорт

 

вибіркова

(за самостійним вибором закладу освіти)

Модулів – 2

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

275 «Транспортні

технології (за видами)», 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1-й

1-й

Загальна кількість

годин – 180

Семестр

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми

навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 5,5

Освітній ступінь:

магістр

 

28 год.

28 год.

Практичні

28 год.

28 год.

Лабораторні

Самостійна робота

80 год.

80 год.

Курсовий проект:

45 год.

Вид контролю:

усний екзамен

 

Робоча програма дисципліни: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3668

Викладач дисципліни: Кузькін Олексій Феліксович, канд. техн. наук, доц. кафедри транспортних технологій

Райда Ігор Михайлович, старший викладач кафедри транспортних технологій