Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є забезпечен­ня необхідних професійних знань в галузі ефективності економії енер­горесурсів в виробничих процесах вивчення методів і засобів та підвищення ефективності використання традиційних і нетрадиційних енергоресурсів у виробничих системах.

Завдання вивчення дисципліни:

Досягти чіткого розуміння законів, категорій, принципів, механізмів та методів і засобів підвищення ефективності використання традиційних і нетрадиційних енергоресурсів у виробничих системах та в технологічних установках.

Формування навичок самостійно застосовувати отриманні знання в практичній реалізації енергозбереження в технологічних установках та забезпечен­ня необхідних професійних знань в галузі ефективності економії енер­горесурсів в виробничих процесах.

Рекомендації до вивчення дисципліни

Вивчення дисципліни «Основи енергозбереження» базується на підготовці студентів, яку вони одержують під час вивчення дисциплін "Системи виробництва та забезпечення якості електричної енергії", "Споживачі електроенергії", "Електричні апарати" «Електропостачання», «Основи теплопостачання», «Основи енергоменеджменту» , тощо.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

  • термінологію в об­ласті енергоспоживання та енергозбереження; види економічних ефектів і методи визначення ефективності нововведень по економії енергоносіїв;
  • методи аналізу; види енергобалансу і методи його розрахунку; методи дослідження ефективності використання енергоносіїв;
  • нормування витрат енергоносіїв і розрахунок витрат;
  • методи та засоби підвищення  ефективності роботи щодо зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів на опалення та вентиляцію споруд;
  • стан і основні напрямки розвитку енергетики України.

вміти:

  • обґрунтовувати положення з економії енергоносіїв;
  • розраховувати витрати енергоносіїв і оцінювати економічну ефективність від проведення заходів, щодо економії енергоносіїв в системах енергопостачання промислових підприємств та інших об'єктів;
  • надавати належни пропозиції щодо розробки і впровадження заходів щодо утеплення зовнішніх огородждуючих конструкцій, вікон та модернізації існуючих теплових систем;
  • застосовувати отриманні знання в практичній реалізації енергозбереження в технологічних установках.

Провідний викладач дисципліни: Заболотний А.П. доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5,5

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

7(8).05070108 Енергетичний менеджмент

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання курсовий проект            

Семестр

Загальна кількість годин – 198

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента – 7,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

48 год.

12 год.

Практичні, семінарські

16 год.

2 год.

Лабораторні

16 год.

6 год.

Самостійна робота

64 год.

124 год.

Індивідуальні завдання: 54 год.

Вид контролю: екзамен