Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: набуття майбутніми фахівцями знань про конструкцію верхньої й нижньої будов колії, з'єднань і перетинань рейкових колій; штучні споруди залізничного транспорту та особливості облаштування колій на них; загальні положення ведення шляхового господарства; організацію й механізацію робіт з поточного утримання та ремонту колії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • конструкцію колії та стрілочних переводів;
 • технічні норми і умови безпечного утримання шляхів;
 • методи контролю основних технічних характеристик колії і діагностики її стану;
 • методи організації і планування колійних робіт у взаємозв’язку з організацією перевезень;
 • характеристику та принципи використання шляхових машин та механізмів;
 • конструкцію земляного полотна і водовідвідних споруд;
 • методи оздоровлення земляного полотна;
 • основи проектування рейкової колії;
 • конструкцію безстикової колії та колії на штучних спорудах.

вміти:

 • виконувати розрахунки конструкції колії та стрілочних переводів;
 • розробляти технологічні процеси з поточного утримання і ремонтів колії;
 • проводити статистичні дослідження та аналіз ефективності роботи шляхового господарства;
 • використовувати методи експериментальних досліджень з метою удосконалення конструкції колії і механізації її поточного утримання та ремонту.

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6,5

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

вибіркова

Напрям підготовки

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

(код і назва)

Модулів – 2

Напрям підготовки:

_______27 Транспорт_______

(код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____КП_______

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 195

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,0

самостійної роботи студента – 6,1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

14 год.

2 год.

Самостійна робота

94 год.

140 год.

Індивідуальні завдання: 45 год.

Види контролю:

залік, екзамен

Викладач дисципліни: Сущенко Роман Віталійович, професор кафедри транспортних технологій