Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, що дозволить їм добре орієнтуватися в сучасних напрямках розвитку механізації і автоматизації ливарного виробництва.
 
Завдання  вивчення дисципліни
 

Завдання дисципліни є ознайомлення студентів з перспективними конструкціями, основами модернізації і принципом дії нового ливаного обладнання 21-го століття.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичні основи перспективного розвитку в галузі ливарного обладнання 21-го століття;

вміти: використовувати теоретичні знання до професійного спрямування.

 
Викладач дисципліни: Самойлов Вадим Єфремович, канд. техн. наук, доцент
 
Найменування показників Спеціальність, спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Нормативна частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 6 Галузь знань: 13 Механічна інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – курсова робота Семестр
Загальна кількість годин – 180 10-й 10-й
Лекції
  Освітній ступень - магістр  28 год  
Практичні, семінарські
14 год.  
Лабораторні
14 год.  
Самостійна робота
 120 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен