Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: набуття фахівцями транспорту теоретичних знань про класифікацію та призначення розділових пунктів залізничного транспорту, конструкцію станцій, вузлів та їх окремих елементів у відповідності із прогресивною технологією роботи, технологію та організацію роботи станцій та транспортних вузлів, принципи проектування станцій і вузлів усіх типів, теорію розрахунку їх пристроїв, оптимальні методи експлуатації й взаємодії залізниць із іншими видами транспорту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • класифікацію, призначення та технологію роботи станцій залізниці та промислових підприємств, а також транспортних та промислових вузлів;

вміти:

  • виконувати розрахунки з'єднань колій і технічного оснащення залізничних станцій і вузлів;
  • розробляти техніко-економічні обґрунтування варіантів перебудови станцій різних категорій і розміщення їх у залізничних вузлах;
  • визначати пропускну й перероблювальну спроможності окремих елементів станцій.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

нормативна

Напрям підготовки

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

(код і назва)

Модулів – 2

Напрям підготовки:

_______27 Транспорт_______

(код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____КР_______

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,0

самостійної роботи студента – 7,7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання: 30 год.

Вид контролю:

екзамен

Викладач дисципліни: Сущенко Роман Віталійович, професор кафедри транспортних технологій