Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є:  подальше вдосконалення умінь усного і писемного мовлення французькою мовою в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування, поглиблення лінгвістичних, соціокультурних та країнознавчих знань студентів, формування фахової компетенції.

Зміст курсу: включає вивчення таких тем: «Європейський Союз», «Франкофонія», «Національні свята та символи Франції», «Політичні установи V Республіки», «Професійне листування», «Дипломатичне листування», «Проблеми екології та захист навколишнього середовища», «СМІ», «Права людини та права жінки», «Охорона здоров’я та медицина», «Президенти Французької Республіки», «Молодь Франції», «Французька сім’я», «Доходи французів».

Студент повинен знати:

– тематику практичного курсу французької мови;

– такі форми мовленнєвої діяльності, як доповідь, бесіда, дискусія;

– активний словник (приблизно 6000 слів в усному та писемному спілкуванні), мовленнєві зразки та граматичний матеріал, передбачений програмою;

– граматичний і лексичний матеріал, правила висловлювання своєї думки у прямому спілкуванні в ситуаціях, які імітують спілкування в реальних обставинах;

– правила запиту інформації та реагування на репліки;

– правила формулювання своїх думок та ставлення до подій;

– різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різноговіку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування;

– правила ведення бесіди (запитувати і відповідати, коментувати) з партнером або в групі що за темою пов'язані з навчанням та спеціальністю.

Студент повинен вміти:

– обговорювати навчальні та пов'язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником;

– готувати публічні виступи з низки великої кількості галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів;

– знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відеоінформацію, що міститься в франкомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами і термінологією;

– аналізувати франкомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

– писати професійні тексти і документи французькою мовою з низки галузевих питань;

– писати ділові та професійні листи, демонструючи міжкультурне розуміння та попередні знання у конкретному професійному контексті;

– перекладати франкомовні професійні тексти на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками та програмним забезпеченням перекладацького спрямування;

Рівень володіння другою іноземною мовою на кінець курсу вважається рівнемВ2, згідно із «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти:вивчення, викладання, оцінювання».

Лут Катерина Анатоліївна, к.ф.н., доцент кафедри

Серга Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри

 

Методичні вказівки до розмовних тем - Завантажити

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 7.02030304 «Переклад»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
5-й 5-й
Модулів –  Семестр?
Загальна кількість годин – 180 9-й 9-й
Лекції?
Тижневих годин для денної/заочної форми навчання?: аудиторних? – 60/12; самостійної роботи студента – 120/168, Освітній ступень: спеціаліст з філології - годин - годин
Практичні, семінарські?
годин  годин
Лабораторні?
- годин - годин
Самостійна робота
120 годин  168 годин
Індивідуальні завдання?: 4 годин
Вид контролю?: залік + к.р. для заочників

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку?

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5  
20 30 18 15 17 100