Ви є тут

Головна

Мета вивчення дисципліни: розкрити суть, принципи та основні поняття якісно відмінної від національного права галузі міжнародного права; сформувати у магістрів цілісне уявлення про засади міжнародно-правового регулювання європейського права, сформувати комплексні теоретичні знання і практичні навички оперування міжнародними нормами, уміння досліджувати міжнародні договори та інші джерела права міжнародної спільноти.
знати:

 • основні теоретичні конструкції дисципліни, її співвідношення з відповідними категоріями міжнародного права та національного права держав;
 • передумови створення Євросоюзу та засади формування права Євросоюзу;
 • поняття та структуру права Європейського Союзу, перспективи його розвитку;
 • особливості регулювання та види відносин, заснованих на праві Європейського Союзу;
 • кваліфікаційні характеристики європейського права; зміст та сферу дії цього права;
 • роль Європейського Союзу у правовому регулюванні європейської інтеграції;
 • будову органів Європейського Союзу, основні повноваження, форми та методи діяльності Європейського парламенту, Ради, Євро комісії, Суду та Рахункової палати.

вміти:

 • визначати правову природу Європейського Союзу та Європейських співтовариств;
 • розрізняти джерела первинного та вторинного права Європейського Союзу, визначати особливості їх юридичної природи та механізму застосування;
 • аналізувати основні положення Маастрихтських та Амстердамських угод, давати їм правову оцінку;
 • визначати позитивні та негативні аспекти розширення Євросоюзу, перспективи вступу до ЄС;
 • аналізувати основні положення Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, визначати шляхи подальшої співпраці;
 • орієнтуватися у сучасній міжнародній ситуації та в особливостях міжнародних відносин;
 • висловлювати своє бачення перспектив європейської інтеграції та місце України у цих процесах.

Викладач дисципліни: Тимчук Олексій Леонідович, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

0304 «право»

Нормативна

 

Напрям підготовки

«Правознавство»

6.030401

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.03040101 Правознавство

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 7

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 90

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

42 год.

64 год.

Індивідуальні завдання: 20 год.

Вид контролю: залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

0304 «право»

Нормативна

 

Напрям підготовки

«Правознавство»

6.030401

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.03040101 Правознавство

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 7

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 90

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

42 год.

64 год.

Індивідуальні завдання: 20 год.

Вид контролю: залік