Ви є тут

Головна

Прізвище: Назаренко

Ім'я: Павло

По батькові: Григорович

 

Посада: доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORSID): 0000-0002-6569-0845

 

Освіта: вища

 • Запорізький юридичний інститут МВС України, підготовка слідчих, рік закінчення – 2000, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 7.060101 «правознавство», кваліфікація за дипломом – «юрист»
 • Запорізька державна інженерна академія, факультет післядипломної освіти, рік закінчення – 2002, спеціальність за дипломом – 6.030509 «облік та аудит», кваліфікація за дипломом – «економіст»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.09 «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» тема дисертації:«Особливості провадження досудового слідства за участю іноземців», рік захисту – 2006, Харківський національний університет внутрішніх справ України

Наукові інтереси:

 • захист особи у кримінальному провадженні
 • тактика адвокатської діяльності
 • особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень

Дисципліни, які викладає:

 • кримінальний процес
 • криміналістика
 • науково-методичне та криміналістичне забезпечення досудового розслідування
 • судово-еспертна діяльність
 • кримінальний процес зарубіжних країн

Монографії:

 • Алфьоров С.М., Назаренко П.Г. Особливості провадження досудового слідства у кримінальних справах за участю іноземців: [монографія] / С.М. Алфьоров, П.Г. Назаренко. – Запоріжжя: Юридичний інститут ДДУВС, 2010. – 200 с.

  Основні наукові роботи (публікації):

 • Бостан С. К. Філософія держави // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 2 : Філософія права / редкол. С. І. Максимов (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2017. – С. 901–905.
 • Баєва Л.В., Назаренко П.Г. Класифікація принципів судової влади в Україні: загальнотеоретичний аналіз. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». Міжнародний гуманітарний університет, 2017 № 28. С.19-21.
 • Принцип недоторканості житла та іншого володіння особи: загальнотеоретичний аналіз / П.Г. Назаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО, – Вип. 38. Том 2. – Ужгород, 2016. – С. 122-125.
 • Поняття доказу у кримінальному процесі: загальнотеоретичний аналіз / П.Г. Назаренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. Випуск 5, том 4. – 2015. – С. 70-74.
 • Процесуальний статус понятого: деякі особливості за новим кримінальним процесуальним кодексом України / П.Г. Назаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО, – Вип. 29. Том 2. – Ужгород, 2014. – С. 181-188.
 • Принципи і стадії процедури прийняття рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз / Л.В. Баєва, П.Г. Назаренко // Правничий вісник університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 15. – К., 2013. – С. 19-23.
 • Група способів вчинення фінансових шахрайств, як елементи криміналістичної характеристики злочинів даного виду / Л.С. Криворучко, П.Г. Назаренко // Збірник наукових праць «Правничий вісник Університету КРОК». – Вип. № 13. – К., 2012. – С. 141-147.
 • Особливості охорони інформації, що становить таємницю у кримінальному судочинстві / Р.В. Бараннік, П.Г. Назаренко // Адвокат. – 2011. – № 4 (127). – С. 15-18.
 • Юридичний механізм забезпечення прав і свобод людини щодо справедливого розгляду справ у діяльності Європейського Суду з прав людини / Л.С. Криворучко, П.Г. Назаренко// Європейські перспективи. – 2011. – № 2. – ч. 2. – С. 104-110
 • Правовий статус іноземних громадян та особливості допиту дипломатичних осіб за кримінально-процесуальним законодавством України / П.Г. Назаренко, Р.В. Бараннік // Часопис академії адвокатури України. – № 11 (2, 2011). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-2/11npgpzu.pdf.
 • Особливості та проблеми унітаризму України (у зв'язку з політико-правовим статусом Автономної Республіки Крим) / Л.С, Гамбург, П.Г. Назаренко// Держава та регіони. Серія: Право. – 2011. – № 3. – С. 4-10
 • Участь військовослужбовців внутрішніх військ МВС України в миротворчій діяльності: сучасний стан та перспективи / П.Г. Назаренко // Вісник Запорізького національного університету (юридичні науки). – 2011. – № 1. – С. 152-157.
 • Види інформації про злочини проти довкілля, та особливості її перевірки / Д.А. Бондаренко, П.Г. Назаренко // Вісник Запорізького національного університету (юридичні науки). – 2011. – №  2 (частина 2). – С. 150-156.
 • Реалізація принципу недоторканості житла в діяльності органів дізнання та досудового слідства / П.Г. Назаренко // Вісник Запорізького національного університету (юридичні науки). – 2011. – № 2 (частина 2). – С. 195-201.

Участь у конференціях:

 • Доказ у кримінальному процесі України: історія розвитку та зміст поняття // «Проблеми реформування кримінальної юстиції України» : Матеріали міжнародна науково-практична конференції, 17-18 травня 2018 року, м. Чернівці, 2018. – С. 201-205.
 • Участь перекладача у кримінальному процесі України: зміст та обсяг перекладу // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів: матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 28 березня 2018 р. / Редкол.: С.К. Бостан, Р.М. Максакова, Т.Є. Леоненко. – Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С. 330-333.
 • Доступ до правосуддя у кримінальному судочинстві України в контексті інтеграційних процесів // «Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 8-9 вересня 2017 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. – С. 93 – 96.
 • Окремі питання участі адвоката у кримінальному провадженні з точки зору реалізації принципу змагальності сторін. [Текст] / П. Г. Назаренко // Права людини: аксіологічний, онтологічний та гносеологічний виміри: матеріали круглого столу (м. Дніпропетрівськ, 9 груд. 2015 р.); укладач: канд. юрид. наук., доц.. А.М. Кучук. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. Ун-т внутр. справ ; Ліра, 2015. – С. 103-106.
 • Щодо визначення предмета злочинного посягання злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. [Текст] Д.В, Горкавчук, П.Г. Назаренко // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 306-307.
 • Визначення поняття шахрайства. [Текст] Р.Л. Фомін, П.Г. Назаренко // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 308-309.
 • Інститут понятих: історичний аспект. [Текст] / П. Г. Назаренко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13 – 17 квітня 2015 р. Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 282-283.
 • Забезпечення принципу недоторканості житла в діяльності органів досудового розслідування. [Текст] / П. Г. Назаренко // Правові засади гарантування прав і свобод людини і громадянина: зб. тез наук. доповідей і повідомл. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 22 травня 2015 р., м. Полтава. / редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, Н.О. Гуторова та ін.. – Харків: ТОВ «Видавництво людини», 2015. – С. 460-464.
 • Криміналістичні аспекти процесу доказування на досудовому слідстві. [Текст] П.Г. Назаренко // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 5 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 140-142.
 • Особливості охорони інформації, що становить таємницю досудового розслідування [Текст] / П. Г. Назаренко // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ХХ-річчю Нац. акад. прав. наук України / Нац. акад. прак. наук. України, Рада адвокатів України, Міжнар. гуманітар. ун-т, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад", ЛНУ ім. І. Франка, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 351-353.
 • Поняття принципу незалежності суддів. [Текст] / П. Г. Назаренко // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції: матеріали укр.-польськ. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 15 листопада 2013 р.). – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2013 – С.181-183.
 • Морально-правові критерії часу та місця проведення слідчих дій. [Текст] П.Г. Назаренко // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. В 5 томах. Т. 5 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С. 92-93.
 • Окремі питання визначення початку життя людини як об'єкту кримінально-правової охорони [Текст] / П. Г. Назаренко // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 19-20 квіт. 2012 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – С. 356-359.
 • Вплив слідчої ситуації на планування провадження окремих слідчих дій [Текст] / П. Г. Назаренко // Запорізькі правові читання : щорічна міжнар. наук.-практ. конф. , 17-18 травня 2012 р.: матеріали конф. – Запоріжжя, 2012. – С. 174-176.
 • Пріоритетні напрямки участі військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України в миротворчій діяльності [Текст] / П. Г. Назаренко // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 9-13 квітня 2012р./редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 213-214.
 • Рік початку діяльності в університеті: 2010.

  Мови спілкування: українська, російська.

  Контакти:

  адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
  аудиторія (кабінет): 4 корпус, кабінет 390
  тел.: +38(061)27698537 e-mail: pavelnazarenkoo@gmail.com