Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є:  формування у студентів вмінь та навичок монологічного та діалогічного мовлення, аудіювання. Читання та письма. Перекладу текстів різної тематики. Виходячи із загальної мети, цілі нвчання зводяться до практичних (формування мовленнєвих навичок і вмінь. Засвоєння лінгвістичних і соціокультурних знань), Когнітивних (розвиток когнітивних здібностей), афективних (формування впевненості щодо використання мови як засобі комунікації та для перекладу), освітніх (розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння нового матеріалу), фахових (формування перекладацької компетенції) та соціальних (розвиток загальних умінь спілкування).

Студент повинен знати:

– фонетичні, гараматичні явища мови, що вивчається, в їх системності;

– мовні характеристики різних видів дискурсу;

– стратегії читання як мовленнєвого вміння за рахунок формування усіх його видів;

– близько 5000 лексичних одиниць (слів та зворотів) в межах вивчених тем за рік;

– певний обсяг соціокультурних особливостей мови, що вивчається, за рахунок читання відповідних текстів, застосування ілюсттратичного матеріалу тощо.

Студент повинен вміти:

– розуміти тексти з аудіювання за темами, що вивчаються;

– впевнено спілкуватися в межах вивчених тем;

– долати чинники, що перешкоджають розумінню під час спілкування;

– письмово оформлювати різножанрову продукцію, а також складати невеликі твори.

Викладач дисципліни:

Костенко Анна Миколаївна, к.ф.н., доцент кафедри

Тарасенко Кирил Валентинович, к.ф.н., доцент кафедри

Кущ Єліна Олексіївна, к.ф.н., доцент кафедри

Лещенко Ганна Анатоліївна, к.ф.н., доцент кафедри

Підгорна Анна Борисівна, к.ф.н., доцент кафедри

Лазебна Наталія Валеріївна, к.ф.н., доцент кафедри

Бондаренко Олена Миколаївна, старший викладач кафедри

Бережна Олена Олександрівна, старший викладач кафедри

Кузнецова Марія Олександрівна, к.ф.н., старший викладач кафедри

Четвертак Евгенія Олександрівна, викладач кафедри

Каширіна Ірина Віталіївна, викладач кафедри

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» для студентів II курсу спеціальності 7.02030304 «Переклад» денної форми навчання - Завантажити

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 11 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 7.02030304 «Філологія»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
5-й 5-й
Модулів –  Семестр?
Загальна кількість годин – 330 8,9-й 8,9-й
Лекції?
Тижневих годин для денної/заочної форми навчання?: аудиторних? – 110/25; самостійної роботи студента – 220/220, Освітній ступень: спеціаліст з філології - годин - годин
Практичні, семінарські?
 330 годин 330 годин
Лабораторні?
- годин - годин
Самостійна робота
220 годин  220 годин
Індивідуальні завдання?: 4 годин
Вид контролю?: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

   

Приклад для іспиту?

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100