Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: ознайомлення з теоретичними основами транспортного процесу вантажних та пасажирських перевезень на різних видах транспорту; оволодіння принципами розрахунку продуктивності рухомого складу та його парків; вивчення методик нормування витрат енергоносіїв для реалізації транспортного процесу перевезення вантажів та пасажирів; підготування студентів до вивчення дисциплін “Вантажні перевезення”, “Пасажирські перевезення”, “Взаємодія видів транспорту”.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • теоретичні основи протікання транспортного процесу на різних видах транспорту; 
 • методи прогнозування попиту на вантажні та пасажирські перевезення; 
 • методи і моделі маршрутизації вантажних перевезень; 
 • принципи розрахунку продуктивності окремих одиниць та парків рухомого складу;
 • методи розрахунку необхідної кількості та структури парків рухомого складу для виконання заданих обсягів перевезень.

вміти:

 • аналізувати характер та особливості протікання процесу перевезень пасажирів та вантажів як функціонування інтегрованої системи;
 • формувати та розраховувати маршрути пасажирських та вантажних перевезень;
 • складати схеми, графи і матриці транспортних зв’язків (мереж) циклів перевезень;
 • розраховувати показники, що характеризують транспортну роботу циклу перевезень;
 • визначати продуктивність транспортних засобів і техніко-експлуатаційні показники, що її характеризують, для різних циклів вантажних та пасажирських перевезень;
 • розраховувати відносні зміни результативних величин під впливом експлуатаційних факторів;
 • визначати вплив на величину собівартості перевезень експлуатаційних факторів;
 • визначати загальні та питомі норми витрати енергії в залежності від умов експлуатації;
 • виконувати аналіз впливу умов експлуатації на енергоспоживання в залежності від типу рухомого складу;
 • розраховувати показники чисельності рухомого складу та використання часу його перебування в підприємстві;
 • розраховувати показники, що визначають середню продуктивність рухомого складу;
 • виконувати факторний аналіз ефективності використання парку рухомого складу;
 • розраховувати оптимальну по вантажопідйомності структуру парку рухомого складу для перевезень вантажів за видами відправлень;
 • розраховувати оптимальну по пасажиромісткості структуру парку рухомого складу для перевезень пасажирів за видами відправлень залізничним, автомобільним, водним авіаційним та міським електротранспортом;
 • раціонально розподіляти рухомий склад різних типів по об’єктах вантажних та пасажирських перевезень;
 • оптимізувати перевізну спроможність рухомого складу, що закріплений за об’єктом, в залежності від керованих параметрів.

Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма

навчання

заочна форма

навчання

Кількість кредитів — 7

Галузь знань:

27 Транспорт

Нормативна

Модулів — 2

Спеціальність: 275

«Транспортні технології

(за видами)»

Рік підготовки

Змістових модулів — 4

3-й

3-й

Загальна кількість

годин — 210

Семестри

5-й, 6-й

5-й, 6-й

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних — 2 (5 семестр), 3 (6 семестр); самостійної роботи студента — 4,28 (5 семестр), 5,72 (6 семестр)

Освітньо-кваліфікаційний  рівень: бакалавр

Лекції

16год.,

26 год.

3 год.,

3 год.

Практичні

14 год.,

14 год.

4 год.,

4 год.

Лабораторні

Самостійна робота

60 год.,

80 год.

84 год.,

112 год.

Вид контролю

залік, усний екзамен

залік, усний екзамен

 

Викладач дисципліни: Кузькин Олексій Феліксович, канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних технологій