Ви є тут

Головна

Мета. Програмою дисципліни "Основи енергоаудиту" передбачається вивчення методів аналізу стану споживання енергії та енергоносіїв на різних об'єктах, їх вартості та рекомендацій з ефективного енерговикористання.

В результаті вивчення предмету рівень засвоєння навчального матеріалу студентами повинен бути таким, щоб після отримання теоретичної і практичної підготовки вони повинні

знати:

  • методологію енергоаудиту;
  • важливі споживачі енергії;
  • лічильники енергії та тимчасові вимірники фізичних величин;
  • потоки енергії на об'єкті;
  • методи перевірки даних про енергоспоживання;

вміти:

  • визначати поточний стан енерговикористання на об'єкті;
  • аналізувати ефективність енерговикористання на об'єкті;
  • робити опис підприємств та будівель;
  • давати рекомендації з ефективного енерговикористання;
  • робити звіт з енергоаудиту.

Вивчення цієї дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні математики, фізики, електро- та теплоенергетичних дисциплін.

Необхідність глибоких знань з енергетичного аудиту і ясного розуміння його призначення пояснюється тим, що альтернативи енергозбереженню немає. Енергетичні обстеження повинні завжди проводитись заради досягнення результату - раціонального, ефективного використання енергетичних ресурсів. Цей результат прогнозується енергоаудитором, який задає процесу енергозбереження вірний напрямок.

Провідний викладач дисципліни: Попов В.В.  доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

 

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

 

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

7(8).05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання курсовий проект

                                     

Семестр

Загальна кількість годин - 120

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліста

 

26 год.

6 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Самостійна робота

82 год.

110 год.

Індивідуальні завдання: 54 год.

Вид контролю: екзамен