Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: ознайомлення з транспортною системою країни, її складом, транспортними процесами та діяльністю різних видів транспорту.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • склад та структуру транспортної системи країни;
  • склад та техніко-експлуатаційні показники діяльності різних видів транспорту і умови  їх раціонального використання;
  • основи технології перевезень вантажів різники видами транспорту;
  • технічні засоби та технології  виконання навантажувально- розвантажувальних та складських робіт на транспорті; 

вміти:

  • визначати характеристики діяльності підприємств різних видів транспорту, основні характеристики транспортних  і технічних засобів доставки вантажу, характеристики шляхів сполучення та водних басейнів;
  • визначати відповідність існуючого розподілу обсягів вантажних і пасажирських перевезень потужності різних видів транспорту і встановити причини у разі неповного використання потужностей транспорту;
  • аналізувати технології перевезень різними видами транспорту з метою встановлення областей використання, недоліків і переваг  для пошуку шляхів подальшого розвитку; прогнозувати перспективи розвитку інфраструктури, організації, планування,  технології перевезень різними видам и транспорту.

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 6

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

вибіркова

 

Модулів – 2

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація)

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)__

275.03 Транспортні технології (на авомобільному транспорті)__

(код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання             -

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 180

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,5

самостійної роботи студента – 8,0

Освітній ступінь:

 

бакалавр

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

42 год.

10 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

110 год.

164 год.

Індивідуальні завдання: 93 год.

Види контролю:

екзамен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач дисципліни: Кузькін Олексій Феліксович, канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних технологій