Ви є тут

Головна

2020 рік

 • Сущенко, Р.В. Культуротворча місія оновлення професійної підготовки інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко // Scientific and pedagogic internship “EU experience in reforming engineering education” : Internship proceedings, January 20 – February 28, 2020. Prague. 92 pages.

2018 рік

 • Турпак С.М.  Удосконалення підходу до розробки навчальних планів спеціальності «Транспортні технології» / Турпак С.М., Сущенко Р.В., Грицай С.В. // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2018 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.

2016 рік

 • Сущенко Р.В. Фактори впливу викладачів вищих навчальних закладів на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Наука, освіта, суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку (м. Одеса, 29-30 січня 2016 р.) / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «ІОМН», 2016. – С. 52-55.
 • Сущенко Р.В. Управлінська культура – ознака професіоналізму інженера залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 лютого 2016 р. – К. : Міленіум, 2016. – С. 243-244.
 • Сущенко Р.В. Позааудиторна робота як фактор впливу на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту / Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку [Текст] / Р.В. Сущенко // Тези доповідей Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (17-18 березня 2016 року, м. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – С. 62-64.
 • Сущенко Р.В. Концептуально-ціннісне оновлення процесу формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничної галузі [Текст] / Р.В. Сущенко // Наука і вища освіта : тези доповідей XXІV Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 8 квітня 2016 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 277-278.
 • Сущенко Р.В. Управлінська культура інженера залізничного транспорту – потужний ресурс розвитку залізничної галузі [Текст] / Р.В. Сущенко // «Інноваційні процеси у сучасному просторі юридичної освіти  реалії, тенденції, перспективи»: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг. ред. д.ф.н. Марченко О. В. – Дніпропетровськ : «Інновація», 2016. – С. 92-93.
 • Сущенко Р.В. Взаємозв’язок управлінської культури й успішної праці інженерів залізничного транспорту / Актуальні дослідження в соціальній сфері [Текст] / Р.В. Сущенко // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16 травня, 2016 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса : 2016. – С. 194-196.

2015 рік

 • Сущенко Р.В. Педагогічні проблеми формування управлінської культури інженера залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Materiály XІ Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzia?alno?ci – 2015», 7-15 stycznia 2015. – Volume 6. Pedagogiczne nauki. – Przemys?: Nauka i studia. – 77-80 stran.
 • Сущенко Р.В. Педагогічні умови ефективного впливу викладачів на формування культури інженера залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна» (м. Полтава, 13 березня 2015 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2015. – С. 133-135.
 • Сущенко Р.В. Управлінська культура майбутнього фахівця залізничного транспорту – підґрунтя професійного успіху [Текст] / Р.В. Сущенко // Наука і вища освіта тези доповідей учасників ХХІІІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 23 квітня 2015 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – С. 634-635.
 • Сущенко Р.В. Управлінська культура інженера залізничного транспорту як особливий вид досягнення вищого способу професійного життя [Текст] / Р.В. Сущенко // Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Новини на научния прогрес», - 2015. Том 4. Педагогически науки. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 16-18.
 • Сущенко Р.В. Управлінська культура – культура професіоналізму інженера залізничного транспорту / Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка [Текст] / Р.В. Сущенко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 року : у 4 ч. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – Ч. ;. – С. 193-196.

2014 рік

 • Сущенко Р.В. Шляхи формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців технічного університету  [Текст] / Р.В. Сущенко // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників ХХІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 18 квітня 2014 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – С. 419.
 • Сущенко Р.В. Запобігання причин професійного вигорання інженера залізничного транспорту як предмет психолого-педагогічного аналізу / Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка [Текст] / Р.В. Сущенко // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2014р. : у 4 ч. – Ч. 1. – Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2014. – С. 219-222.
 • Сущенко Р.В. Соціальна роль формування та адаптації управлінської культури майбутнього інженера залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку. Матеріали ХVІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (Київ, 26-27 грудня 2014 р.) / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики» ; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «ІОМП», 2014. – С. 210-212.
 • Сущенко Р.В. Навчання інженера залізничного транспорту як процес особистісно-професійного розвитку [Текст] / Р.В. Сущенко //Materiály X Mezinárodní v?decko-praktická konference «V?da a vznik – 2014», 22-30 prosinc? 2014. – Díl 7. Politické v?dy. Pedagogika. – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o., – 2014. – 66-68 stran.

2013 рік

 • Сущенко Р.В. Подолання суперечностей на шляху підвищення якості вищої освіти фахівців залізничної галузі [Текст] / Р.В. Сущенко // Materiály ІХ mezinárodní v?decko- praktická konference «Moderní v?dy – 2013». – Dil 75. Technické v?dy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 25-27 stran
 • Сущенко Р.В. Стратегія дієвого управлінського впливу на якість вищої освіти залізничників / Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу [Текст] / Р.В. Сущенко // тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2013 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 49-50.
 • Сущенко Р.В. Концептуально-ціннісне оновлення державного управління в умовах глобалізації / Модернізація системи державного управління: теорія і практика [Текст] / Р.В. Сущенко // матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (5 квітня 2013 р.) : у 2 ч. Ч. 1 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц.  А.В. Ліпенцева : Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ; Інститут державного управління поліції та права Землі Мекленбург – Передня Померанія ; Орловська філія Російської академії народного господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С. 206-210.
 • Сущенко Р.В. Фактори впливу ВТНЗ на професіоналізацію майбутніх працівників залізничної галузі / Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук [Текст] / Р.В. Сущенко // Матеріали ІІІ Всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю (Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.) : у 5-х частинах. – Д. : ТОВ «Інновація», 2013. – Ч. 2. – С. 46-47.
 • Сущенко Р.В. Деякі концептуальні підходи до оновлення ключових понять державного управління в умовах глобалізації / Модернізація державного управління та європейська інтеграція України [Текст] / Р.В. Сущенко // матеріали щоріч. всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2013. – Т. 1. – С. 342-344.
 • Сущенко Р.В. Професійна підготовка інженера залізничного транспорту в умовах глобалізаційних змін / Тези Міжнародної наукової конференції «Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» [Текст] / Р.В. Сущенко // Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013. – С 46-47.
 • Сущенко Р.В. Особенности развития профессионализма будущих инженеров железнодорожного транспорта в процессе профессиональной подготовки [Текст] / Р.В. Сущенко // Гуманитарные науки в современном мире: материалы VІ Международной научно-практической Интернет-конференции 30 ноября – 10 декабря 2013 года / Под. общ. ред. М.А. Литовченко. – Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2014. – С. 62-65.

2012 рік

 • Сущенко Р.В. Державне регулювання розвитку залізничного транспорту в Україні: теоретичні засади [Текст] / Р.В. Сущенко // Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни : до 15-річчя галуззі «Державне управління» : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав., 2012 р.: - К. : НАДУ, 2012. - С. 274-276.
 • Сущенко Р.В. Залізничний транспорт України як інструмент просторової єдності та сталого розвитку держави / Актуальні питання технічних наук [Текст] / Р.В. Сущенко //: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Актуальні питання технічних наук» (м. Запоріжжя, 21-22 вересня 2012) / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта». – Запоріжжя. – 2012. – С. 74-77.