Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: отримання студентами знань з фізико-хімічних та транспортних властивостей вантажів, тому що при сучасних перевезеннях спостерігається широка номенклатура вантажів, які відрізняються своїми фізико-хімічними властивостями, розмірами, видами упаковки, способами кріплення. що вимагає використання спеціалізованого рухомого складу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • класифікацію вантажів;
 • фізико-хімічні властивості вантажів;
 • об’ємно-масові характеристики вантажу; 
 • вимоги до організації транспортного процесу;
 • основні вимоги до упаковки, про тару та розрахунок її кількості;
 • сумісність вантажів при зберіганні та перевезенні;
 • засоби захисту вантажу від внутрішніх та зовнішніх агресивних факторів;
 • види і способи маркування;

вміти:

 • зробити оцінку фізико-хімічних властивостей вантажу;
 • визначити об’ємно-масові характеристики за допомогою розрахунків або з використанням певного обладнання і прийомів виконання робіт;
 • з урахуванням класифікації вантажів визначити режими зберігання, перевантаження та транспортування і вимоги до транспортних засобів і упаковки;
 • використовуючи вимоги до упаковки конкретного вантажу з урахуванням видів і засобів транспорту, які передбачаються для виконання перевезень, вибрати необхідну тару та розрахувати її кількість;
 • використовуючи відомості про характеристики вантажу, його тару та упаковку розробити заходи щодо пакетування та контейнеризації вантажів;
 • використовуючи  відомості про фізико-хімічні властивості вантажу, його упаковки встановити вимоги до умов зберігання вантажів і визначити можливість їх сумісного зберігання, а також розробити комплекс захисно-профілактичних та протидіючих заходів щодо внутрішніх та зовнішніх агресивних факторів;
 • використовуючи відомості про характеристики вантажу і його властивості за допомогою певного обладнання нанести маркувальні знаки на вантажні місця.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність,освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 5

Галузь знань:

27 Транспорт

(шифр і назва)

Дисципліна професійної і практичної підготовки

 

Модулів – 2

Змістових модулів – 6

Спеціальність: 275 «Транспортні

технології» ( за видами)

Освітня програма, спеціалізація: 275.02 «Транспортні технології

 ( на залізничному транспорті)» 275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті

Рік підготовки:

1-й

1-й

Семестри

Загальна кількість годин – 150

2

2

Лекції

28

8

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних: 4 год.;

самостійна робота: 6,5 год.

 

 

Освітній ступінь:

бакалавр

Практичні

28

6

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

94

136

Вид контролю

диф. залік

диф. залік

Викладач дисципліни: Харченко Тамара Володимирівна, старший викладач кафедри транспортних технологій