Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: ознайомлення з принципами, методологією та методами дослідження операцій і набуття навичок з використання математичних методів для обґрунтування рішень у задачах, що постають у транспортній галузі; підготування студентів до вивчення дисциплін «Основи теорії транспортних процесів і систем», «Взаємодія видів транспорту», «Логістика», «Вантажні перевезення».

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • структуру проектів та принципи побудови математичних моделей дослідження операцій на транспорті;
 • методи математичного програмування, теорії масового обслуговування, теорії графів, сіткового планування та управління, теорії ігор та прийняття рішень, теорії розкладів.

вміти:

 • формалізувати об’єкт дослідження у термінах математики;
 • формалізувати алгоритми роботи та цілі управління транспортних систем, представляти їх у вигляді графів переходів та відповідних аналітичних формулювань, прийнятих в галузі дослідження операцій;
 • формулювати задачі лінійного програмування з обмеженнями у вигляді рівнянь та у вигляді нерівностей стосовно транспортних систем;
 • за допомогою методів математичного програмування вирішувати різноманітні задачі оптимізації вантажопотоків;
 • вирішувати  проблеми оптимізації перевезень неподілених об’єктів в умовах цілочисельності як результату розрахунків, так і цільової функції;
 • отримувати розв’язок багатокрокових транс­портних задач методом динамічного програмування;
 • будувати лінійні графіки виконання комплексів робіт з визначенням критичних шляхів та можливих резервів часу для некритичних робіт,
 • здійснювати оптимізацію виконання всього комплексу робіт з метою мінімізації або терміну виконання усіх робіт або витрат коштів на їх виконання;
 • визначати оптимальні (з різних критеріїв оцінки) стратегії прийняття рішення в іграх різної розмірності, застосовувати ітеративні методи розв’язування задач теорії ігор;
 • застосовувати методи теорії графів для визначення найкоротшої зв’язуючої мережі, найкоротшого кільцевого маршруту, найкоротших відстаней та максимального потоку на транспортних мережах;
 • описувати в аналітичній формі вхідні та вихідні потоки системи масового обслуговування;
 • класифікувати різноманітні транспортні системи масового обслуговування  за видами потоків та каналів обслуговування, вибирати показники ефективності роботи в конкретних умовах, складати графи станів системи масового обслуговування;
 • розраховувати вибрані показники ефективності, виконувати порівняльний їх аналіз та вибирати найбільш раціональний режим роботи та структуру розімкнутих, замкнених та змішаних транспортних систем масового обслуговування;
 • здійснювати за допомогою стандартного чи спеціалізованого програмного забезпечення комп’ютерної техніки, моделювання процесу обслуговування з розрахунками необхідних показників ефективності функціонування станів системи масового обслуговування;
 • визначати оптимальний порядок виконання робіт у транспортно-технологічних процесах методами теорії розкладів.

Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма

навчання

заочна форма

навчання

Кількість кредитів — 10

Галузь знань:

27 Транспорт

Нормативна

Модулів — 2

Спеціальність: 275

«Транспортні технології

(за видами)»

Рік підготовки

Змістових модулів — 6

3-й

3-й

Загальна кількість

годин — 300

Семестри

5-й, 6-й

5-й, 6-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних — 4 (5 семестр),

4 (6 семестр);

самостійної роботи студента — 6,71 (5 семестр),

6,71 (6 семестр)

Освітньо-кваліфікаційний  рівень: бакалавр

Лекції

28 год.,

28 год.

6 год.,

6 год.

Практичні

28 год.,

28 год.

6 год.,

6 год.

Лабораторні

Самостійна робота

94 год.,

94 год.

138 год.,

138 год.

Вид контролю

залік, усний екзамен

залік, усний екзамен

Викладач дисципліни: Кузькін Олексій Феліксович, канд. техн. наук, доц. кафедри транспортних технологій